ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I Toan 6 TRƯỜNG TiH-THCS-THPT Tây Úc TRƯỜNG TiH-THCS-THPT Tây Úc

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Năm học: 2019 – 2020


Câu 1: (2 điểm) Tính hợp lý (nếu có thể):

Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

Câu 3: (2 điểm)

 a/ Tìm ƯCLN (24,84,180)

b/ Tìm BCNN (40,28,140)

Câu 4: (2 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật dài 60m, rộng 36m. Người ta muốn chia khu vườn ấy thành những ô vuông bằng nhau (mỗi cạnh là một số tự nhiên). Hỏi:

a/ Độ dài cạnh của hình vuông có thể là những số nào?

b/ Tìm diện tích x () của một trong các loại hình vuông đó. Biết

 

Câu 5: (2 điểm)Trên tia Ox, lấy các điểm A, B sao cho OA=4cm, OB=7cm

a/ Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b/ Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng MB


ĐÁP ÁN Đáp án

Thang điểm

Câu 1: (2đ)0,25đ


0,25đ

0,25đ0,25đ0,25đ

0,25đ0,25đ0,25đ

Câu 2: (2đ)

0,25đ0,25đ
0,25đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ


0,25đCâu 3: (2đ)

a/ Tìm ƯCLN (24,84,180)

ƯCLN (24,84,180)==12 

 0,5đ


0,5đ


b/ Tìm BCNN (40,28,140)

0,5đ


0,5đ
Câu 4: (2đ)


a/ Gọi a (m)  là độ dài cạnh hình vuông có thể có

Theo đề bài, ta có:

 

Vậy a là ƯC (60,36)

Tìm: ƯCLN (60,36)=

Vậy ƯC (60,36) ={1; 12; 2; 6; 3; 4}

Vậy độ dài cạnh hình vuông (m) có thể là các con số: 1; 12; 2; 6; 3; 4

b/ Tính ra diện tích hình hình vuông ứng với từng độ dài tìm được 

nên x = 36 ()0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ0,5đ0,5đ
Câu 5: (2đ)

a/ 

+ Vẽ hình đúng

+Chứng minh được điểm A nằm giữa hai điểm A, B

+ Tính AB=3cm

b/

+Tính MA=2cm

+ Chứng minh điểm A nằm giữa hai điểm M,B


+ Tính MB=5cm


0,25đ

0,25đ


0,5đ


0,25đ

0,25đ0,5đ


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu