ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG PHÁPBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐỀ CHÍNH THỨC     

Môn: TIẾNG PHÁP, khối D

 

Câu số

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

160

214

376

489

523

968

1.  

C

C

C

A

B

B

2.  

D

C

C

C

B

B

3.  

D

B

A

A

D

D

4.  

B

B

A

C

C

D

5.  

D

C

C

B

C

B

6.  

B

A

D

A

A

A

7.  

D

B

D

A

C

B

8.  

A

C

D

C

A

D

9.  

A

B

D

D

A

C

10.

B

A

B

A

A

C

11.

B

B

A

C

A

A

12.

B

B

C

C

B

D

13.

B

A

C

C

D

A

14.

C

A

B

B

C

D

15.

A

A

A

B

B

C

16.

C

D

D

D

A

B

17.

B

A

C

A

C

D

18.

D

D

A

B

A

B

19.

A

B

B

B

C

C

20.

C

D

A

A

B

D

21.

C

A

C

D

B

B

22.

D

C

B

B

B

A

23.

B

D

A

B

B

A

24.

A

B

B

D

D

A

25.

B

A

A

A

C

D

26.

B

A

B

A

D

B

27.

A

A

B

A

C

B

28.

B

B

D

B

C

B

29.

B

A

C

D

A

A

30.

C

B

A

D

D

A

31.

D

C

C

C

C

D

32.

D

C

D

A

A

D

33.

C

B

C

D

C

A

34.

A

B

D

A

D

C

35.

D

B

B

C

A

A

36.

B

D

A

C

D

A

37.

B

D

C

B

C

C

38.

A

A

D

D

D

C

39.

A

C

A

C

B

C

40.

C

B

D

D

D

C

            1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

214

376

489

523

968

41.

D

A

A

C

C

D

42.

D

B

D

D

C

A

43.

A

A

D

D

D

A

44.

C

C

C

C

B

C

45.

B

B

D

B

B

D

46.

D

A

A

C

A

C

47.

B

D

B

D

B

B

48.

C

D

B

D

A

B

49.

C

D

A

B

B

D

50.

A

D

A

C

A

C

51.

B

D

A

B

B

D

52.

D

B

A

B

B

A

53.

D

A

B

A

A

A

54.

D

C

B

D

D

D

55.

C

C

B

A

B

B

56.

C

C

C

B

A

B

57.

A

D

D

B

B

B

58.

A

C

D

D

D

D

59.

D

D

C

D

C

D

60.

A

A

D

C

B

D

61.

C

C

C

D

A

A

62.

B

B

B

C

A

C

63.

A

D

C

A

C

B

64.

C

C

B

A

C

C

65.

C

A

D

A

D

C

66.

C

C

C

A

C

B

67.

C

B

B

D

B

C

68.

C

C

C

D

D

A

69.

D

C

D

B

A

A

70.

A

D

D

B

A

D

71.

A

B

D

C

D

B

72.

D

D

A

B

D

C

73.

B

D

B

C

B

C

74.

A

D

C

C

D

C

75.

D

D

B

B

C

B

76.

C

A

B

B

D

C

77.

A

C

C

A

D

B

78.

D

D

B

D

C

A

79.

A

A

A

A

D

A

80.

B

C

A

C

A

D

 

 

 

     2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu