ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TIẾNG NGABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Môn: TIẾNG NGA, Khối D

 

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

258

549

684

867

931

1.  

D

B

D

D

A

B

2.  

A

A

C

B

A

D

3.  

B

A

B

A

D

B

4.  

C

C

B

B

C

C

5.  

C

A

D

C

B

C

6.  

A

B

C

B

A

B

7.  

B

C

D

A

B

A

8.  

D

A

A

C

B

B

9.  

D

A

C

C

D

D

10.  

C

D

B

A

B

B

11.  

B

D

C

D

B

A

12.  

D

B

D

D

C

A

13.  

B

A

B

B

C

A

14.  

A

B

C

A

A

D

15.  

D

D

C

D

C

A

16.  

B

C

D

A

D

B

17.  

D

B

B

D

D

A

18.  

C

C

D

D

B

C

19.  

A

D

D

C

A

B

20.  

A

C

C

C

B

D

21.  

C

D

D

C

B

A

22.  

C

A

D

C

C

D

23.  

D

C

B

D

C

D

24.  

B

C

B

A

C

D

25.  

A

C

B

C

D

C

26.  

A

B

C

B

D

A

27.  

C

D

B

B

C

D

28.  

B

B

B

D

C

A

29.  

A

D

D

A

D

D

30.  

C

B

D

C

A

C

31.  

A

A

A

D

D

A

32.  

A

C

B

D

D

D

33.  

D

B

D

C

D

B

34.  

B

A

C

C

A

A

35.  

B

A

C

B

D

C

36.  

B

A

B

A

C

C

37.  

B

C

A

C

D

D

38.  

B

C

A

B

D

A

Trang 1 / 2

Câu số

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

123

258

549

684

867

931

39.  

D

B

D

A

B

A

40.  

D

D

A

B

A

B

41.  

B

D

B

A

B

C

42.  

D

D

C

D

B

C

43.  

C

C

A

C

C

B

44.  

D

D

A

D

A

A

45.  

C

B

A

B

B

B

46.  

A

C

C

C

B

B

47.  

A

D

A

B

A

D

48.  

D

A

D

B

D

B

49.  

B

B

D

D

B

B

50.  

D

A

D

D

B

A

51.  

C

A

C

D

A

C

52.  

B

C

B

A

C

C

53.  

A

D

D

B

A

D

54.  

C

B

C

D

A

D

55.  

D

C

D

D

A

B

56.  

D

C

A

A

C

A

57.  

D

D

B

C

A

C

58.  

C

A

C

B

C

C

59.  

A

C

A

A

A

B

60.  

A

C

B

B

A

D

61.  

C

A

A

C

C

A

62.  

B

A

A

D

B

A

63.  

A

B

C

A

A

B

64.  

C

D

A

C

D

C

65.  

C

D

B

B

C

D

66.  

B

A

A

B

B

D

67.  

C

B

A

A

A

C

68.  

C

B

D

A

C

A

69.  

B

A

B

C

C

C

70.  

B

C

C

C

D

C

71.  

A

D

A

B

B

B

72.  

C

B

C

A

C

C

73.  

D

D

C

D

D

C

74.  

D

A

B

C

D

D

75.  

D

D

A

A

D

B

76.  

A

B

A

B

B

C

77.  

A

C

D

D

C

B

78.  

C

D

B

B

A

D

79.  

B

B

A

A

D

A

80.  

A

B

C

A

B

D

 

Trang 2 / 2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu