KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013) MÔN: VẬT LÝ 6Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Họ, tên:…………………………………

Lớp: ……………………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)

MÔN: VẬT LÝ 6

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) Hãy chọn phương án đúng.

Câu 1: Người ta dùng một bình chia độ chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn sỏi. Khi thả hòn sỏi vào bình, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm3. Thể tích hòn sỏi là bao nhiêu?

A. 45 cm3.

B. 55 cm3.

C. 100 cm3.

D. 155 cm3.

Câu 2: Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 30 cm), nên chọn thước nào trong các thước đã cho sau đây ?

A. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

C. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

D. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

Câu 3: Trọng lượng của một vật 20 g là bao nhiêu?

A. 0,02 N.

B. 0,2 N.

C. 20 N.

D. 200 N.

Câu 4: Một vật đặc có khối lượng là 8000 g và thể tích là 2 dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là bao nhiêu ?

A. 4 N/m3.

B. 40 N/m3.

C. 4000 N/m3.

D. 40000 N/m3.

Câu 5: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng, cần phải dùng một lực có cường độ :

A. Lớn hơn trọng lượng của vật.

B. Gấp hai lần trọng lượng của vật.

C. Ít nhất bằng trọng lượng của vật.

D. Nhỏ hơn trọng lượng của vật

Câu 6: Đơn vị trọng lượng riêng là gì?

A. N/ m2.

B. N/ m3

C. N. m3

D. kg/ m3

II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Câu 1:

a/ Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?

b/ Viết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật. Nêu ý nghĩa của các đại lượng có trong hệ thức.

Câu 2:

Một khối gỗ đặc có khối lượng 215 kg và có thể tích 250 dm3. Tính khối lượng riêng của khối gỗ đó theo đơn vị kg/m3 ?

Câu 3:

Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn. Hãy cho biết những lực nào đã tác dụng lên quyển sách? Nhận xét về hai lực đó.

BÀI LÀM:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

C. HƯỚNG DẪN CHẤM :

I.TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) - Đúng mỗi câu 0,5 đ

1

2

3

4

5

6

A

C

B

C

C

B

II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Câu 1: ( 2 đ )

- Nêu đúng khái niệm trọng lực 0,5 đ

- Xác định đúng phương và chiều trọng lực 0,5 đ

- Viết hệ thức: P = 10.m 0,5 đ

- Giải thích được các đại lượng trong hệ thức 0,5 đ

Câu 2: ( 3 đ )

Khối lượng riêng của gạch là

D = clip_image002 1,0 đ

= clip_image004 Đổi ra đơn vị hợp pháp và thay số đúng 1,0 đ

= 860 kg/m3­­­­ Tính đúng kết quả ( theo đơn vị yêu cầu) 1,0 đ

Câu 3: ( 2 đ )

- Trọng lực hướng từ trên xuống và lực mặt bàn tác dụng vào sách từ dưới lên.

- Hai lực cân bằng. Mỗi ý đúng 1,0 đ

*********************************
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu