Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh - LATrang Anh Nam

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013

Môn: Sinh Hoc

I. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ  SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Để xác định mối quan h họ hàng giữa ngưi các loài thuộc bộ Linh trưng (b Khỉ), nời ta nghiên cứu mức độ giống nhau về ADN của các loài này so vi ADN của ngưi. Kết quả thu đưc (tính theo t lệ % giống nhausovi ADN của ngưi) như sau: khỉ Rhesut: 91,1%; tinh tinh: 97,6%; khỉ Capuchin: 84,2%; vượn Gibbon: 94,7%; khỉ Vervet: 90,5%. Căn cứ vào kết quả y, có thể xác định mi quan hệ họ hàng xa dần giữa ngưi và các loài thuộc bộ Linh trưng nói trên theo trật tự đúng là:

a) Ni - tinh tinh - khỉ Vervet - vượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut.
b) Ni - tinh tinh - khỉ Rhesut - vượn Gibbon - khỉ Capuchin - khỉ Vervet
c) Ngưi - tinh tinh - ợn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin
d) Ni - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Vervet - khỉ Rhesut - khỉ Capuchin.

Câu 2: Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì:

a) Đa số đột biến gen đều có hại
b) Số lượng đột biến gen nhiều, ít gây hậu quả nghiêm trọng
c) Ít phổ biến hơn biến dị nhiễm sắc thể, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của sinh vật
d) Các đột biến gen thường ở trạng thái lặn

Câu 3: Khi nghiên cứu di truyền học người gặp phải khó khăn như

1- Con người chín sinh dục muộn.

2- Số lượng con ít.

3- Số lượng các tính trạng nhiều

4- Đời sống của một thế hệ kéo dài.

5- Không thể áp dụng phương pháp phân tích di truyền như ở các sinh vật khác vì lí do xã hội.

6- Không thể áp dụng phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân lí, hóa…

7- Số lượng nhiễm sắc thể và gen nhiều

Tổ hợp câu trả lời đúng là
a) 1,2,3,5,6
b) 1,2,4,5,6
c) 1,2,3,4,5,7
d) 2,3,4,5,6

Câu 4: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho
a) Cách li sau hợp tử
b) Cách li tập tính
c) Cách li mùa vụ
d) Cách li trước hợp tử

Câu 5: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:

1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết

2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

3. Tạo các dòng thuần chủng.

4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là: 
a) 3, 2, 4, 1
b) 2, 1, 3, 4
c) 2, 3, 4, 1
d) 1, 2, 3, 4

Câu 6: Phong lan và những cây gỗ làm vật bám là mối quan hệ
a) Hợp tác đơn giản
b) Cộng sinh
c) Hội sinh
d) Ức chế cảm nhiễm

Câu 7: Hiệu suất sinh thái là
a) tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và cuối cùng trong hệ sinh thái
b) tổng tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái
c) tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng của sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ bậc một trong hệ sinh thái
d) tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái

Câu 8: Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R(dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R thuộc dạng đột biến
a) đảo đoạn ngoài tâm động
b) chuyển đoạn tương hỗ
c) chuyển đoạn không tương hỗ
d) đảo đoạn có tâm động

Câu 9: Di nhập gen được xem là nhân tố tiến hóa vì nó
a) làm phong phú thêm vốn gen của quần thể
b) làm nghèo vốn gen của quần thể.
c) làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể
d) được thực hiện thông qua trao đổi giao tử, cá thể giữa các quần thể

Câu 10: Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau
a) 4 kiểu hình: 12 kiểu gen
b) 8 kiểu hình: 8 kiểu gen
c) 4 kiểu hình: 8 kiểu gen
d) 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái?
a) Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trưng mà trưc đó chưa một quần xã sinh vt nào
b) Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập vi sự biến đổi điều kiện ngoi cảnh
c) Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trưng đã một quần xã sinh vt nhất đnh
d) Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vt biến đổi tun tự thay thế lẫn nhau.

Câu 12: Ở người, tính trạng nhóm máu A, B, AB, O do một gen có 3 alen IA, IB, I0 qui định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang nhóm máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?
a) 3/4
b) 119/144
c) 25/144
d) 19/24.

Câu 13: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2
a) 4/9.
b) 4/9
c) 1/9
d) 8/9.

Câu 14: Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể Ab/aB  (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ loại kiểu gen Ab/aB được hình thành ở F1 
a) 32%
b) 51%.
c) 16%
d) 24%.

Câu 15: Trong lai phân tích làm thế nào để biết cá thể mang tính trạng trội đem lai là đồng hợp hay dị hợp?
a) Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp.
b) Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp.
c) Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp
d) Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp.

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về đại nguyên sinh?

(1)Cây có mạch và động vật lên cạn

(2)Động vật không xương sống thấp ở biển. Tảo.

(3)Hóa thạch động vật cổ nhất.

(4)Phát sinh các ngành động vật. Phân hóa tảo.

(5)Hóa thạch sinh vật nhân thực cổ nhất.

(6)Tích lũy ôxi trong khí quyển

(7)Hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất

Phương án đúng là

a)  (1), (2), (4), (6)
b) (1), (2), (3), (4).
c) (2), (3), (4), (5)
d) (2), (3), (5), (6).

Câu 17: Trong hệ sinh thái nếu sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau, trong số các chuỗi thức ăn sau chuỗi thức ăn cung cấp năng lượng cao nhất cho con người là
a) thực vật "" vịt " trứng vịt " người.
b) thực vật " người
c) thực vật " động vật phù du"" người
d) thực vật " thỏ " người

Câu 18: Các cơ thể tứ bội đều cho giao tử 2n có khả năng hữu thụ, tỉ lệ kiểu gen đời con từ phép lai AAAa x Aaaa là
a) 1AAAa: 5AAaa: 5Aaaa: 1aaaa.
b) 1AAAA: 5AAAa: 5AAaa: 1Aaaa.
c) 1AAAa: 2AAaa: 1Aaaa
d) 1AAAA: 8AAAa: 18AAaa: 8Aaaa: 1aaaa

Câu 19: Loài lúa mì trồng hiện nay (Triticum aestivum) được hình thành trên cơ sở
a) là kết quả của quá trình lai khác loài
b) sự cách li địa lí giữa dạng lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mĩ
c) là kết quả của quá trình tự đa bội 2n thành 4n của loài lúa mì
d) là kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá.

Câu 20: Quần thể 1 có tỉ lệ phân bố kiểu gen: 0,36AA:0,48Aa:0,16aa. Quần thể 2 có tỉ lệ phân bố kiểu gen: 0,04AA:0,72Aa:0,24aa. Khi 2 quần thể trên sáp nhập thành 1 thì tần số tương đối của các alen lặn là
a) 20%
b) 40%
c) 50%
d) 60%

Câu 21: Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?
a) Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân.
b) Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi
c) Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân
d) Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai

Câu 22: Cho các phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là
a) (1), (4).
b) (1), (2).
c) (1), (3).
d) (2), (3).

Câu 23: Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện xảy ra hoán vị gen?
a) Hoán vị gen chỉ xảy ra ở những cơ thể dị hợp tử về một cặp gen
b) Hoán vị gen còn tùy vào khoảng cách giữa các gen hoặc vị trí của gen gần hay xa tâm động
c) Hoán vị gen xảy ra khi có sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kỳ đầu I giảm phân
d) Hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi có sự tái tổ hợp các gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng

Câu 24: Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là
a) phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định
b) di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính
c) biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào
d) luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến

Câu 25: Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?
a) Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’->5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’->3’ là không liên tục( gián đoạn)
b) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’-5’
c) Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’->5’
d) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’->3’

Câu 26: Chức năng của gen điều hoà là
a) tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc
b) kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra
c) kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc
d) luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc

Câu 27: Mật độ của quần thể là:
a) khối lượng sinh vật thấp nhất ở một thời điểm xác định trong một đơn vị thể tích của quần thể.
b) số lượng cá thể có trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.
c) số lượng cá thể cao nhất ở một thời điểm xác định nào đó trong một đơn vị diện tích nào đó của quần thể
d) số lượng cá thể trung bình của quần thể được xác định trong một khoảng thời gian xác định nào đó

Câu 28: Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vì
a) Enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3’, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch polinucleotitchứa ADN con kéo dài theo chiều 3’ – 5’
b) Enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 5’, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch polinucleotit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5’ – 3’
c) Enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3’, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtít chứa ADN con kéo dài theo chiều 5’ – 3’
d) Hai mạch của phân tử ADN ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ xung

Câu 29: Tại sao các cá thể cùng loài lại có thể khác nhau về tập tính giao phối để hình thành loài bằng cách li tập tính?
a) Đột biến làm biến đổi kiểu hình của cơ quan sinh sản nên giữa cá thể bình thường và cá thể đột biến không còn giao phối được với nhau
b) Đột biến dẫn đến rối loạn giới tính, gây chết hoặc vô sinh ở động vật
c) Đột biến rút ngắn hoặc kéo dài thời gian sinh trưởng ở thực vật
d) Đột biến luôn phát sinh, tạo ra các biến dị tổ hợp và hình thành các kiểu gen mới, nếu kiểu gen này làm thay đổi tập tính giao phối thì chỉ có các cá thể tương tự mới giao phối được với nhau

Câu 30: Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp
a) các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học
b) các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học
c) các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học
d) các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học

Câu 31: Gen B 390 guanin tổng số liên kết hiđrô 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loi của gen b là:
a) A = T = 610; G = X = 390
b) A = T = 250; G = X = 390.
c) A = T = 251; G = X = 389
d) A = T = 249; G = X = 391

Câu 32: Môi trường nước gồm
a) Các lớp đất có độ sâu khác nhau, trong đó có các sinh vật đất sinh sống
b) Những vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn có các sinh vật thủy sinh
c) Mặt đất và lớp khí quyển gần mặt đất, là nơi sống của phần lớn sinh vật trên trái đất
d) Thực vật, động vật và con người, là nơi sống của các sinh vật khác như: vật kí sinh, cộng sinh

Câu 33: Câu có nội dung sai là:
a) Đảo đoạn xảy ra khi một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt, đoạn này quay ngược 1800 rồi được nối lại
b) Đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống sinh vật do không làm mất vật chất di truyền
c) Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đảo đoạn là dạng được gặp phổ biến hơn cả
d) Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo phải nằm ở đầu hay giữa cánh của nhiễm sắc thể và không mang tâm động

Câu 34: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
a) Tập hợp cá sống trong Hồ Tây
b) Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo
c) Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới
d) Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng

Câu 35: Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?
a)64% cánh dài : 36% cánh ngắn
b) 36% cánh dài : 64% cánh ngắn
c) 16% cánh dài : 84% cánh ngắn
d) 84% cánh dài : 16% cánh ngắn

Câu 36: Một gen có 20% Ađênin và trên mạch gốc có 35% xitôzin. Gen tiến hành phiên mã 4 lần và đã sử dụng môi trường tổng số 4800 ribônuclêôtit tự do. Mỗi phân tử mARN được tạo ra có chứa 320 uraxin. Số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho phiên mã là
a) rA = 480, rU = 960, rG = 1260, rX = 900
b) rA = 480, rU = 1260, rG = 960, rX = 900
c) rA = 640, rU = 1280, rG = 1680, rX = 1200
d) rA = 640, rU = 1680, rG = 1280, rX = 1200

Câu 37: Trong hệ sinh thái, thành phần hữu sinh bao gồm các yếu tố nào?
a) Sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ
b) Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, các chất hữu cơ
c) Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
d) Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ

Câu 38: Mt thể có tế bào chứa cặp nhiễm sc thể gii nh XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, một số tế bào cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong ln phân bào II, phân bào I diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể đưc tạo ra t cơ thể trên là:
a) XAXA, XaXa , XA, Xa, O
b) XAXA , XAXa, XA, Xa, O
c) XAXa , XaXa, XA, Xa, O
d) XAXa, O, XA, XAXA

Câu 39: Phép lai thuận nghịch là
a) phép lai giữa các cá thể F1 với nhau để xác định sự phân li của các tính trạng
b) phép lai trở lại của con lai có kiểu hình lặn với cá thể có kiểu hình trội để xác định kiểu gen của cá thể trội
c) phép lai trở lại của con lai có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn để xác định kiểu gen của cá thể trội
d) phép lai theo hai hướng, hướng này lấy dạng thứ nhất làm bố, thì hướng kia lấy chính dạng đó làm mẹ

Câu 40: Ở  loài  đậu thơm, sự có mặt của hai gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có một trong hai loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng. Cho biết các gen phân ly độc lập trong quá trình di truyền. Cho F1 giao phấn với cây hoa trắng được thế hệ sau phân tính theo tỷ  lệ 37,5% đỏ:62,5% trắng. Kiểu gen của cây hoa trắng đem lai với F1
a) Aabb hoặc aaBb
b) Aabb hoặc AaBB
c) aaBb hoặc AABb
d) AaBB hoặc AABb
II. PHẦN RIÊNG (10 câu). Thí sinh chọn  1 trong trong 2 phần A hoặc B
Câu 41: Yếu tố quan trng nhất quyết đnh tính đặc thù của mỗi loại ADN là
a) hàm ng ADN trong nhân tế bào
b) số lưng, thành phần và trt tự sp xếp của các nuclêôtít trên ADN
c) t lệ A+T/ G +X
d) thành phần các bộ ba nuclêôtit trên ADN

Câu 42: Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì
a) chúng bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm
b) chúng đều có hình dạng giống  nhau giữa các loài
c) chúng đều có kích thước như nhau giữa các loài
d) bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên và nay vẫn còn thức hiện chức năng  

Câu 43: Điều kiện cơ bản để có sự di truyền theo phân li độc lập là
a) Mỗi trên phân bố trên mỗi nhiễm sắc thể
b) Nhiều gen cùng phân bố trên 1 nhiễm sắc thể
c) Mỗi gen qui định 1 tính trạng
d) Một gen qui định nhiều tính trạng

Câu 44: Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng
a) cách li sinh thái
b) cách li tập tính
c) cách li địa lí
d) cách li sinh sản

Câu 45: Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?
a) Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.
b) Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử
c) Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử
d) Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên

Câu 46: Ở sinh vt nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể
a) là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu đưc nhân đôi.
b)  là vị trí liên kết vi thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào
c) là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân
d) có tác dng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau

Câu 47: Cá thể có kiểu gen AB/a tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen AB/Ab thu được ở F1 nếu biết hoán vị gen đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20% 
a) 16%
b) 9%
c) 4%
d) 8%

Câu 48: Ý kiến không đúng khi cho rằng năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do
a) một phần không được sinh vật sử dụng
b) một phần do sinh vật thải ra dưới dạng trao đổi chất, chất bài tiết
c) phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường
d) phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường

Câu 49: Xét các yếu tố sau đây:

I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

II: Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể .

III: Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

IV: Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là:
a) I và II
b) I, II và III
c) I, II và IV
d) I, II, III và IV

Câu 50: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là
a) chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới
b) chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xôma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới
c) chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới
d) chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.

B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)


Câu 51: Cho các hoạt động của con ngưi sau đây:

(1) Khai thác sử dụng hp các dạng tài nguyên khả năng tái sinh.

(2) Bảo tồn đa dạng sinh học.

(3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.

(4) Khai thác sử dụng trit để nguồn tài nguyên khoáng sản.

Giải pháp của phát triển bền vững các hoạt động
a) (2) (3).
b) (1) (2).
c) (1) (3).
d) (3) (4).

Câu 52: Trong phương pháp phả hệ, việc xây dựng phả hệ phải được thực hiện qua ít nhất là
a) 3 thế hệ
b) 10 thế hệ
c) 5 thế hệ
d) 2 thế hệ

Câu 53: Chọn lọc vận động là
a) Sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể, làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định
b) Kiểu chọn lọc bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng lệch xa mức trung bình
c) Khi điều kiện sống thay đổi và trở nên không đồng nhất, số đông cá thể mang tính trạng trung bình rơi vào điều kiện bất lợi bị đào thải
d) Tần số kiểu gen biến đổi theo hướng thích nghi với tác động của nhân tố chọn lọc định hướng

Câu 54: Sự hợp lý tương đối của các đặc điểm thích nghi thể hiện
a) Khi hoàn cảnh sống thay đổi, một đặc điểm vốn có lợi có thể trở thành bất lợi và bị thay thế bởi đặc điểm khác thích nghi hơn
b) Khi hoàn cảnh sống không thay đổi, một đặc điểm có lợi có thể được chọn lọc tự nhiên duy trì và giữ lại
c) Khi hoàn cảnh sống thay đổi, một đặc điểm vốn có lợi có thể trở thành bất lợi và bị loại bỏ hoàn toàn
d) Khi hoàn cảnh sống không thay đổi, một đặc điểm vốn có lợi có thể trở thành bất lợi và bị thay thế bởi đặc điểm khác thích nghi hơn

Câu 55: Khi lai 2 thứ bí tròn khác nhau có tính di truyền ổn định người ta thu được F1 đồng loạt bí dẹt, F2 thu được 3 loại kiểu hình với tỉ lệ: 9 dẹt. 6 tròn. 1 dài. Kiểu gen của thế hệ P có thể là
a) AaBb x AaBb
b) aaBB x AAbb
c) AABB x aaBB
d) AABB x aabb

Câu 56: Liên kết hoàn toàn là
a) Hiện tượng các gen nằm trên hai nhiễm sắc thể, hình thành nhóm gen liên kết; phân li và cùng tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh
b) Hiện tượng các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, hình thành nhóm gen liên kết; phân li độc lập và cùng tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh
c) Hiện tượng các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, hình thành nhóm gen liên kết; cùng phân li và cùng tổ hợp trong quá trình giảm phân và thụ tinh
d) Hiện tượng các alen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, hình thành nhóm gen liên kết; cùng phân li và cùng tổ hợp trong quá trình giảm phân và thụ tinh

Câu 57: Các phương pháp tạo dòng thuần chủng là

1- Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ, sau dó tiến hành chọn lọc các cá thể thuần chủng rồi nhân riêng ra để tạo dòng thuần .

2- Giao phối có chọn lọc qua nhiều thế hệ, chọn lọc những cá thể có kiều gen và kiểu hình mong muốn giữ lại làm giống

3- Lưỡng bội hoá các cá thể đơn bội bằng tác động của cônsixin với nồng độ và thời gian xử lí thích hợp sẽ tạo được dòng thuần chủng về tất cả các gen .

4- Gây đột biến thuận nghịch từ các cá thể dị hợp. Nếu gây đột biến thuận thì sẽ tạo ra dạng đồng hợp lặn

Tổ hợp câu đúng là
a) 1,2,4
b) 1,2,3
c) 1,3,4
d) 2,3,4

Câu 58: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là
a) ADN giraza
b) Hêlicaza
c) ADN pôlimeraza
d) ADN ligaza

Câu 59: Trong quá trình điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực,gen gây tăng cường có vai trò
a) Làm ngưng quá trình phiên mã
b) Tác động lên gen điều hòa làm tăng sự phiên mã
c) Tác động lên vùng vận hành ức chế phiên mã
d) Tác động lên vùng khởi động làm tăng phiên mã

Câu 60: Phát biểu o sau đây không đúng khi nói v mi quan h gia c loài trong quần xã sinh vật?
a) Mối quan h vt ch - vt kí sinh là s biến ng ca quan h con mi - vt ăn thịt
b) Những loài cùng s dụng mt ngun thc ăn không th chung sống trong ng mt sinh cnh
c) Trong tiến hoá, c loài gn nhau v nguồn gốc thưng ng đến s phân li v sinh thái ca mình
d) Quan h cạnh tranh gia c loài trong quần xã đưc xem là mt trong nhng đng lc của quá trình tiến hoá

Script provided by Tranganhnam@yahoo.com

http://hocdethi.blogspot.com/
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu