Đáp Án Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh Khối D - 2011BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC    

Môn: TIẾNG ANH; Khối: D

 

 

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

195

284

369

473

751

942

1.  

C

A

C

B

B

B

2.  

C

A

D

D

C

A

3.  

C

D

B

C

C

D

4.  

A

C

A

D

A

B

5.  

C

A

B

C

D

C

6.  

B

C

D

A

A

C

7.  

B

C

A

A

A

D

8.  

A

B

A

A

B

C

9.  

A

A

C

A

B

A

10.

B

B

B

A

A

B

11.

C

B

D

C

D

A

12.

B

D

C

C

A

B

13.

B

B

A

B

D

A

14.

A

A

D

D

D

C

15.

B

C

D

C

D

A

16.

A

A

D

C

D

A

17.

A

C

C

C

C

B

18.

D

A

D

B

C

A

19.

D

A

D

B

A

D

20.

D

D

C

A

D

A

21.

B

A

B

B

B

B

22.

D

A

B

C

D

A

23.

D

D

C

B

A

B

24.

C

A

B

A

B

C

25.

D

B

C

D

C

C

26.

B

B

C

D

B

C

27.

C

D

B

A

B

D

28.

A

D

C

D

A

A

29.

A

B

A

B

B

A

30.

B

A

C

B

D

C

31.

D

A

A

C

B

C

32.

A

C

A

B

B

D

33.

D

A

A

B

C

B

34.

C

D

B

B

A

C

35.

A

C

D

B

A

C

36.

A

B

D

A

C

D

37.

D

B

D

D

C

D

38.

D

B

A

D

A

A

39.

C

A

C

A

C

D

            1

Câu số

Mã đề thi  

195

284

369

473

751

942

40.

B

C

B

D

C

C

41.

A

B

A

A

D

D

42.

A

C

B

C

D

A

43.

A

C

D

D

D

D

44.

D

C

D

C

B

D

45.

A

D

D

D

A

D

46.

A

A

D

A

C

C

47.

B

B

C

C

A

A

48.

C

B

C

D

C

B

49.

B

C

B

C

B

B

50.

C

C

B

C

C

D

51.

B

A

B

C

A

A

52.

B

D

A

D

D

B

53.

D

C

D

A

A

C

54.

B

D

A

B

B

D

55.

D

C

C

C

D

B

56.

D

D

A

A

A

B

57.

A

B

B

B

C

B

58.

A

A

A

D

B

D

59.

D

D

B

A

A

D

60.

B

D

C

A

D

A

61.

C

D

D

A

B

C

62.

B

D

B

B

B

B

63.

C

D

C

B

C

A

64.

C

A

B

A

D

A

65.

C

B

B

D

C

D

66.

D

A

B

B

A

A

67.

B

C

A

B

A

D

68.

A

D

A

D

D

B

69.

D

B

D

C

A

C

70.

D

D

B

B

B

B

71.

A

B

A

A

C

B

72.

B

B

C

D

D

D

73.

C

B

D

C

B

C

74.

C

C

C

D

D

B

75.

C

D

C

C

D

D

76.

C

D

C

D

B

C

77.

C

C

A

B

C

C

78.

D

C

A

C

C

C

79.

B

B

A

A

C

A

80.

D

C

D

D

B

B

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu