ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN TOÁN – LỚP 6 TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM.Q3


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020                                                                MÔN TOÁN – LỚP 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                                                                               

Bài 1 : (3đ) Thực hiện phép tính sau:

a)  105. 112+ 105. 11 – 105      

b)  5. 52 +319 : 316 + - 20190

Bài 2 : (2đ) Tìm số tự nhiên x, cho biết:

  1. 45 - x : 3 = 15

  2. 56 + 4.( x – 4) = 100 

Bài 3 : (1đ)

a) (0.5 đ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: –21; 5; –15; 0; 10.

b) (0.5 đ)Chứng tỏ S chia hết cho 3 biết S=22019+22020  

Bài 4 : (1đ) Nhà sách bán 1 bộ SGK lớp 6 giá 158.000 đồng; mỗi quyển tập trắng giá 9.500 đồng. Nhân dip khuyến mãi mùa nhập học, cứ mua 100.000 đồng thì được tặng 1 cuốn tập. Hỏi bạn An mua 2 bộ SGK lớp 6 và 15 cuốn tập thì phải trả bao nhiêu tiền

Bài 5 : (1đ) Hà và Phong cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. Hà cứ 10 ngày lại trực nhật một lần, Phong cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật cùng một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật chung một ngày?

   

Bài 6 : (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B  sao cho OA = 10 cm ; OB = 5 cm.

  1. Chứng tỏ B nằm giữa O và A.Tính độ dài đoạn thẳng AB.  

  2. Chứng minh điểm B là trung điểm của đoạn thẳng OA.


------------ HẾT -----------


ĐÁP ÁN

Bài

Nội dung

Bài 1 :(3đ) a)

105. 112+ 105. 11 – 105=10500

b)

5. 52 +319 : 316 + - 20190=125+27+-1=51

c)

=23

Bài 2 : (2đ)


a)

  1. 45 - x : 3 = 15;x=90

b)

  1. 56 + 4.( x – 9) = 100 ;x=20

Bài 3 : (1đ)

a)Các số nguyên được sắp xếp 

theo thứ tự tăng dần là:–21; –15; 0; 5; 10.

b) S=22019+22020  =

Bài 4 : (1đ)

Tổng số tiền 2 bộ sách 2 . 158 000 = 316 000 đ

vì 100 000 đ được tặng 1 quyển tập nên An được nhà sách tặng 3 quyển tập Vậy số tiền An phải trả là 316 000 + (15 – 3) . 9 500 = 430  000 đ

Bài 5 : (1đ)

Thời gian gần nhất mà hai bạn lại cùng trực nhật chung một ngày chính là BCNN (10,12) = 60

Bài 6 : (2đ)


a)B nằm giữa O và A Vì Trên tia Ox, OB <OA(5 cm < 10 cm)

Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A nên

OB + BA = OA

5     + BA = 10

           BA = 10 – 5 = 5cm


b)Ta có:

Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A

& OB = BA (5cm = 5cm)

Vậy điểm B là trung điểm của đoạn thẳng OA

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu