Vật Lý 6 HKITRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN LÝ 6

Họ và tên………………….................... THỜI GIAN :45 Phút

Lớp ………........................................ .. Chữ ký GT :

SBD:..............Phòng thi :...................... Số phách :

_____________________________________________________________________________

Điểm : Nhận xét : Số phách : Chữ ký GK

ĐỀ A :

I / TRẮC NGHIỆM :(3 đ)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :

Câu 1: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là:

A. Kilômét (km) B. Milimét (mm) C. Centimét (cm) D. Mét (m)

Câu 2: Người ta dùng cân để đo:

A. Trọng lượng của vật B. Khối lượng của vật

C. Thể tích của vật D. Kích thước của vật

Câu 3: : Một túi đường có trọng lượng là 5,5 N thì khối lượng của túi đường đó là:

A. 0,55 kg B. 5,5kg C. 55 kg D. 550 kg

Câu 4: Một bình chia độ có ĐCNN là 1cm3 và chứa 80 cm3 nước. khi thả một hòn sỏi ngập vào nước thì mực nước dâng lên tới vạch 125cm3. Thể tích của hòn sỏi là:

A. 125cm3 B. 205cm3 C. 45cm3 D. 35cm3

Câu 5: Cách nào trong các cách sau đây giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng B. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng

C. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Trọng lượng riêng của một vật được xác định bởi công thức:

A. d = P.V B. d = V / P C. d = P / V D. Cả A,B,C đều sai

II/ TỰ LUẬN: ()

Câu 1 :Tại sao lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?(1đ)

Câu 2: Một thùng hàng có khối lượng0, 4kg. Trọng lượng của 100 thùng hàng đó là bao nhiêu ?(1.5đ)

Câu 3 :Ba người cùng kéo một vật có khối lượng 69 kg lên cao theo phương thẳng đứng. Lực kéo của mỗi người là 660N. Hỏi ba người có thể thực hiện được công việc không? Tại sao? (2đ)

Câu 4 :Một thanh kim loại có thể tích 200dm3 cân nặng 450kg.

a. Tính khối lượng riêng của khối kim loại đó? (1.5đ)

b. Tính trọng lượng của 4,5 m3 kim loại trên ? (1.đ)

BÀI LÀM :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN LÝ 6

Họ và tên………………….................... THỜI GIAN :45 Phút

Lớp ………........................................ .. Chữ ký GT :

SBD:..............Phòng thi :...................... Số phách :

_____________________________________________________________________________

Điểm : Nhận xét : Số phách : Chữ ký GK

ĐỀ B:

I / TRẮC NGHIỆM :(3 đ)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :

Câu 1: Trọng lượng riêng của một vật được xác định bởi công thức:

A. d = P.V B. d = V / P C. d = P / V D. Cả A,B,C đều sai

Câu 2: Cách nào trong các cách sau đây giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng B. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng

C. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Một bình chia độ có ĐCNN là 1cm3 và chứa 80 cm3 nước. khi thả một hòn sỏi ngập vào nước thì mực nước dâng lên tới vạch 125cm3. Thể tích của hòn sỏi là:

A. 125cm3 B. 205cm3 C. 45cm3 D. 35cm3

Câu 4: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là:

A. Kilômét (km) B. Milimét (mm) C. Centimét (cm) D. Mét (m)

Câu 2: Người ta dùng cân để đo:

A. Trọng lượng của vật B. Khối lượng của vật

C. Thể tích của vật D. Kích thước của vật

Câu 6: : Một túi đường có trọng lượng là 5,5 N thì khối lượng của túi đường đó là:

A. 0,55 kg B. 5,5kg C. 55 kg D. 550 kg

II/ TỰ LUẬN: ()

Câu 1 :Tại sao lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?(1đ)

Câu 2 :Ba người cùng kéo một vật có khối lượng 138kg lên cao theo phương thẳng đứng. Lực kéo của mỗi người là 440N. Hỏi ba người có thể thực hiện được công việc không? Tại sao? (2đ)

Câu 3: Một thùng hàng có khối lượng0,4kg. Trọng lượng của 50 thùng hàng đó là bao nhiêu ?(1.5đ)

Câu 4 :Một thanh kim loại có thể tích 200dm3 cân nặng 450kg.

c. Tính khối lượng riêng của khối kim loại đó? (1.5đ)

d. Tính trọng lượng của 2m3 kim loại trên ? (1.đ)

BÀI LÀM :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

I/ Trắc nghiệm:(3đ) Mỗi câu đúng 0,5đ

1

2

3

4

5

6

D

B

A

C

B

C

II/ Tự luận :(7đ)

Câu 1: (1đ)

Câu 2: (1.5đ)

Câu 3: (2đ)Không, vì tổng các lực kéo của 3 người là 440N x 3 =1320 N < trọng lượng của vật (1380 N)

Câu 4:

+ Khối lượng riêng của kim loai là

D = m/V = 450/0,2 =2250( kg/m3 ) (1đ)

+Trọng lượng riêng :d =10.D = 10.2250= 22500(N/m3 ) (0,5đ)

+ Trọng lượng : p = d.V = 22500.2 = 45000(N) (1 đ)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu