ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG PHÁPBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

147

395

584

651

725

946

1.  

C

A

A

C

B

B

2.  

B

A

D

C

C

C

3.  

D

D

B

B

A

A

4.  

D

D

D

A

C

B

5.  

B

C

C

A

D

A

6.  

A

B

B

A

B

B

7.  

B

D

A

D

A

C

8.  

C

A

B

B

A

A

9.  

B

B

B

A

C

B

10.

D

B

A

A

B

D

11.

C

B

A

D

D

D

12.

C

B

D

B

D

D

13.

B

C

D

A

B

B

14.

A

D

D

A

D

A

15.

C

D

D

B

C

D

16.

D

D

C

C

D

B

17.

D

C

D

C

B

C

18.

A

A

A

D

A

C

19.

A

A

B

B

B

D

20.

A

D

C

A

B

C

21.

A

B

A

D

C

C

22.

C

D

C

B

C

A

23.

B

D

B

D

D

C

24.

C

A

C

A

C

D

25.

B

A

A

C

D

D

26.

A

C

C

A

B

D

27.

A

C

B

B

C

A

28.

A

A

A

B

D

A

29.

B

B

B

C

C

C

30.

B

B

A

A

B

D

31.

B

C

C

A

C

D

32.

A

C

D

C

A

B

33.

C

B

C

C

D

B

34.

C

B

D

B

D

C

35.

D

C

C

D

C

B

36.

C

A

A

A

B

C

37.

B

C

B

A

D

A

38.

C

B

C

C

D

D

39.

D

A

D

D

C

A

            1

Câu số

Mã đề thi  

147

395

584

651

725

946

40.

D

D

D

C

A

D

41.

A

D

A

B

A

B

42.

B

D

D

A

C

D

43.

A

D

B

B

D

B

44.

B

C

A

C

A

C

45.

A

C

D

C

D

A

46.

A

C

B

B

B

B

47.

B

A

C

B

B

B

48.

D

A

A

D

A

A

49.

A

B

B

D

D

D

50.

D

B

C

A

A

C

51.

D

D

D

C

A

D

52.

C

B

B

B

C

A

53.

D

B

C

D

C

A

54.

B

C

B

D

B

B

55.

D

B

B

C

D

A

56.

D

C

B

B

A

A

57.

A

C

D

A

D

B

58.

A

B

D

B

D

D

59.

B

D

A

D

C

A

60.

B

B

D

C

B

C

61.

A

C

B

B

A

B

62.

B

A

B

D

D

A

63.

A

D

C

A

B

A

64.

C

D

D

B

A

B

65.

C

A

C

D

A

C

66.

D

A

A

A

B

C

67.

D

D

C

B

A

D

68.

D

B

A

D

A

A

69.

C

D

C

C

C

D

70.

C

A

B

B

B

B

71.

B

A

A

C

A

B

72.

D

C

A

D

A

C

73.

C

C

A

D

C

B

74.

C

A

D

D

C

C

75.

B

D

B

D

B

D

76.

C

C

C

C

A

A

77.

C

C

A

C

B

C

78.

A

B

C

D

B

D

79.

D

A

C

A

D

C

80.

D

A

D

C

C

C

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu