ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG NGABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐỀ CHÍNH THỨC              

Môn: TIẾNG NGA, khối D

 

Câu số

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

246

317

405

563

618

754

1.  

D

B

A

A

D

B

2.  

A

D

D

C

C

D

3.  

A

A

A

D

B

A

4.  

D

C

A

A

B

A

5.  

C

B

B

A

D

D

6.  

C

D

A

C

B

B

7.  

C

B

A

C

B

C

8.  

C

D

C

B

A

C

9.  

D

A

C

B

A

B

10.

D

C

D

C

A

D

11.

A

A

C

A

D

B

12.

B

D

B

B

C

B

13.

B

D

D

A

B

A

14.

C

B

B

B

B

D

15.

A

A

C

C

B

D

16.

A

B

D

A

C

B

17.

A

C

B

B

A

C

18.

D

C

A

C

A

D

19.

A

B

A

A

A

B

20.

D

C

D

D

C

D

21.

B

A

D

B

B

D

22.

C

D

B

D

B

C

23.

C

D

A

A

B

D

24.

A

A

D

D

D

C

25.

D

B

B

C

B

D

26.

C

B

D

C

B

B

27.

D

D

A

D

B

C

28.

B

D

D

B

C

C

29.

B

A

D

B

D

A

30.

B

C

B

A

C

A

31.

B

A

A

C

A

D

32.

B

B

A

D

B

C

33.

D

C

C

C

A

A

34.

A

A

B

D

D

A

35.

B

C

B

D

D

C

36.

B

B

C

A

A

C

37.

A

C

D

A

D

C

38.

D

A

C

C

C

B

39.

D

D

B

A

D

B

40.

A

C

C

C

A

A

           1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246

317

405

563

618

754

41.

D

B

B

A

D

D

42.

B

A

D

B

C

B

43.

A

B

C

D

C

C

44.

A

C

C

C

B

A

45.

C

D

C

D

A

A

46.

A

B

A

B

A

B

47.

B

B

B

C

C

A

48.

C

A

D

B

C

C

49.

B

C

B

B

A

D

50.

A

C

B

A

D

C

51.

C

A

D

B

C

C

52.

D

A

A

A

B

C

53.

C

D

C

A

C

A

54.

C

C

B

A

D

A

55.

B

C

D

D

C

A

56.

A

A

C

D

D

B

57.

C

D

C

D

D

A

58.

B

C

D

B

B

B

59.

C

A

A

C

D

D

60.

D

D

C

C

A

D

61.

B

C

A

D

A

A

62.

D

C

C

B

D

A

63.

C

A

A

B

C

B

64.

B

B

D

D

A

A

65.

C

D

B

B

D

D

66.

A

B

B

A

C

C

67.

D

C

B

C

A

C

68.

A

A

C

D

C

D

69.

D

D

D

D

C

C

70.

B

B

D

A

A

B

71.

A

B

A

D

A

D

72.

B

D

B

C

D

B

73.

D

A

C

C

B

B

74.

A

D

A

D

A

A

75.

C

B

A

B

D

D

76.

D

A

C

C

B

D

77.

C

C

A

A

B

C

78.

B

D

D

B

D

B

79.

D

D

B

B

C

B

80.

C

B

C

D

C

A

 

 

 

           2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu