ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Môn: TIẾNG NGABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG NGA; Khối D

Câu số

 

 

Mã đề thi  

197

425

538

724

846

963

1.  

A

A

D

C

D

A

2.  

C

C

C

B

D

D

3.  

B

B

C

C

D

A

4.  

C

A

D

A

C

A

5.  

D

A

B

C

B

D

6.  

C

A

A

B

A

C

7.  

B

D

D

B

C

A

8.  

C

D

D

B

C

C

9.  

D

B

D

D

C

C

10.

D

C

C

C

C

A

11.

B

D

B

B

A

D

12.

B

B

A

B

C

B

13.

B

B

C

A

C

A

14.

A

C

D

A

B

D

15.

B

A

D

A

C

A

16.

A

C

C

B

B

B

17.

C

A

B

B

D

D

18.

A

D

D

C

A

A

19.

A

B

D

C

C

B

20.

D

A

C

D

B

B

21.

B

C

C

B

D

D

22.

A

C

C

A

A

C

23.

C

A

B

C

C

C

24.

C

C

A

A

C

D

25.

C

B

C

C

A

D

26.

B

D

D

A

B

A

27.

D

C

C

C

A

D

28.

A

A

A

D

C

A

29.

C

B

A

A

C

C

30.

B

B

B

A

C

D

31.

D

B

A

D

C

D

32.

C

D

A

C

B

A

33.

A

A

D

A

D

D

34.

A

D

D

D

C

B

35.

C

B

D

A

D

B

36.

A

C

D

D

A

D

37.

A

A

A

B

B

A

38.

B

C

A

B

B

C

39.

C

D

B

C

A

D

40.

C

D

D

B

B

B

            1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

197

425

538

724

846

963

41.

D

D

C

D

B

D

42.

D

B

A

C

D

B

43.

A

D

A

A

D

D

44.

D

B

B

A

B

A

45.

B

A

D

D

B

B

46.

C

A

B

A

D

D

47.

D

B

B

D

A

A

48.

D

B

A

D

B

B

49.

A

A

B

C

D

D

50.

D

D

A

B

A

B

51.

C

A

A

C

D

C

52.

B

B

D

A

B

A

53.

C

C

C

B

B

B

54.

C

C

D

D

A

D

55.

A

D

C

D

A

A

56.

A

D

C

B

D

A

57.

D

A

B

D

D

C

58.

C

D

B

C

D

C

59.

D

D

B

C

C

B

60.

A

C

C

D

A

B

61.

B

B

A

D

A

C

62.

A

C

D

C

B

B

63.

D

C

A

D

C

A

64.

D

D

C

A

A

C

65.

A

A

B

A

D

C

66.

B

A

C

D

B

C

67.

B

C

B

C

B

A

68.

B

B

C

A

A

C

69.

B

C

A

B

D

D

70.

C

A

A

A

A

C

71.

B

B

C

D

C

C

72.

D

A

B

D

A

B

73.

B

D

A

C

D

C

74.

D

B

A

B

A

B

75.

C

C

B

C

B

A

76.

A

C

C

B

C

B

77.

B

B

B

A

B

C

78.

D

D

B

B

A

C

79.

D

D

B

D

D

B

80.

A

C

D

B

D

B

 

            2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu