ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG NGABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

ĐỀ CHÍNH THỨC    

Môn: TIẾNG NGA; Khối: D

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

136

241

379

695

713

864

1.  

D

B

C

D

B

A

2.  

B

D

A

D

B

C

3.  

D

A

D

A

A

B

4.  

B

A

D

C

D

C

5.  

A

A

D

C

D

D

6.  

D

A

A

D

B

D

7.  

A

A

D

C

B

B

8.  

B

A

A

B

C

B

9.  

B

D

C

D

D

D

10.

C

C

B

A

C

C

11.

D

A

B

C

A

D

12.

B

D

B

D

C

D

13.

C

D

B

C

D

D

14.

B

D

A

A

A

A

15.

D

C

D

A

B

A

16.

A

A

B

B

D

B

17.

A

C

B

A

D

A

18.

B

D

B

D

B

A

19.

A

D

C

B

C

D

20.

A

D

C

B

C

D

21.

A

B

C

D

C

C

22.

C

C

D

B

A

D

23.

D

A

B

C

A

D

24.

C

A

B

D

D

B

25.

C

B

A

D

D

C

26.

D

A

D

D

B

C

27.

A

A

B

C

A

C

28.

C

A

D

C

C

B

29.

A

D

A

B

D

A

30.

C

B

A

B

D

C

31.

A

C

A

A

C

B

32.

B

B

B

A

A

C

33.

C

C

A

B

B

B

34.

C

C

C

A

C

A

35.

B

D

B

B

B

C

36.

D

A

C

B

C

A

37.

B

D

A

C

A

A

38.

C

A

C

A

A

B

39.

A

B

A

A

A

A

            1

Câu số

Mã đề thi  

136

241

379

695

713

864

40.

B

B

B

B

A

C

41.

B

D

A

A

B

D

42.

D

B

D

B

D

A

43.

A

C

B

A

B

A

44.

C

C

C

A

B

B

45.

D

B

C

C

C

C

46.

C

A

A

D

C

D

47.

B

C

D

D

D

A

48.

C

A

D

D

C

B

49.

B

B

B

A

C

A

50.

D

C

A

B

B

D

51.

B

C

A

C

B

D

52.

D

D

A

A

B

C

53.

B

C

B

C

A

B

54.

D

D

D

C

D

D

55.

B

C

A

D

A

B

56.

D

C

C

C

D

A

57.

B

B

C

B

A

C

58.

C

B

A

D

B

A

59.

A

B

C

C

B

C

60.

D

B

D

B

D

D

61.

C

B

C

A

B

B

62.

D

C

D

C

B

B

63.

D

A

D

A

C

C

64.

A

D

C

A

D

A

65.

D

C

A

C

D

D

66.

D

D

D

D

C

C

67.

A

B

B

B

A

C

68.

A

C

C

D

A

C

69.

C

B

D

A

D

B

70.

C

B

B

B

D

B

71.

A

B

C

D

A

A

72.

C

D

D

B

C

B

73.

C

B

A

C

D

B

74.

C

C

B

B

B

A

75.

D

D

B

D

C

C

76.

A

A

C

A

A

D

77.

B

D

D

C

A

D

78.

B

D

C

D

A

B

79.

A

C

D

C

C

D

80.

A

A

C

B

C

A

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu