Đề Ôn Sinh Tham Khảo 6
Bài : 6724

Lưỡng cư đầu cứng xuất hiện vào giai đoạn nào sau đây của đại Cổ sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đầu kỉ Đêvôn
B. Cuối kỉ Đêvôn
C. Đầu kỉ Xilua
D. Cuối kỉ Xilua
Đáp án là : (B)

Bài : 6723

Sự kiện xảy ra ở kỉ Đêvôn của đại Cổ sinh có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của sinh giới là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự di cư hàng loạt của thực vật trên cạn
B. Nhiều dãy núi lớn xuất hiện
C. Dương xỉ thay thế quyết trần
D. Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm
Đáp án là : (A)

Bài : 6722
Sự kiện nào sau đây không phải xảy ra ở kỉ Xilua của đại Cổ sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Cây quyết trần xuất hiện
B. Hình thành lớp ôzôn
C. Động vật có xương sống đầu tiên lên cạn
D. Xuất hiện dương xỉ có hạt
Đáp án là : (D)

Bài : 6721
Động vật lên ở cạn đầu tiên là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Cá giáp
B. Cá vây chân
C. Cá không hàm
D. Nhện
Đáp án là : (D)

Bài : 6720

Sự kiện nào sau đây xảy ra ở kỉ Xilua thuộc đại Cổ sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Xuất hiện vi khuẩn lam
B. Tôm ba lá phát triển
C. Xuất hiện cá giáp, là đại diện đầu tiên của động vật có xương sống
D. Động vật lên ở cạn hàng loạt
Đáp án là : (C)

Bài : 6719
Thực vật ở cạn đầu tiên là quyết trần xuất hiện ở:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Cambri thuộc đại Cổ sinh
B. Kỉ Xilua thuộc đại Cổ sinh
C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
D. Đại Nguyên sinh
Đáp án là : (B)

Bài : 6718
Hoá thạch chủ đạo của kỉ Cambri là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tôm ba lá
B. Bò cạp tôm
C. Cá giáp
D. Cá không hàm
Đáp án là : (A)

Bài : 6717
Ở kỉ Cambri của đại Cổ sinh có đặc điểm nào sau đây giống với đại Thái cổ và đại Nguyên sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Vỏ trái đất đã ổn định
B. Bắt đầu hình thành sinh quyển
C. Sự sống tập trung ở nước
D. Động vật đa bào chiếm ưu thế
Đáp án là : (C)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu