ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 - Môn: TIẾNG ANH, Khối DBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ĐÁP ÁN

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Môn: TIẾNG ANH, Khối D

 

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254

361

598

732

840

985

1.  

D

C

A

B

D

B

2.  

A

B

C

A

D

B

3.  

C

A

D

A

A

A

4.  

A

B

C

B

A

B

5.  

C

A

C

C

B

D

6.  

D

C

C

B

B

D

7.  

C

C

D

C

C

A

8.  

A

B

B

B

C

C

9.  

D

A

C

B

A

C

10.  

C

D

C

C

C

A

11.  

C

D

B

C

B

C

12.  

A

C

A

D

B

C

13.  

A

D

B

D

B

A

14.  

B

D

C

A

A

D

15.  

C

B

C

C

D

C

16.  

C

A

A

A

A

D

17.  

A

C

A

A

D

A

18.  

A

D

D

D

A

A

19.  

D

B

D

D

B

A

20.  

C

A

A

A

C

D

21.  

A

C

A

D

A

C

22.  

C

D

A

C

B

A

23.  

C

C

D

C

C

B

24.  

B

D

D

C

C

B

25.  

B

D

A

C

C

C

26.  

C

D

A

A

D

A

27.  

C

C

D

C

C

C

28.  

A

D

B

B

B

D

29.  

B

C

D

B

A

C

30.  

A

B

D

A

C

A

31.  

D

C

D

A

D

C

32.  

B

B

B

B

B

A

33.  

D

B

C

C

C

C

34.  

B

D

D

C

C

B

35.  

A

C

C

A

D

C

36.  

B

A

C

A

D

A

37.  

B

B

B

D

C

D

38.  

C

C

C

B

A

B

Trang 1 / 2

Câu số

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

254

361

598

732

840

985

39.  

B

C

D

A

D

A

40.  

B

B

B

B

D

B

41.  

B

B

A

B

D

A

42.  

D

C

A

D

D

C

43.  

D

A

C

A

A

C

44.  

A

A

D

A

D

D

45.  

B

A

D

C

B

C

46.  

B

A

A

D

B

B

47.  

B

D

B

B

C

A

48.  

D

A

C

B

A

C

49.  

A

A

D

D

C

C

50.  

A

B

A

A

C

D

51.  

A

C

B

D

C

B

52.  

A

C

B

D

B

B

53.  

C

A

A

C

B

A

54.  

A

B

D

D

A

D

55.  

B

C

A

B

D

D

56.  

C

B

B

B

D

C

57.  

D

A

C

C

A

D

58.  

D

A

A

A

B

A

59.  

C

D

C

D

B

B

60.  

A

A

B

D

A

D

61.  

B

C

C

D

C

A

62.  

C

D

B

D

B

D

63.  

B

B

B

B

B

B

64.  

D

D

B

B

D

D

65.  

D

C

B

D

C

C

66.  

D

C

C

C

D

D

67.  

C

B

B

D

A

B

68.  

C

D

D

A

A

B

69.  

D

A

B

B

B

D

70.  

D

D

C

C

B

C

71.  

A

A

A

D

D

B

72.  

A

B

D

A

B

A

73.  

D

A

C

C

C

B

74.  

D

D

A

A

C

A

75.  

B

B

D

D

A

B

76.  

B

D

D

B

D

B

77.  

B

A

A

C

A

D

78.  

D

B

B

A

D

B

79.  

D

D

B

C

A

D

80.  

C

B

A

B

A

D

 

Trang 2 / 2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu