ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – NH : 2019 - 2020  Trường THCS BÀN CỜ

ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 1 – NH : 2019 - 2020

Câu 1:  Thực hiện phép tính ( 2đ)

 1. 19. 27 + 47 . 81 + 19 . 20

 2. 58 : 56  + (2020 – 2017)3 – 20190

Câu 2:: Tìm x ( 3đ )

 1. 172 – 2( x – 12) = 94

 2. 27 – 5x -1  = 2

 3. – 4 < x < 3

Câu 3: ( 1 điểm)

Số học sinh khối 6 của một trường từ 300 đến 350 em. Mỗi lần ra xếp hàng 3; hàng 4; hàng 5 đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 4:  ( 0,5 điểm)

Tìm số tự nhiên a biết 276 chia cho a dư 36 và 453 chia cho a dư 21

Câu 5:  ( 1điểm)

Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

A = 70⋮x;100⋮x và x ≥2

Câu 6:  ( 2,5 điểm)

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 4 cm; OB = 7cm

 1. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?Vì sao? Tính AB?

 2. Trên tia đối tia BO lấy điểm C sao cho BC = 1cm. Tính AC

 3. Hổi A có là trung điểm của đoạn thẳng OC không ? Vì sao?

HẾT

THCS BÀN CỜ

ĐÁP ÁN

Câu 1: Thực Hiện Phép Tính:

 1. 19.27+47.81+19.20

=19.27+19.20+47.81

=19(27+20)+47.81

=19.47+47.81

=47(19+81)

=47.100

=4700

 1. 58:56+(2020-2017)3-20190

=52+33-20190

=25+27-1

=52-1

=51

Câu 2: Tìm

 1. 172-2(-12)=94

2(-12)=172-94

2(-12)=78

-12=78:2

-12=39

=39+12

=51

 1. 27-= 2

=27-2

=25

=52

 

 1. -4<<3

Câu 3: 

số học sinh khối 6 là 300 học sinh

Câu 4: số tự nhiêu a=48

Câu 5: A={2;5;10}

Câu 6: 

 1. điểm A nằm giữa O và B vì OA<OB(4<7)

 2. AB=3 (cm)

 3. AC=4 (cm)

 4. A là trung điểm của OC

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu