ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 - Môn: TIẾNG ANH, khối DBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN 

            ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006

ĐỀ CHÍNH THỨC      

Môn: TIẾNG ANH, khối D

 

 

STT

Câu

Đáp án 

STT

Câu

Đáp án 

1

Câu 1

B

41

Câu 41

A

2

Câu 2

D

42

Câu 42

C

3

Câu 3

B

43

Câu 43

D

4

Câu 4

D

44

Câu 44

B

5

Câu 5

D

45

Câu 45

C

6

Câu 6

B

46

Câu 46

B

7

Câu 7

C

47

Câu 47

A

8

Câu 8

C

48

Câu 48

C

9

Câu 9

C

49

Câu 49

B

10

Câu 10

A

50

Câu 50

D

11

Câu 11

D

51

Câu 51

C

12

Câu 12

D

52

Câu 52

B

13

Câu 13

A

53

Câu 53

C

14

Câu 14

A

54

Câu 54

A

15

Câu 15

D

55

Câu 55

B

16

Câu 16

A

56

Câu 56

C

17

Câu 17

B

57

Câu 57

C

18

Câu 18

B

58

Câu 58

D

19

Câu 19

B

59

Câu 59

B

20

Câu 20

B

60

Câu 60

A

21

Câu 21

A

61

Câu 61

A

22

Câu 22

D

62

Câu 62

C

23

Câu 23

C

63

Câu 63

A

24

Câu 24

B

64

Câu 64

B

25

Câu 25

B

65

Câu 65

A

26

Câu 26

B

66

Câu 66

C

27

Câu 27

D

67

Câu 67

D

28

Câu 28

D

68

Câu 68

C

29

Câu 29

D

69

Câu 69

C

30

Câu 30

C

70

Câu 70

A

31

Câu 31

C

71

Câu 71

D

32

Câu 32

B

72

Câu 72

B

33

Câu 33

C

73

Câu 73

C

34

Câu 34

C

74

Câu 74

D

35

Câu 35

B

75

Câu 75

B

36

Câu 36

B

76

Câu 76

D

37

Câu 37

A

77

Câu 77

C

38

Câu 38

D

78

Câu 78

B

39

Câu 39

A

79

Câu 79

C

40

Câu 40

D

80

Câu 80

A

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu