Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Tiếng Anh - Khối A1 - 2012BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN

          ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC          Môn: TIẾNG ANH; Khối A1

 

Câu số

Mã đề thi  

318

426

537

681

794

859

1.  

B

B

B

B

B

C

2.  

C

A

B

D

B

A

3.  

C

D

C

C

C

B

4.  

B

B

A

A

B

C

5.  

B

C

C

B

A

A

6.  

B

D

D

C

D

C

7.  

C

B

A

D

D

B

8.  

D

A

B

A

D

D

9.  

A

C

B

D

A

A

10.

B

D

C

C

D

C

11.

A

B

A

D

C

A

12.

D

A

B

B

B

B

13.

B

A

D

A

A

B

14.

C

B

C

D

D

A

15.

D

C

C

D

B

C

16.

D

B

B

A

D

C

17.

B

D

C

B

A

B

18.

C

C

A

C

D

D

19.

D

C

B

B

B

D

20.

D

C

C

A

D

D

21.

B

B

B

A

D

D

22.

B

D

A

D

D

A

23.

A

C

A

A

C

B

24.

C

D

C

C

C

C

25.

B

D

A

A

D

D

26.

A

D

D

B

A

A

27.

A

A

A

D

D

A

28.

D

D

A

A

C

D

29.

A

B

C

A

B

C

30.

B

B

C

A

C

D

31.

C

B

D

C

A

B

32.

D

C

C

B

C

A

33.

A

B

A

D

D

C

34.

D

A

A

C

D

D

35.

D

A

C

D

D

A

36.

C

A

A

A

C

C

37.

C

A

C

B

B

D

38.

C

D

D

D

C

D

39.

B

C

C

B

A

C

40.

C

B

B

C

A

D

            1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

318

426

537

681

794

859

41.

A

C

D

B

A

A

42.

B

A

A

C

B

B

43.

C

B

B

C

C

B

44.

A

D

C

A

A

B

45.

C

C

A

A

B

D

46.

D

D

B

A

B

D

47.

B

C

D

A

C

A

48.

D

D

D

A

A

D

49.

A

A

D

B

A

B

50.

A

B

D

B

A

A

51.

A

D

B

D

C

B

52.

B

A

D

A

B

A

53.

D

D

D

C

A

D

54.

D

C

A

B

D

A

55.

A

B

B

A

D

A

56.

C

B

C

B

B

B

57.

A

D

B

D

A

A

58.

B

A

B

A

B

B

59.

C

B

D

D

D

D

60.

C

B

B

C

A

D

61.

A

D

A

B

B

B

62.

A

A

D

C

B

C

63.

C

C

B

B

C

A

64.

B

B

D

C

D

B

65.

B

C

D

C

A

C

66.

A

C

D

C

B

B

67.

A

C

D

D

D

C

68.

D

C

A

B

C

C

69.

D

B

A

D

C

A

70.

A

A

C

C

A

B

71.

C

D

D

B

C

C

72.

D

A

A

D

B

D

73.

D

C

C

D

B

C

74.

A

A

B

C

C

C

75.

B

A

B

C

B

C

76.

D

D

A

D

C

C

77.

D

D

D

B

C

A

78.

C

C

C

C

A

B

79.

B

A

C

D

A

D

80.

C

A

B

B

C

B

 

            2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu