Đề Thi Cao Đẳng Hóa Khối 2011-CBTrang Anh Nam

Đề Thi Cao Đẳng Năm 2011 Cơ Bản

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137.

Câu 1: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là

a) (1), (4), (5).
b) (1), (2), (5).
c) (2), (5), (6).
d) (2), (3), (6).

Câu 2: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là
a) 0,10
b) 0,05.
c) 0,02
d) 0,16

Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:
a) Cu, Fe, Al
b) Fe, Al, Cr
c) Cu, Pb, Ag
d) Fe, Mg, Al

Câu 4: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là
a) . p-bromtoluen và m-bromtoluen
b) benzyl bromua
c) o-bromtoluen và p-bromtoluen
d) o-bromtoluen và m-bromtoluen

Câu 5: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là
a) C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3
b) C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5
c) HCOOC4H9 và CH3COOC3H7
d) CH3COOC2H5 và HCOOC3H7

Câu 6: Cho cân bằng hóa học:        N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k)                H < 0 Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi
a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
b) giảm áp suất của hệ phản ứng
c) tăng áp suất của hệ phản ứng
d) thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng

Câu 7: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là
a) CH3COOCH3
b) C2H5COOC2H5
c) CH2=CHCOOCH3
d) CH3COOC2H5

Câu 8: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là
a) CH3COOCH=CH2
b) CH3COOC2H5
c) C2H5COOCH3
d) CH2=CHCOOCH3

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?
a) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit
b) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím
c) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit
d) Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính

Câu 10: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là
a) 57,4
b) 59,1
c) 60,8
d) 54,0

Câu 11: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là
a) 37,21%.
b) 36,36%.
c) 43,24%.
d) 53,33%. .

Câu 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm

có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là
a) CH3COOCH2CH2OH
b) HCOOCH2CH(OH)CH3
c) HCOOCH2CH2CH2OH
d) CH3CH(OH)CH(OH)CHO

Câu 13: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là
a) 2,24 lít..
b) 3,36 lít
c) 0,56 lít.
d) 1,12 lít

Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1)   Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;            

(2)   Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4

(3)   Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;  

(4)   Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2;

(5)   Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3; (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 
a) 5
b) 6
c) 3
d) 4

Câu 15: Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là
a) 4
b) 5
c) 7
d) 6

Câu 16: Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là
a) Ba
b) Be.
c) Mg
d) Ca

Câu 17: Để nhận ra ion NO3 trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với
a) kim loại Cu
b) dung dịch H2SO4 loãng
c) kim loại Cu và dung dịch Na2SO4
d) kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng

Câu 18: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
a) 7,0
b) 21,0
c) 14,0
d) 10,5.

Câu 19: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là
a) 16,6 gam
b) 11,2 gam
c) 5,6 gam
d) 22,4 gam

Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH =11,0. Giá trị của a là
a) 1,60
b) 0,80.
c) 1,78
d) 0,12

Câu 21: Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là
a) glyxin
b) valin
c) alanin
d) phenylalanin

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là
a) 6,45 gam
b) 5,46 gam
c) 4,20 gam
d) 7,40 gam

Câu 23: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl (0,02 mol), HCO3 (0,10 mol) và SO42 (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc
a) là nước mềm
b) có tính cứng vĩnh cửu
c) có tính cứng toàn phần
d) có tính cứng tạm thời

Câu 24: Công thức của triolein là
a) (CH3[CH2]14COO)3C3H5
b) (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5
c) (CH3[CH2]16COO)3C3H5
d) (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5

Câu 25: Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch

AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là
a) Rb và Cs
b) Na và K
c) Li và Na
d) K và Rb

Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng?
a) Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7
b) Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước
c) Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo
d) Dung dịch HF hòa tan được SiO2

Câu 27: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là
a) X2Y3
b) X2Y5
c) X3Y2
d) X5Y2

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là
a) 4,48 lít
b) 8,96 lít
c) 17,92 lít
d) 11,20 lít

Câu 29: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là
a) Na, K, Ca, Ba
b) Na, K, Ca, Be
c) Li, Na, K, Mg
d) Li, Na, K, Rb

Câu 30: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn
a) kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa
b) sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá
c) sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa
d) kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá

Câu 31: Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5

Câu 32: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là
a) 54%.
b) 40%.
c) 80%.
d) 60%.

Câu 33: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là
a) 2
b) 3
c) 5
d) 4

Câu 34: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
a) CH2=CH-CH=CH2
b) CH3-CH=C(CH3)2
c) CH3-CH=CH-CH=CH2
d) CH2=CH-CH2-CH3

Câu 35: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng: 

- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí;  - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau. 

Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là 
a) ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3
b) ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3
c) AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2
d) AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2

Câu 36: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:
a) FeO, MgO, CuO
b) PbO, K2O, SnO
c) Fe3O4, SnO, BaO
d) FeO, CuO, Cr2O3

Câu 37: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 82). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là
a) 1,47
b) 1,91
c) 1,57
d) 1,61

Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng:

        

CH4+ X (xt, to) --->  Y   + Z (xt, to)          --->  T + M (xt, to)         ---> CH3COOH

(X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). Chất T trong sơ đồ trên là  
a) C2H5OH
b) CH3CHO
c) CH3OH
d) CH3COONa.

Câu 39: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
a) 3
b) 5
c) 4
d) 2

Câu 40: Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là
a) HI, HCl, HBr
b) HCl, HBr, HI
c) HI, HBr, HCl
d) HBr, HI, HCl

Câu 41: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là
a) 6
b) 9
c) 10
d) 7

Câu 42: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?
a) CH3NH3Cl và CH3NH2
b) CH3NH3Cl và H2NCH2COONa
c) CH3NH2 và H2NCH2COOH
d) ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5

Câu 43: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là

a) 54,0 gam
b) 20,6 gam
c) 30,9 gam
d) 51,5 gam

Câu 44: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là
a) Fe3+, Cu2+, Ag+.
b) Zn2+, Cu2+, Ag+
c) Cr2+, Au3+, Fe3+.
d) Cr2+, Cu2+, Ag+.  

Câu 45: Cho phản ứng:

6FeSO4  +  K2Cr2O7  +  7H2SO4    3Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  7H2O Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

a) K2Cr2O7 và FeSO4
b) K2Cr2O7 và  H2SO4
c) H2SO4 và FeSO4
d) FeSO4 và K2Cr2O7

Câu 46: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohexan, xiclopropan và xiclopentan.

Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch brom là 
a) 6
b) 4
c) 5
d) 3

Câu 47: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là
a) 7
b) 6
c) 4
d) 5

Câu 48: Khí nào sau đây không bị oxi hoá bởi nước Gia-ven?
a) SO2
b) CO2
c) HCHO
d) H2S

Câu 49: Đun sôi hỗn hợp gồm propyl bromua, kali hiđroxit và etanol thu được sản phẩm hữu cơ là
a) propan-2-ol
b) propin
c) propen
d) propan

Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của Z gồm
a) Fe2O3, CuO
b) Fe2O3, CuO, Ag
c) Fe2O3, Al2O3
d) Fe2O3, CuO, Ag2O

Script provided by Tranganhnam@yahoo.com

http://hocdethi.blogspot.com/
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu