Đáp Án Đề thi Đại Học Môn Tiếng Anh Khối D - 2009BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

ĐỀ CHÍNH THỨC    

Môn: TIẾNG ANH; Khối: D

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

174

318

469

583

635

957

1.  

A

A

B

B

C

C

2.  

A

C

A

C

C

B

3.  

B

D

C

C

A

D

4.  

B

C

B

C

A

B

5.  

C

A

A

D

C

C

6.  

C

D

D

D

A

D

7.  

C

B

C

B

C

D

8.  

D

A

D

A

B

C

9.  

D

D

B

D

D

A

10.

A

C

A

B

C

B

11.

D

D

B

A

A

B

12.

B

D

A

A

C

D

13.

A

A

B

A

D

B

14.

B

A

A

C

A

A

15.

A

C

A

C

B

A

16.

C

A

C

D

C

D

17.

D

B

A

D

D

D

18.

B

C

D

C

D

C

19.

B

B

A

B

A

D

20.

A

B

C

A

D

B

21.

A

D

D

D

D

A

22.

C

A

A

A

B

B

23.

A

D

A

D

B

B

24.

B

A

D

D

A

A

25.

D

D

A

D

D

D

26.

D

B

B

C

B

C

27.

C

A

A

A

A

B

28.

C

B

B

D

C

D

29.

A

D

A

A

D

A

30.

A

C

C

C

C

A

31.

D

A

D

B

A

B

32.

D

C

A

C

C

D

33.

A

C

C

A

B

B

34.

C

B

B

B

B

B

35.

C

A

A

D

D

B

36.

D

D

B

C

C

D

37.

C

A

C

C

D

C

38.

B

C

B

B

D

C

39.

C

C

C

B

A

C

            1

Câu số

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

174

318

469

583

635

957

40.

C

D

C

D

B

A

41.

B

B

B

C

B

C

42.

D

B

C

C

C

C

43.

A

A

D

D

A

A

44.

D

C

B

A

C

A

45.

C

A

C

D

C

C

46.

B

D

B

A

D

C

47.

D

B

D

D

B

A

48.

D

A

C

B

A

B

49.

B

D

A

B

D

D

50.

B

D

D

B

B

C

51.

B

C

C

A

B

C

52.

C

A

D

A

C

A

53.

B

B

C

D

C

B

54.

A

C

D

B

A

B

55.

B

B

C

C

D

A

56.

A

B

D

B

B

D

57.

D

B

C

C

D

C

58.

B

C

C

D

D

D

59.

C

A

A

A

B

C

60.

D

D

A

B

D

D

61.

D

C

A

B

B

A

62.

A

B

B

C

A

D

63.

B

D

D

C

C

B

64.

C

D

D

B

A

A

65.

D

C

B

A

D

A

66.

C

C

D

A

A

B

67.

C

B

B

B

C

C

68.

A

D

B

A

A

C

69.

A

A

C

D

A

C

70.

A

A

A

C

D

C

71.

A

B

D

D

B

B

72.

D

D

B

B

B

D

73.

B

B

B

A

B

D

74.

B

B

C

D

C

D

75.

A

C

B

B

B

B

76.

C

C

D

A

A

A

77.

D

A

D

A

A

A

78.

D

B

D

B

D

A

79.

B

D

D

C

B

A

80.

C

C

C

C

C

D

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu