ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 TOÁN - LỚP 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: TOÁN - LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút


Bài 1:  (3 điểm) Thực hiện phép tính: 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

Bài 2 : (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

  1.  


Bài 3: (1 điểm) Tìm   biết:  

Bài 4: (1 điểm) Trong đợt khen thưởng học sinh giỏi và học sinh tích cực tham gia phong trào học kì 1, lớp 8A có 15 học sinh giỏi và 7 học sinh tích cực tham gia phong trào, tổng cộng lớp phải phát thưởng 155 quyển tập. Nhân dịp cuối năm, cửa hàng khuyến mãi như sau: Nếu mua từ 100 quyển tập trở lên thì được giảm giá 10% tổng hóa đơn. Nếu mua từ 150 quyển tập trở lên thì được giảm giá 15% tổng hóa đơn. Tính số tiền lớp phải trả biết mỗi quyển tập giá 8 000 đồng.

Bài 5:  (1 điểm )

“Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”

Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật mà con 

trâu phải cày biết chiều ngang cái cày là 1,2 m

chiều dài thửa ruộng là 100m và con trâu phải 

đi hết 20 lần theo chiều dài thửa ruộng. (Giả sử 

mỗi lần đi, cái cày không trùng phần nào với lần đi trước)


Bài 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC). Gọi M, N là trung điểm của AB, AC.

  1. Chứng minh: tứ giác BMNC là hình thang

  2. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC, E là điểm đối xứng với H qua M. Chứng minh: tứ giác AHBE là hình chữ nhật

  3. Gọi I là giao điểm của MN và AH, K là điểm đối xứng của I qua EB. Chứng minh: tứ giác BIEK là hình thoi.

  4. So sánh diện tích hình thoi BIEK và diện tích tam giác ABC. Vì sao?


HẾT


HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài

Nội dung

Biểuđiểm

Bài 1a:(0,75đ)

…=

0,25 x 3

Bài 1b: (0,75đ)

… = 

0,25 x 3

Bài 1c: (0,75đ)

… =

0,25 x 3

Bài 1d: (0,75đ)

… thực hiện phép chia đúng  và kết quả   

0,25 x 3

Bài 2a: (0,75đ)

… = 

0,25 x 3

Bài 2b: (0,75 đ)

 

0,25 x 3

Bài 3: (1đ)

 


0,25

0,25

0,25x2

Bài 4: (1đ)


Số tiền phải trả:

(đồng)

0,5 x 2

Bài 5: (1đ)

Chiều dài thửa ruộng là 100m

Chiều rộng thửa ruộng là 1,2.20 = 24m

Diện tích thửa ruộng: 24.100 = 2 400 m2


0,5

0,5

Bài 6a:(0,75đ)

M, N là trung điểm của AB, AC

MN là đường trung bình của tam giác ABC

MN // BC

Tứ giác BMNC là hình thang


0,25

0,25

0,25

Bài 6b: (0,75đ)

M là trung điểm của AB, EH

AHBE là hình bình hành

Góc AHB = 90o

AHBE là hình chữ nhật

0,25

0,25


0,25

Bài 6c: (0,5đ)

Cm: BIEK là hình bình hành

EB IK 

BIEK là hình thoi  

0,250,25

Bài 6d: (0,5đ)

Diện tích hình thoi BIEK nhỏ hơn diện tích tam giác ABC

0,5HẾT


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu