ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 MÔN: TOÁN LỚP 7 TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT

ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN LỚP 7

THỜI GIAN: 90 PHÚT

Bài 1 (2,5 điểm): Tính:

a/     + b/  c/ 

Bài 2 (2 điểm): Tìm x:

a/          b/ 

Bài 3 (1 điểm): Nếu trong một ngày thời gian nắng là 11 giờ thì 1m2 lá cây xanh khi quang hợp sẽ cần một lượng khí cacbonic và nhả ra môi trường khí oxi tỉ lệ với 11 và 8. Tính lượng khí cacbonic và lượng khí oxi mà 1m2 lá cây xanh đã thu vào và nhả ra, biết rằng lượng khí cacbonic cần cho sự quang hợp nhiều hơn lượng khí oxi nhả ra môi trường là 6 gam.

Bài 4 (1 điểm): Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai xong trong 5 ngày, đội thứ 3 xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ ba ít hơn đội thứ hai 1 máy.

Bài 5 (0,5 điểm): Trên thế giới, vàng được đo bằng đơn vị Ounce và đơn vị đo lường của Việt Nam là lượng. Cho biết 1 ounce vàng cân nặng 31,10334768 gam và 1 lượng vàng cân nặng 37,7 gam. Hỏi 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng? Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai?

Bài 6 (3 điểm): Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của đoạn BD.

a) Chứng minh ABM = ADM.                                                                  

b) Tia AM cắt cạnh BC tại K. Chứng minh ABK = ADK.                       

c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = DC. 

    Chứng minh ba điểm E, K, D thẳng hàng./.                                                      ĐÁP ÁN

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) + - = = =       

b)      =     =   1 + 1=  2           =   =  = = 0  

Câu 2

a) => (0,25ñ)      => x = 18    (0,25)

b)

 

=>     hay  


Câu 3

Gọi lượng khí cacbonic và lượng khí oxi lần lượt là x, y (gam); x,y>0

Theo đề bài, ta có: x11 = y8 và x-y = 6

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau…

X = 22,  y = 16

Kết luận
Câu 4

Gọi số máy cày đội 1, đội 2, đội 3 lần lượt là x, y, z (máy) ; x,y,z N*

Theo đề bài, ta có : 3x = 5y = 6z và y – z = 1

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau…

X = 10, y = 6, z = 5

Kết luậnCâu 5

Một ounce bằng số lượng vàng là : 

31,10334768 : 37,7 = 0,8250224849 0,83


Câu 6

  1. Chứng minh được ABM = ADM (c-c-c)                                                

  2. Chứng minh được ABK = ADK (c-g-c)                                                                                                      

  3. Chứng minh được (c-g-c) (góc t/ư) 

(kề bù do B,K,C thẳng hàng) 

       E, K, D thẳng hàng                                                                                              

                     


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu