Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Tiếng Anh -Khối D - 2010BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐỀ CHÍNH THỨC    

Môn: TIẾNG ANH; Khối: D

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

184

358

461

529

693

857

1.  

B

A

A

C

C

B

2.  

C

B

B

A

C

D

3.  

D

D

B

C

D

B

4.  

B

B

B

D

B

D

5.  

A

D

A

D

A

C

6.  

A

A

B

C

D

C

7.  

B

C

C

A

B

A

8.  

B

D

B

A

A

B

9.  

C

B

A

B

D

C

10.

A

B

B

C

B

D

11.

C

B

D

D

D

B

12.

B

A

C

D

B

B

13.

B

B

B

A

A

B

14.

C

C

A

A

B

C

15.

A

C

C

C

C

D

16.

B

A

D

D

A

A

17.

D

C

C

A

B

B

18.

B

B

A

A

D

C

19.

C

B

D

B

C

C

20.

C

D

A

C

A

D

21.

D

C

B

B

C

A

22.

C

A

C

B

B

A

23.

C

B

D

A

D

C

24.

C

C

D

D

B

B

25.

D

C

B

D

D

C

26.

B

A

B

D

C

A

27.

B

B

A

B

B

D

28.

D

A

C

A

B

A

29.

B

B

A

A

A

C

30.

C

B

D

C

B

C

31.

A

B

C

D

A

D

32.

D

A

D

A

C

B

33.

D

A

A

B

A

B

34.

C

D

B

D

D

B

35.

A

A

D

D

B

A

36.

B

C

B

A

C

C

37.

D

C

D

C

A

C

38.

C

C

D

B

A

D

39.

C

D

A

A

C

D

            1

Câu số

Mã đề thi  

184

358

461

529

693

857

40.

D

C

C

B

A

B

41.

A

C

D

B

A

A

42.

C

D

D

D

D

D

43.

A

A

D

C

B

B

44.

D

A

B

C

B

D

45.

D

D

B

C

D

D

46.

A

D

C

B

D

C

47.

D

A

D

B

A

C

48.

D

D

A

B

C

C

49.

C

A

C

C

A

A

50.

A

C

A

C

D

B

51.

B

C

A

B

B

C

52.

B

A

C

A

D

A

53.

D

A

B

B

D

A

54.

D

B

A

D

C

D

55.

C

B

B

C

C

D

56.

A

B

C

D

D

A

57.

D

A

A

B

A

A

58.

B

D

D

D

D

B

59.

D

B

D

D

D

B

60.

A

A

C

A

A

D

61.

A

D

A

C

B

C

62.

B

C

D

A

A

A

63.

B

A

C

C

C

A

64.

D

D

C

C

A

C

65.

A

D

A

B

B

D

66.

C

D

B

D

C

B

67.

A

C

A

A

C

B

68.

A

D

A

D

A

D

69.

B

D

B

C

A

A

70.

B

A

C

B

D

A

71.

C

D

B

A

C

B

72.

A

C

B

B

C

A

73.

C

B

C

A

D

D

74.

C

B

C

C

D

A

75.

D

D

C

D

B

D

76.

A

D

A

C

C

B

77.

B

C

D

B

C

C

78.

D

C

D

D

B

C

79.

A

B

D

B

C

D

80.

A

C

C

A

B

A

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu