ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I MÔN : TOÁN 6 TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM 

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

        Năm học  2019 – 2020


ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I

MÔN : TOÁN 6

Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề)


Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính:

a/   23 + 49 +151 + |-77| b/   37.143 + 57.37 + 1300

c/   2020+ 5.[ 300 – (17 – 7)2] d/   415 : (412.9 +412.7)

Bài 2: (2 điểm)Tìm x

a/   (4 + x).33 = 35 b/   65 – 4x-3 = 20200

Bài 3: (1,5 điểm)

a/   Tìm ƯCLN(48;60;90) b/   Tìm BCNN(72;96;288).

Bài 4: (1 điểm)

Số học sinh khối 6 của một trường trong giờ thể dục nếu xếp thành hàng 10, hàng 15, hàng 24 thì vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó biết rằng số học sinh khoảng từ 400 đến 500 học sinh.

Bài 5: (1 điểm)

 Có 120 quyển sách, 200 quyển vở, và 50 bút bi. Người ta chia sách, vở, bút thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng đều có đầy đủ cả ba loại. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng bao nhiêu sách, vở, bút?

Bài 6: (0,5 điểm)

Tìm hai số a và b. Biết a là tổng số ngày của 02 tuần lễ, ƯCLN(a,b) = 7 và BCNN(a,b) = 42

Bài 7: (2 điểm)

Trên tia Ox vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm

a/   Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

b/   Tính AB?

c/   Gọi I là trung điểm của AB. Tính OI? ĐÁP ÁN

Bài 

Nội dung

Điểm

1

(2đ)2

(2đ)3

(1,5đ)


4

(1đ)


5

(1đ)


6

(0,5đ)


7

(2đ)

a

(0,5)

b

(0,75)

c

(0,75)

a/   b/  

c/           d/   

a/             b/


a/  

ƯCLN(48;60;90) = 2.3 = 6             BCNN(72;96;288) = = 288


 Tìm được BCNN(10;15;24) = = 120

Mà số hs từ 400 đến 500 => 480hs 


Tìm được ƯCLN(120;200;50) = 2.5 = 10

=>Có 10 phần quà. Mỗi phần có 12 sách, 20 vở, 5 bút bi


a là tổng số ngày của 2 tuần => a = 14

ƯCLN(14,b) = 7 và BCNN(14,b) = 42=> b = 21


a/   Trên tia Ox có OA < OB (2cm < 6cm)

=> điểm A nằm giữa O và B

b/   Vì A nằm giữa O và B

=> OA + AB = OB

=> AB = OB – OA = 6 – 2 = 4(cm)

c/   I là trung điểm của AB => IA= AB : 2 = 3(cm)

     Vì A nằm giữa O và I

=> OI = OA + AI = 2 + 3 = 5(cm)
0,5 x 4

0,5x2

0,75x2

0,5x20,5x20,25x2


0,5


0,750,75No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu