Tin NhắnTin nhắn        9

Gửi và nhận tin nhắn

CẢNH BÁO  Để biết thông tin quan trọng về lái xe an toàn, hãy xem Thông tin Hướng dẫn Quan trọng về Sản phẩm tại support.apple.com/vi_VN/manuals/iphone.

Tin nhắn hỗ trợ tin nhắn văn bản với các thiết bị SMS và MMS khác và với các thiết bị iOS khác bằng iMessage. Với MMS và iMessage, bạn cũng co thể thêm ảnh, video và thông tin khác.

Sử dụng iMessage để gửi tin nhắn qua Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu di động đến người dùng iOS 5 khác. Bạn co thể biết thời điểm người khác đang viết tin nhắn và thông báo cho người khác khi bạn đọc tin nhắn của họ. Vì iMessages được hiển thị trên tất cả các thiết bị iOS 5 của bạn được đăng nhập vào cùng một tài khoản, bạn co thể bắt đầu hội thoại trên một trong số các thiết bị của mình. iMessages cũng được mã hoa.

Ghi chú:  SMS và MMS cần kết nối di động và co thể không khả dụng ở mọi khu vực. Co thể tính phí dữ liệu di động hoặc phí bổ sung.

Gửi tin nhắn văn bản:  Chạm vào , sau đo chạm vào  và chọn một liên hệ, tìm kiếm các liên hệ của bạn bằng cách nhập tên hoặc nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email theo cách thủ công. Nhập tin nhắn, rồi chạm vào Gửi.

Ghi chú:  Biểu tượng cảnh báo  xuất hiện nếu không thể gửi tin nhắn. Chạm vào cảnh báo trong cuộc trò chuyện để thử gửi lại tin nhắn.

Cuộc trò chuyện được lưu trong danh sách Tin nhắn. Dấu chấm màu lam  cho biết tin nhắn chưa đọc. Chạm vào cuộc trò chuyện để xem hoặc tiếp tục. Trong cuộc trò chuyện iMessage, tin

Tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó

Chạm vào cuộc trò chuyện trong danh sách Tin nhắn, rồi nhập tin nhắn và chạm vào Gửi.

Hiển thị tin nhắn trước đây trong cuộc trò chuyện

Cuộn lên đầu (chạm vào thanh trạng thái) và chạm vào Tải Tin nhắn Trước đây.

Nhận iMessage bằng địa chỉ email khac

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Nhận Tại > Thêm Email Khác.

Chỉ định số điện thoại hoặc địa chỉ email ID Apple xuất hiện trong trường "từ" khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Nhận Tại > ID Người gọi.

Các cuộc trò chuyện hiện tại không bị ảnh hưởng khi bạn thay đổi cài đặt này.

Đi theo liên kết trong tin nhắn

Chạm vào liên kết. Ví dụ: Liên kết co thể mở một trang web bằng Safari hoặc quay số điện thoại.

Chuyển tiếp một cuộc trò chuyện

Chọn một cuộc trò chuyện, rồi chạm vào Sửa. Chọn các phần để bao gồm, rồi chạm vào Chuyển tiếp.

Thêm ai đó vào danh sach liên hệ của bạn

Chạm số điện thoại trong danh sách Tin nhắn, rồi chạm vào "Thêm vào Danh bạ".

Thông bao cho những người khac khi bạn đã đọc tin nhắn của họ

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn và bật Gửi Thông báo Đã đọc.

Đặt tùy chọn khac cho Tin nhắn

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn.

Quản lý thông bao cho tin nhắn

Xem "Thông báo" ở trang 165.

Đặt âm thanh cảnh bao cho tin nhắn văn bản đến

Xem "Công tắc Âm thanh và Chuông/Im lặng" ở trang 167.

Gửi tin nhắn cho một nhóm

Nhắn tin cho nhom cho phép bạn gửi tin nhắn cho nhiều người nhận. Nhắn tin cho nhom hoạt động với iMessage và MMS (không khả dụng ở mọi khu vực).

Gửi tin nhắn cho một nhóm:  Chạm vào , sau đo nhập nhiều người nhận.

Chương 9    Tin nhắn

Ghi chú:  Với MMS, nhắn tin cho nhom cũng phải được bật trong Cài đặt > Tin nhắn và tin nhắn trả lời chỉ được gửi cho bạn—chúng không được sao chép cho người khác trong nhom.

Gửi ảnh, video và nhiều nội dung khac

Với iMessage hoặc MMS, bạn co thể gửi ảnh, video, vị trí, thông tin liên hệ và tập tin ghi âm. Gửi ảnh hoặc video:  Chạm vào .

Giới hạn dung lượng của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định. iPhone co thể nén tệp đính kèm ảnh và video, nếu cần thiết.

Gửi một vị trí                                                         Trong Bản đồ, chạm vào                        để biết vị trí, chạm vào Chia sẻ Vị trí (ở dưới cùng của màn hình), sau đo chạm vào Tin nhắn.

Gửi thông tin liên hệ                                        Trong Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm vào Chia sẻ Liên hệ (cuối màn hình), rồi chạm vào Tin nhắn.

Gửi một bản ghi âm                                           Trong Ghi âm, chạm vào                       , chạm vào ghi âm, chạm vào Chia sẻ, sau đo chạm vào Tin nhắn.

Lưu ảnh hoặc video bạn nhận   Chạm vào ảnh hoặc video, sau đo chạm vào                   .

được vào album Cuộn Camera của bạn

Sao chép ảnh hoặc video              Chạm và giữ tệp đính kèm, rồi chạm Sao chép.

Lưu thông tin liên hệ bạn nhận                       Chạm hình chú thích liên hệ, rồi chạm Tạo Liên hệ Mới hoặc "Thêm vào được          Liên hệ Co sẵn".

Sửa cuộc trò chuyện

Nếu bạn chỉ muốn giữ một phần của cuộc trò chuyện, bạn co thể xoa các phần bạn không muốn. Bạn cũng co thể xoa toàn bộ cuộc trò chuyện khỏi danh sách Tin nhắn.

Sửa cuộc trò chuyện:  Chạm vào Sửa, chọn các phần để xoa, rồi chạm vào Xoa.

Xóa toàn bộ văn bản và tệp đính                    Chạm vào Sửa rồi chạm vào Xoa Tất cả. kèm mà không cần xóa cuộc trò chuyện

Xóa một cuộc trò chuyện             Kéo cuộc trò chuyện, rồi chạm vào Xoa.

Tìm tin nhắn

Bạn co thể tìm kiếm nội dung của cuộc trò chuyện trong danh sách Tin nhắn.

Tìm cuộc trò chuyện:  Chạm vào đầu màn hình để hiển thị trường tìm kiếm rồi nhập văn bản bạn đang tìm.

Bạn cũng co thể tìm kiếm cuộc trò chuyện từ Màn hình chính. Xem "Tìm kiế m" ở trang 30.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu