Quầy BaoQuầy bao      22

Giới thiệu về Quầy bao

Quầy báo tổ chức tạp chí và đăng ký ứng dụng bài viết với ngăn cho phép bạn truy cập các ấn phẩm của mình một cách nhanh chong và dễ dàng. Ứng dụng Quầy báo xuất hiện trên ngăn và khi các sản phẩm mới co sẵn, một biểu trưng cho phép bạn biết chúng đã sẵn sàng để đọc. Chúng được gửi đến iPhone tự động.

Chạm và giữ một ấn phẩm để sắp xếp lại.

Tìm cac ứng dụng trong Quầy bao:  Chạm vào Quầy báo để hiển thị ngăn, sau đo chạm vào Store.

Khi bạn mua một ứng dụng trong quầy báo, ứng dụng đo được thêm vào ngăn của bạn để dễ dàng truy cập. Sau khi ứng dụng được tải về, mở ứng dụng để xem tùy chọn sản phẩm và đăng ký.

Đăng ký là mục đã mua Trong Ứng dụng, được tính vào tài khoản store của bạn. Xem "Cài đặt Store" ở trang 127.

Giá thay đổi và ứng dụng trong Quầy báo co thể không khả dụng ở mọi khu vực.

Đọc số phat hành mới nhất

Khi báo hoặc tạp chí co số phát hành mới, Quầy báo tự động tải về báo hoặc tạp chí đo khi được kết nối với Wi-Fi và thông báo cho bạn bằng cách hiển thị biểu trưng trên biểu tượng ứng dụng.

Để bắt đầu đọc, mở Quầy báo, rồi tìm ứng dụng co biểu ngữ "Mới".

Mỗi ứng dụng co phương pháp quản lý các số phát hành riêng. Để biết thông tin về cách xoa, tìm hoặc làm việc với các số phát hành riêng lẻ, xem thông tin trợ giúp của ứng dụng hoặc danh sách App Store. Bạn không thể xoa ứng dụng Quầy báo ra khỏi ngăn hoặc đăng các loại ứng dụng khác trên ngăn.

Tắt tải về tự động:  Truy cập Cài đặt > Store và tắt tải về tự động cho ấn phẩm
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu