ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Toán Lớp 6 ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I – TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Năm học 2019 – 2020

Bài 1: (1,5đ) Thực hiện phép tính:

a/ (-2019) + 2018 – 1000

b/ 1320 : [ 22 . ( 34 – 77 )3 – 62 ] + 20190

Bài 2: (1,5đ) Tìm x:

a/ 100 – 36 : x = 26

b/ [ (2x + 1).3 + 55 ] : 22 = 52

Bài 3: (1,0đ)

a/ Viết mỗi số sau dưới dạng lập phương của một số tự nhiên: 

125      ;      1000000

b/ Viết kết quả của phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

5 . 53 . 25      ;      76 : 72 . 49

Bài 4: (1,0đ)

Cho tập hợp A = { x ∈ N / x  48 ; x  120 và  240 < x ≤ 1200 }

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

Bài 5: (0,5đ)

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 

|-2018|     ;     175     ;     0     ;     -9     ;     -156     ;     2019

Bài 6: (1,0đ)

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 240m và chiều rộng 150m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp. Khi đó cần trồng tất cả bao nhiêu cây ?

Bài 7: (1,0đ)

Thư viện mới nhận thêm một số sách khoa học. Khi xếp số sách đó lên kệ sao cho mỗi ngăn có 12 cuốn hay 15 cuốn hay 18 cuốn đều dư 3 cuốn. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 300 đến 400 cuốn.

Bài 8: (0,5đ)

Khối lớp 6 của một trường có 675 học sinh đi tham quan bằng ô tô, mỗi xe chở được 40 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô như thế để chở hết học sinh đi tham quan?

Bài 9: (2,0đ)

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AC = 2,5 cm ; AB = 4 cm.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b/ Trên tia đối của tia Ax lấy diểm M sao cho AM = 1,5 cm. Tính CM?

c/ Trên tia đối của tia CM lấy điểm N sao cho C là trung điểm của MN. Tính MN? 


ĐÁP ÁN TOÁN 6 HỌC KÌ I (LQĐ)

Năm học 2019 – 2020

Bài 1: (1,5đ) Thực hiện phép tính:

a/ = - 1001 (0,5đ)

b/ = 7 (1,0đ)

Bài 2: (1,5đ) Tìm x:

a/ x = 1 (0,5đ)

b/ x = 7 (1,0đ)

Bài 3: (1,0đ)

a/ 125 = 53   ;   1000000 = 1003     (0,25đ x 2)

b/ 5 . 53 . 25 = 5 . 53 . 52 = 56 (0,25đ)

   76 : 72 . 49 = 76 : 72 . 72 = 76 (0,25đ)

Bài 4: (1,0đ)

x  48 ; x  120 => x ∈ BC (48; 120) (0,25)

120 = 23 . 3 . 5   ;   48 = 24 . 3 

BCNN ( 48; 120) = 24 . 3 . 5 = 240

BC ( 48; 120) = B( 240) = {0 ; 240 ; 480;  720 ;  960 ; 1200 ; … } (0,25đ)

Vì 240 < x ≤ 1200 nên x ∈ {480 ; 720 ; 960 ; 1200} (0,25đ)

Vậy A = {480 ; 720 ; 960 ; 1200} (0,25đ)

Bài 5: (0,5đ)

-156   ;   -9   ;   0   ;   8   ; 175   ;   |-2018|   ; 2019 (0,5đ)

Bài 6: (1,0đ)

Gọi a là khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp

Ta có: 240  a ; 150  a và a lớn nhất

Do đó a là ƯCLN (240; 150) (0,25đ)

Tìm được ƯCLN (240; 150) = 30 (0,25đ)

=> a = 30 (0,25đ)

Vậy khoảng cách lớn nhất cần tìm là 30m. (0,25đ)

Bài 7: (1,0đ)

Gọi a là số sách cần tìm:

Ta có: (a-3)  12 ; (a-3)  15 ; (a-3)  18

=> (a-3) ∈ BC (12; 15; 18) (0,25đ)

Tìm được BC (12; 15; 18) = B (180) = {0; 180; 360; 540; …} (0,25đ)

Mà 300 ≤ a ≤ 400 nên a – 3 = 360 => a = 363 (0,25đ)

Vậy số sách cần tìm là 363 quyển. (0,25đ)

Bài 8: (0,5đ)

675 : 40 = 16 dư 35 (0,25đ)

Vậy cần ít nhất 16 + 1 = 17 xe để chở hết học sinh đi tham quan. (0,25đ)

Bài 9: (2,0đ) 

Vẽ hình đúng ( 0,25đ)

a/ Tính BC = 1,5 cm (0,75đ)

b/ Tính CM = 4 cm (0,5đ)

c/ Tính MN = 2 . CN = 2 . 4 = 8 cm (0,5đ)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu