Toan 7 hki 

 

Bài 1 : ( 2,5 đ)

Thực hiện phép tính :

a) b) 

c) d)

Bài 2 : ( 1,5 đ)

 Tìm x biết :

a) b)

Bài 3 : ( 1,5 đ)

Trong hội thi văn hay chữ tốt do một trường THCS tổ chức có 144 học sinh của khối 6, khối 7, khối 8 dự thi. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh dự thi, biết số học sinh dự thi các khối 6, khối 7, khôi 8 tỉ lệ với 4;5;3.

Bài 4 : ( 1 đ)

Một lớp học có 32 học sinh gồm 3 loại học lực Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số học sinh học lực Trung bình bằng số học sinh học lực Giỏi và số học sinh học lực khá bằng số học sinh học lực Trung bình. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó.

Bài 5 : ( 1đ)

Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ? ( Gỉa sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau) 

Bài 6 : (2,5đ)

Cho ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MA = MN.

  1. Tính số đo của góc biết

  2. Chứng minh : và AB//NC.

  3. Chứng minh .ĐÁP ÁN:

Câu

Nội dung

Điểm

1.a

0,25 đ

0,25 đ

1.b

                                        

0,25 đ


0,25 đ
0,25 đ


1.c

0,25 đ 

                                             

0,25 đ


1.d

0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

2.a


0,25 đ

0,25 đ

2.b
0,25 đ

hoặc  

      hoặc  

          hoặc  


0,5 đ

0,25 đ

3

Gọi số học sinh dự thi của khối 6, khối 7, khối 8 lần lượt là a,b,c ( HS).

Ta có:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ
0,5 đ
Vậy: số HS tham gia dự thi là: khối 6 : 48 ( HS) 

                                                   khối 7 : 60 ( HS) 

                                                   khối 8 : 36 ( HS)

0,25 đ


4

 

Gọi số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình của lớp là a,b,c.

Vì số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi nên

Vì số học sinh khá bằng số học sinh trung bình nên


Ta có:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy số học sinh giỏi: 18 (HS)

        Số học sinh khá: 10 ( HS)

        Số học sinh trung bình: 2 ( HS) 


0,25 đ0,25 đ


0,25 đ0,25 đ


5

Gọi x( giờ) là thời gian hoàn thành công việc sau khi tăng thêm công nhân.

0,25 đ


Số công nhân lúc sau là: 8 + 12 = 20 người

Vì số công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc nên ta có:

Vậy sau khi tăng thêm công nhân thì thời gian hoàn thành công việc giảm đi: ( giờ)


0,25 đ

0,25 đ


0,25 đ


6.a

Ta có: ( tổng ba góc trong một tam giác)

0,25 đ


0,25 đ


6.b


Xét có:

(hai góc đối đỉnh)

( cạnh – góc – cạnh) 

( hai góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên: AB//NC.
0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

6.c

Ta có:

tại C nên .

0,5 đ0,25 đ


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu