Dao Động Cơ HọcDAO ĐỘNG CƠ HỌC

DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Cao đẳng năm 2007

Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A,  chu kì dao động  T , ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4  là

A. A/2 .                       B. 2A .                        C. A/4 .                       D. A.

Câu 2: Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ

A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.

B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.

C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.

D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.

B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.

D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng

A. 200 g.                     B. 100 g.                     C. 50 g.                       D. 800 g.

Câu 5: Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài  l  và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường  g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là

A. mg l (1 - cosα).       B. mg l (1 - sinα).        C. mg l (3 - 2cosα).     D. mg l (1 + cosα).

Câu 6: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

A. 101 cm.                  B. 99 cm.                     C. 98 cm.                     D. 100 cm.

 

Đại học năm 2007

Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng.      B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.  D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 2: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng

A. 2T.                          B.                       C.                            D.  

Câu 3: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình   x = 10sin(4πt + π/2)(cm)  với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

A. 1,00 s.                     B. 1,50 s.                     C. 0,50 s.                     D. 0,25 s.

Câu 4: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.

B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.

D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

Câu 5: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. dao động với biên độ cực đại.                    B. dao động với biên độ cực tiểu.

C. không dao động.                                        D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

A. tăng 2 lần.                          B. giảm 2 lần.              C. giảm 4 lần.              D. tăng 4 lần.

 

Cao đẳng năm 2008

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn Δl . Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc này là

A.                  B.                  C.                  D.

Câu 2: Cho hai dao  động  điều hoà cùng phương có phương trình dao  động lần lượt là x1 = sin(5πt + π/2)(cm) và x2 = sin(5πt - π/2)(cm). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng

A. 0 cm.                      B.  3 cm.                      C.  63 cm.                    D. 3 3  cm.

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF . Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωF thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ωF  = 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng

A. 40 gam.                  B. 10 gam.                   C. 120 gam.                 D. 100 gam.

Câu 4: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.

C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.

B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.

C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.

D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.

Câu 6: Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6 ) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin(πt – π/6 )(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng

A. 1/2.                         B. 2.                            C. 1.                            D. 1/5.

Câu 7: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là

A. A.                           B. 3A/2.                      C. .                     D.  .

 

Đại học năm 2008

Câu 1: Cơ năng của một vật dao động điều hòa

            A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

            B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

            C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

            D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2p2 = 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

            A. .                       B. .                       C.                         D. .

Câu 3: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là  và . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng

            A.                                     B. .                          C. .                          D. .

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm

            A.                     B.                      C.                      D.

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t=0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x=+1cm

            A. 7 lần.                      B. 6 lần.                       C. 4 lần.                       D. 5 lần.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?

            A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.

            B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.

            C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.

            D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và  m/s2. Biên độ dao động của viên bi là

            A. 16cm.                     B. 4 cm.                       C. cm.                  D. cm.

 

Cao đẳng năm 2009

Câu 1: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

            A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.

            B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

            C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.

            D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

            A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

            B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.

            C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.

            D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

Câu 3: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng 0,5 A.  

B. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng 2 A.

C. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng A.        

D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A.

Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng

            A. 6,8.10-3 J.                B. 3,8.10-3 J.                C. 5,8.10-3 J.                D. 4,8.10-3 J.

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4pcos2pt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:     

            A. x = 2 cm, v = 0.      B. x = 0, v = 4p cm/s  C. x = -2 cm, v = 0      D. x = 0, v = -4p cm/s.

Câu 6: Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

            A. .                          B. .                          C. .                         D. .

Câu 7: Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Lấy  p2 = 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng

            A. 250 g.                     B. 100 g                      C. 25 g.                       D. 50 g.

Câu 8: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

            A. .               B.                    C. .               D. .

Câu 9: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ  cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc  cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

            A. 4 m/s2.                    B. 10 m/s2.                   C. 2 m/s2.                     D. 5 m/s2.

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình  (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì

            A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.     

            B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.

            C. chu kì dao động là 4s.              

            D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.

Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = p2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là

            A. 36cm.                     B. 40cm.                      C. 42cm.                      D. 38cm.

 

Đại học năm 2009

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy p2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

            A. 6 Hz.                      B. 3 Hz.                       C. 12 Hz.                     D. 1 Hz.

Câu 2: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Dt, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian Dt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

            A. 144 cm.                  B. 60 cm.                     C. 80 cm.                     D. 100 cm.

Câu 3: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là  (cm) và  (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

            A. 100 cm/s.                B. 50 cm/s.                  C. 80 cm/s.                  D. 10 cm/s.

Câu 4: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acoswt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy p2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

            A. 50 N/m.                  B. 100 N/m.                C. 25 N/m.                  D. 200 N/m.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(wt + j). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là :

            A. .       B.         C. .       D. .

Câu 6: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

            A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

            B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

            C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

            D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

            A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.

            B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật  luôn cùng dấu.

            C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.

            D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

            A. 20 cm/s                   B. 10 cm/s                   C. 0.                            D. 15 cm/s.

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là

            A. 6 cm                       B. cm                  C. 12 cm                      D. cm

Câu 10: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là

            A. 0,125 kg                 B. 0,750 kg                 C. 0,500 kg                 D. 0,250 kg

 

Cao đẳng năm 2010

Câu 1: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài  đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài  bằng

            A. 2 m.                        B. 1 m.                                    C. 2,5 m.                     D. 1,5 m.

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

            A. 0,64 J.                     B. 3,2 mJ.                    C. 6,4 mJ.                    D. 0,32 J.

Câu 3: Khi một vật dao động điều hòa thì

            A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

            B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

            C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

            D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng  lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.

            A. 6 cm.                      B. 4,5 cm.                    C. 4 cm.                       D. 3 cm.

Câu 5: Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

            A. 2,02 s.                     B. 1,82 s.                     C. 1,98 s.                     D. 2,00 s.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm

            A. .                          B. .                          C. .                          D. .

Câu 7: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng

            A. 7 m/s2.                    B. 1 m/s2.                     C. 0,7 m/s2.                  D. 5 m/s2.

Câu 8: Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số  bằng

            A. .                                    B. .                          C. .                           D. 4.           

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình  Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy . Khối lượng vật nhỏ bằng

            A. 400 g.                     B. 40 g.                       C. 200 g.                     D. 100 g.

Câu 10: Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là

            A. .                          B.                           C.                           D.

Câu 11: Một con lắc vật lí là một vật rắn có khối lượng m = 4 kg dao động điều hòa với chu kì T=0,5s. Khoảng cách từ trọng tâm của vật đến trục quay của nó là d = 20 cm. Lấy g = 10 m/s2p2=10. Mômen quán tính của vật đối với trục quay là

            A. 0,05 kg.m2.             B. 0,5 kg.m2.               C. 0,025 kg.m2.           D. 0,64 kg.m2.

 

Đại học năm 2010

Câu 1: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc a của con lắc bằng

            A.                        B.                        C.                       D.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm có tốc độ trung bình là

            A.                        B.                         C.                         D.

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2. Lấy p2=10. Tần số dao động của vật là

            A. 4 Hz.                      B. 3 Hz.                       C. 2 Hz.                       D. 1 Hz.

Câu 4: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ  (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ  (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là

            A.  (cm).                            B.  (cm).

            C.  (cm).                          D.  (cm).

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là

            A.  cm/s.          B.  cm/s.            C.  cm/s.            D. cm/s.

Câu 6: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

            A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.          

B. tỉ lệ với bình phương biên độ.

            C. không đổi nhưng hướng thay đổi.             

D. và hướng không đổi.

Câu 7: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

            A. biên độ và gia tốc   B. li độ và tốc độ         C. biên độ và năng lượng          D. biên độ và tốc độ

Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, p = 3,14. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là

            A. 0,58 s                      B. 1,40 s                      C. 1,15 s                      D. 1,99 s

Câu 9: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là

            A. .                          B. 3.                            C. 2.                            D. .

 

Cao đẳng năm 2011

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc . Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng:

A.                       B.                        C.                       D.

Câu 2: Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là  và . Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng:

A.          B.           C.           D.

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 500g và lò xo có độ cứng 50N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó là - m/s2. Cơ năng của con lắc là:

A. 0,04 J                      B. 0,02 J                      C. 0,01 J                      D. 0,05 J

Câu 4. Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng

A. 18,84 cm/s.             B. 20,08 cm/s.             C. 25,13 cm/s.             D. 12,56 cm/s.

Câu 5: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.

B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều.

C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.

D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.

Câu 6: Vật  dao động tắt dần có

A. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian.                  B. thế năng luôn giảm theo thời gian.

            C. li độ luôn giảm dần theo thời gian.            D. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 7: Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dao động của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa.

B. Cơ năng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ dao động.

C. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng.

D. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa.

Câu 8: Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau là   

A. (với k = 0, ±1, ±2, ....).              B.  (với k = 0, ±1, ±2, ....).

C. kπ (với k = 0, ±1, ±2, ....).                          D. 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, ....).

Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc  rad tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/. Lấy = 10. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc rad là

A. 3s                            B.  s                    C. s                         D. s

 

Đại học năm 2011

Câu 1: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là

            A. 2,78 s.                     B. 2,96 s.                     D. 2,61 s.                     D. 2,84 s.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2cm lần thứ 2011 tại thời điểm

            A. 6030 s.                    B. 3016 s.                    C. 3015 s.                    D. 6031 s.

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng  thế năng là

            A. 14,64 cm/s.             B. 26,12 cm/s.             C. 21,96 cm/s.             D. 7,32 cm/s.

Câu 4: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là  và  (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng

            A. 225 J.                      B. 0,1125 J.                 C. 0,225 J.                   D. 112,5 J.

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là  cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

            A. 5 cm.                      B. 8 cm.                       C. 4 cm.                      D. 10 cm.

Câu 6: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

            A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

            B. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

            C. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

            D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 7: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2

            A. 5,7 cm.                   B. 3,2 cm.                    C. 2,3 cm.                   D. 4,6 cm.

Câu 8: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc  tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của  là

            A. 9,60.                        B. 6,60.                        C. 5,60.                        D. 3,30.

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là  cm/s. Lấy  = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là

            A.                             B.

            C.                              D.

 

Cao đẳng năm 2012

Câu 1:  Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ A thì động năng của vật là

            A. W.                       B. W.                       C. W.                       D. W.

Câu 2:  Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là

            A. .                      B. .                      C. .                     D. .

Câu 3: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1coswt (cm) và x2 = A2sinwt (cm). Biết 64 + 36 = 482 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = -18 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng

            A. 24cm/s.             B. 24 cm/s.                  C. 8 cm/s.                    D. 8cm/s.

Câu 4: Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì T1; con lắc đơn có chiều dài  () dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dài  -  dao động điều hòa với chu kì là

            A. .                  B. .              C.                     D. .

Câu 5: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

            A. nhanh dần đều.       B. chậm dần đều.        C. nhanh dần.              D. chậm dần.

Câu 6: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1=Acoswt và x2 = Asinwt. Biên độ dao động của vật là

            A. A.                     B. A.                           C. A.                     D. 2A.

Câu 7: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cospft (với F0 và f  không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

            A. f.                             B. pf.                           C. 2pf.                         D. 0,5f.

Câu 8: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ  -40 cm/s đến 40 cm/s là

            A. s.                       B. s.                      C. .                                    D. s.

Câu 9:Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ là  25 cm/s. Biên độ giao động của vật là

A. 5,24cm.                  B. cm                   C. cm                  D. 10 cm

Câu 10: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì dao động của con lắc đơn lần lượt là ,  và T1, T2. Biết .Hệ thức đúng là

            A.                     B.                     C.                    D.

Câu 11: Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.

C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.

D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

 

Đại học năm 2012

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo  phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng

            A. 0,5 kg                     B. 1,2 kg                     C.0,8 kg                      D.1,0 kg

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi Vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, V là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà V≥  Vtb  là:

            A.                            B.                         C.                            D.

Câu 3: Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình

x1 = (cm) và x2 = (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình (cm). Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì

            A.           B.                C.            D.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s là

            A. 40 cm.                    B. 60 cm.                     C. 80 cm.                     D. 115 cm.

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

            A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

            B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

            C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

            D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 6: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là

            A. .                          B. .                          C. .                         D. .

Câu 7: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong trường  một góc 54o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là

            A. 0,59 m/s.                 B. 3,41 m/s.                 C. 2,87 m/s.                 D. 0,50 m/s.

Câu 8: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N). Dao động của vật có biên độ là

            A. 6 cm                       B. 12 cm                             C. 8 cm                        D. 10 cm

Câu 9: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

            A. Biên độ và tốc độ                                       B. Li độ và tốc độ      

            C. Biên độ và gia tốc                                      D. Biên độ và cơ năng

Câu 10. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với biên độ góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là

            A. 1232 cm/s2              B. 500 cm/s2                C. 732 cm/s2                D. 887 cm/s2

Câu 11: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là . Chu kì dao động của con lắc này là

            A.                   B.                  C.                  D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu