Đáp Án Đề Thi Đại Học Khối D năm 2012BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC        Môn: TIẾNG ANH; Khối D1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

248

475

526

693

729

951

1.  

B

B

C

C

D

B

2.  

A

C

C

B

C

B

3.  

B

D

C

B

D

D

4.  

A

D

D

D

B

C

5.  

B

B

B

A

B

D

6.  

B

C

D

D

A

C

7.  

C

B

B

B

D

B

8.  

D

A

C

D

D

D

9.  

B

D

D

D

B

C

10.

D

B

A

B

B

C

11.

C

A

D

D

C

B

12.

D

D

A

C

D

B

13.

A

C

B

C

C

D

14.

A

B

C

B

A

D

15.

A

C

D

D

D

D

16.

B

A

A

B

A

C

17.

A

D

B

A

D

A

18.

D

D

B

A

A

D

19.

B

D

A

B

A

A

20.

C

C

D

B

D

A

21.

D

C

D

A

A

B

22.

C

A

A

D

A

B

23.

C

A

C

D

B

B

24.

A

B

D

C

B

C

25.

A

C

D

A

B

C

26.

D

B

C

A

D

D

27.

A

B

A

A

B

B

28.

C

D

D

C

B

B

29.

B

A

B

C

A

C

30.

A

B

C

C

C

D

31.

D

A

B

C

A

C

32.

A

C

C

D

C

B

33.

D

A

B

C

A

C

34.

B

A

D

D

C

D

35.

A

A

C

D

C

A

36.

B

B

A

A

B

A

37.

B

C

D

A

C

D

38.

C

D

B

C

C

B

39.

A

B

A

B

A

A

40.

B

C

B

A

D

A

            1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

248

475

526

693

729

951

41.

C

A

D

D

A

A

42.

B

C

C

A

C

D

43.

A

D

A

C

A

C

44.

B

D

B

A

B

C

45.

C

D

A

B

C

D

46.

D

A

B

C

A

B

47.

D

D

A

B

D

C

48.

A

B

D

D

C

A

49.

A

B

C

D

A

C

50.

D

D

B

B

B

C

51.

A

B

B

B

C

B

52.

B

D

A

A

B

A

53.

C

D

B

A

A

A

54.

C

A

C

D

D

A

55.

D

D

A

A

A

C

56.

C

C

B

B

D

B

57.

C

D

D

D

C

D

58.

A

C

A

A

C

A

59.

C

C

B

D

A

A

60.

C

B

A

C

C

B

61.

D

A

A

D

B

D

62.

D

A

C

C

D

B

63.

B

C

C

C

D

C

64.

C

B

A

B

D

A

65.

C

C

C

B

C

A

66.

D

C

A

B

C

A

67.

B

B

D

B

B

D

68.

B

C

D

A

B

B

69.

D

A

C

C

A

A

70.

C

B

A

A

D

D

71.

B

A

B

C

B

C

72.

A

C

D

C

D

C

73.

C

A

D

A

A

D

74.

D

C

C

D

C

D

75.

A

B

B

C

B

A

76.

D

A

C

D

B

B

77.

B

D

C

B

D

D

78.

C

B

B

C

B

C

79.

D

D

D

A

D

B

80.

D

A

A

B

C

A

 

            2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu