Trắc Nghiệm Sinh Học 12BÀI 1:GEN MÃ DI TRUYềN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CủA ADN.

1.    Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới :

A. Tính liên tục.     B. Tính đặc thù.             C. Tính phổ biến.     D. Tính thoái hóa.

2.    Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi là :

A. Cung cấp năng lượng.                    B. Tháo xoắn ADN.

C. Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.

    D. Phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.

3.    Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng :

A. Mã bộ một.                    B. Mã bộ hai.  C. Mã bộ ba.   D. Mã bộ bốn.

4.    Thông tin di truyềng được mã hóa trong ADN dưới dạng.

A.    Trình tự của các bộ hai nucle6otit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi polipeptit.

B.     Trình tự của các bộ ba nucleo6tit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi polipeptit.

C.     Trình tự của mỗi nucle6o6tit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi polipeptit.

D.    Trình tự của các bộ bốn nule6o6tit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi polipeptit.

5.      Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là :

A. A liên kết U ; G liên kết X.                 B. A liên kết X ; G liên kết T.

C. A liên kết T ; G liên kết X.                 

D. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G.

6.      Đều nào không đúng với cấu trúc của gen :

A.    Vùng kết thúc nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

B.     Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình dịch mã.

C.     Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

D.    Vùng mã hóa ở giữa gen mang thông tin mã hóa axit amin.

7.      Số mã bộ ba mã hóa cho các axit amin là :

A.. 61.                              B. 42                                       C. 64.                          D. 21.

8.      Axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba :

A.    AUU.              B. AUG.                                 C. AUX.                     D. AUA.

9.      Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN.

A.    Luôn theo chiều từ 3' đến 5'.                       B. Di chuyển một cách ngẫu nhiên.

C. Theo chiều từ 5' đến 3' trên mạch này và 3' đến 5' trên mạch kia.

D. Luôn theo chiều từ 5' đến 3'.

10. Đoạn okazaki là :

A.       Đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

B.       Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

C.       Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên mạch ADN trong quá trình nhân đôi.

D.       Đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

11. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là :

A.    Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi.

B.     Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

C.     Trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.

D.    Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau.

12. Quá trình nhân đôi của ADN còn được gọi là :

A.    Quá trình dịch mã.                                               B. Quá trình tái bản, tự sao.

C. Quá trình sao mã.                                            D. Quá trình phiên mã.

13.    Mã di truyền có các bộ ba kết thúc như thế nào :

A.    Có các bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA.     

B.     Có các bộ ba kết thúc là  UAU, UAX, UGG.    

C. Có các bộ ba kết thúc là  UAX, UAG, UGX

D. Có các bộ ba kết thúc là UXA, UXG, UGX.

14.    Vì sao mã di truyền là mã bộ ba :

A.    Vì mã bộ một và mã bộ hai không tạo được sự phong phú về thông tin di truyền.

B.     Vì số nuclêotit ở mỗi mạch của gen dài gấp 3 lần số axit amin của chuỗi polipeptit.

C.     Vì số nucleotit ở hai mạch của gen dài gấp 6 lần số axit amin của chuỗi polipeptit.

D.    Vì 3 nucleotit mã hóa cho một axit amin  thì số tổ hợp sẽ là 43 = 64 bộ ba dư thứa để mã hóa cho 20 loại axit amin.

15.    Trong chu kỳ tế bào nguyên phân, sự nhân đôi của ADN trong nhân diễn ra ở.

A.    Kì sau.                              B. Kì đầu.                    C. Kì giữa.                  D. Kì trung gian.

16.    Trong quá trình nhân đôi của ADN, các nucleotit tự do sẽ tương ứng với các nucleotit trên mỗi mạch của phân tử ADN theo cách :

A. Nucleotit loại nào sẽ kết hợp với nucleotit loại đó.   

B. Dựa trên nguyên tắc bổ sung.                         C. Ngẫu nhiên.           

D. Các bazơ nitric có kích thước lớn sẽ bổ sung các bazơ nitric có kích thước bé.

17.    Mã thoái hóa là hiện tượng :

A.    Nhiều mã bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

B.     Các mã bộ ba nằm nôi tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau.

C.     Một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin..

D.    Các mã bộ ba có tính đặc hiệu.

18.    Sư nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng :

A.    Chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ TB.

B.     Chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể.

C.     Chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ TB  và cơ thể.

D.    Chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định  từ nhân ra tế bào chất.

19. Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của  phân tử ADN hình thành theo chiều :

A. Cùng chiều với mạch khuôn.                                                         B. 3' đến 5'.               

C. Cùng chiều với chiều tháo xoắn của ADN.                       D. 5' đến 3'

20. Nguyên tắc khuôn mẫu được thê 3 hiện :

A. Chỉ  trong cơ chế tự nhân đôi và phiên mã.     

B. Chỉ trong cơ chế dịch mã và tự nhân đôi.

C. Chỉ trong cơ chế phiên mã và dịch mã.            

D. Trong các cơ chế tự nhân đôi, phiên mã và dịch mã.

21. Các mã bộ ba khác nhau bởi :

A. Trật tự của các nucleotit.                  B. Thành phần các nucleotit.

C. Số lượng các nucleotit.                     D. Thành phần và trật tự của các nucleotit.

BÀI 2  : PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

1. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế dịch mã là :

A. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G.    

B. A liên kết X ; G liên kết T.

C. A liên kết U ; G liên kết X.  D. A liên kết T ; G liên kết X.

2. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế phiên mã là :

A. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G.    

B. A liên kết X ; G liên kết T.

C. A liên kết U ; G liên kết X.              D. A liên kết T ; G liên kết X.

3. Loại ARN nào mang mã đối.

A. mARN.                  B. tARN.                    C. rARN.                    D. ARN của virut.

4. Ribôxôm dịch chuyển trên mARN như thế nào :

A. Riboxom dịch chuyể đi một bộ hai trên mARN.     

B. Riboxom dịch chuyể đi một bộ một trên mARN.

C. Riboxom dịch chuyể đi một bộ bốn trên mARN.  

D. Riboxom dịch chuyể đi một bộ ba trên mARN.

5. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực :

A. Nhân.                     B. Tế bào chất.                        C. Màng tế bào.                      D. Thể Gongi.

6. Chọn trình tự thích hợp của các ribonucleotit được tổng hợp từ một gen có đoạn mạch khuôn là :    A G X T T A G X A

A. A G X U U A G X A .                     B. U X G A A U X G U.

C. A G X T T A G X A.                       D. T X G A A T X G T.

7. Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều :

A. Từ 3' đến 5'.                                              B. Từ giữa gen tiến ra 2 phía.

C. Chiều ngẫu nhiên.                          D. Từ 5' đến 3'.

8. Phân tử mARN được sao ra từ mạch khuôn của gen được gọi là :

A. Bản mã sao.                B. Bản mã đối.        C. Bản mã gốc.              D. Bản dịch mã.

9. Polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp ở tế bào nhân thực đều :

A. Bắt đầu bằng axit amin Mêtionin.                           

B. Bắt đầu bằng axit amin formyi  Mêtionin

C.  Khi kết thúc Mêtionin ở vị trí đầu tiên bị cắt bỏ.   

D. Kết thúc bằng axit amin Mêtionin.

10. Trong quá trình phiên mã của một gen :

A. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ quá trình giải mã.

B. Chỉ có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào.

  C. Nhiều rARN được tổng hợp theo nhu cầu protein của tế bào các riboxom phục vụ cho quá trình giải mã.

D. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu protein của tế bào.

11. Sự tổng hợp ARN được thực hiện :

A. Theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen.    

B. Theo nguyên tắc bán bảo toàn.

C. Theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen.           

D. Theo nguyên tắc bảo toàn.

12. Quá trình dịch mã kết thúc khi :

A. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé.

B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG.

C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA.

D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG.

13. Khi dịch mã bộ ba mã đối tiếp cận với bộ ba mã sao theo chiều nào :

A. Từ 5' đến 3'.        B. Cả hai chiều.             C. Từ 3' đến 5'.  D. Tiếp cận ngẫu nhiên.

14. Mã di truyền trên mARN được đọc theo :

A. Một chiều từ 3' đến 5'.                B. Hai chiều tùy theo vị trí của enzim.

C. Một chiều từ 5' đến 3'.      D. Ngược chiều di chuyển của riboxom trên mARN.

15. Mã bộ ba mở đầu trên mARN là :

A. UAA.                     B. AUG.                     C. AAG.                     D. UAG.

16. ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu tiến vào riboxom có bộ ba đối mã là :

A. UAX.                     B. AUX.                     C. AUA.                     D. XUA.

17. Đối với quá trình dịch mã di truyền điều không đúng với riboxom là :

A. Trượt từ đầu 3' đến 5' trên mARN.                   

B. Bắt đầu tiếp xúc với mARN từ bộ ba mã UAG.

C. Tách thành 2 tiểu đơn vị sau khi hoàn thành dịch mã.

D. Vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi hoàn thành việc tổng hợp protein.

18. mARN được tổng hợp theo chiều nào :

A. Chiều từ 3' -à  5'.          B. Cùng chiều mạch khuôn.

C. Chiều từ 5' -à  3'.          D. Khi thì theo chiều 5' -à3' ; lúc theo chiều 3' -à5'.

19. Bản chất của mối quan hệ ADN -à  ARN --à  Protein là :

A. Trình tự các nucleotit -àTrình tự các ribonucleotit -àTrình tự các axit amin.

C. Trình tự các cặp nucleotit -àTrình tự các ribonucleotit-àTrình tự các axit amin.

D. Trình tự các bộ ba mã gốc-àTrình tự các bộ ba mã sao-àTrình tự các axit amin.

BÀI 3: điều hòa hoạt động gen

1.              Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ được hiểu là :

A.            Gen có được phiên mã và dịch mã hay không.        

B.            Gen có được dịch mã hay không.                    

C. Gen có được biểu hiện kiểu hình hay không.     

D. Gen có được phiên mã hay không.

2.              Điều hòa hoạt dộng của gen chính là :

A.    Điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra.  

B. Điều hòa lượng  mARN của gen được tạo ra.

C. Điều hòa lượng  tARN của gen được tạo ra.       

D. Điều hòa lượng  rARN của gen được tạo ra.

3. Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì :

A. Tất cả các gen trong tế bào điều hoạt động.  

B. Phần lớn các gen trong tế bào điều hoạt động.

C. Chỉ có một gen trong tế bào hoạt động.                     

D. Tất cả các gen trong tế bào có lúc đồng hoạt động có khi đồng loạt dừng.

4. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hòa là :

A. Về khả năng phiên mã của gen.   B. Về cấu trúc của gen

C. Về vị trí phân bố của gen.                D.Về chức năng của protein do gen tổng hợp.

5. Cấu trúc của ôperon bao gồm những thành phần nào :

A.    Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.    

B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động.

C. Gen điều hòa, vùng khởi động, vùng chỉ huy.          

D. Vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.

6. Đối với ôperon ở E. coli thì tín hiệu điều hòa hoạt động của gen là :

A. Đường lactozơ.                  B. Đường saccarozo.             

C. Đường mantozo.                D. Đường glucozo.

7. Sự biểu hiện điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra như thế ở cấp độ nào :

A. Diễn ra chủ yếu ở cấp độ phiên mã.                   

B. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau dịch mã.

C. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ trước phiên mã.       

D. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ dịch mã.

8. Cơ chế điều hòa đối với ôperon lác ở E. coli dựa vào tương tác của các yếu tố nào :

A. Dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng P.

B. Dựa vào tương tác của protein ức chế với nhóm gen cấu trúc.

C. Dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng O.

D. Dựa vào tương tác của protein ức chế với sự thay đổi điều kiện môi trường.

9. Sự biểu hiện điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực diễn ra ở cấp độ nào :

A. Diễn ra ở các cấp độ trước phiên mã, phiên mã, dịch mã và sau dịch mã.

B. Diễn ra hoàn toàn  ở các cấp độ phiên mã, dịch mã.

C. Diễn ra hoàn toàn ở các cấp độ trước phiên mã.

D. Diễn ra hoàn toàn ở các cấp độ trước phiên mã, phiên mã và dịch mã.

BÀI 4:  đột biến gen

2. Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được :

A. Đột biến ở mã mở đầu.                              B. Đột biến ở mã kết thúc.

C. Đột biến ở bộ ba ở giữa gen.                     D. Đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.

3. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là :

A. Có lợi cho cá thể.                           B. Có ưu thế so với bố, mẹ.

C. Có hại cho cá thể.                           D. Không có lợi và không có hại cho cá thể.

4. Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng hay giảm 1 liên kết hidro của gen :

A. Mất 1 cặp nucleotit.                          B. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.

C. Thêm 1 cặp nucleotit.                       D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

5. Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến thay thế 1 cặp nucleotit :

A. Chỉ lien quan tới 1 bộ ba.

B. Dễ xảy ra thể đột biến so với các dạng đột biến gen khác.

C. Dễ thấy thể đột biến so với các dạng đột biến gen khác.

D. Làm thay đổi trình tự nucleotit của nhiều bộ ba.

6.  Loại đột biến gen nào xảy ra không  làm thay đổi số lien kết hidro của gen :

A. Mất 1 cặp nucleotit.                B. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

C. Thêm 1 cặp nucleotit.              D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.

7. Đột biến gen xảy ra ở sinh vật nào :

A. Sinh vật nhân sơ.                                       B. Sinh vật nhân thực đa bào.

C. Sinh vật nhân thực đơn bào.                      D. Tất cả các loại sinh vật

8. Những dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen là :

A. Mất và them 1 cặp nucleotit.                     B. Mất và thay thế một cặp nuleotit.

C. Thêm và thay thế một cặp nucleotit.             D. Thay thế 1 và 2 cặp nucleotit.

9. Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến xen vào mạch đang tổng hợp khi ADN đang tự nhân đôi là :

A. Mất 1 cặp nucleotit.                       B. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

C. Thêm một cặp nucleotit.                 D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.

10. Một đột biến gen (mất, them, thay thế một cặp nucleotit) được hình thành thường phải qua :

A. 4 lần tự sao của ADN.                               B. 3 lần tự sao của ADN.

C. 2 lần tự sao của ADN.                               D. 1 lần tự sao của ADN.

11. Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến xen vào mạch khuôn khi ADN đang tự nhân đôi là :

A. Mất 1 cặp nucleotit.                       B. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.

C. Thêm một cặp nucleotit.                 D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

12. Loại đột biến gen được phát sinh do sự bắt cặp nhầm giữa các nucleotit không theo nguyên tắc bổ sung khi ADN đang tự nhân đôi :

A. Thêm 1 cặp nucleotit.         B. Thêm 2 cặp nucleotit.

C. Mất 1 cặp nucleotit.          

D. Thay thế 1 cặp nucleotit này bằng một cặp nucleotit khác.

13. Những loại đột biến gen nào xảy ra làm thay đổi nhiều nhất số lien kết hidro của gen :

A. Thêm 1 cặp nucleotit. Mất 1 cặp nucleotit.     

B. Mất 1 cặp nucleotit. Thay thế 1 cặp nucleotit.

C. Thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 1 và số 3 trong bộ ba mã hóa.

D. Thêm 1 cặp nucleotit, thay thế 1 cặp nucleotit.

BÀI 5: đột biến cấu trúc  nhiểm sắc thể

1.Dạng đột biến cấu trúc nào làm tăng số lượng gen nhiều nhất :

A. Sát nhập NST này vào NST khác.                  B. Chuyển đoạn tương hỗ.

C. Chuyển đoạn không tương hỗ.                                   D. Lặp đoạn trong một NST.

1.              Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là :

A. Mất đoạn NST 22                   B. Lặp đoạn NST 22

C. Đảo đoạn NST 22                   D. Chuyển đoạn NST 22

2.              Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài phản ánh

A. Mức độ tiến hóa của loài.                                B. Mối quan hệ họ hàng giữa các loài.

C. Tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.           D. Số lượng gen của mỗi loài.

3.              Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên một NST là :

A. Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ.                                 B. Lặp đoạn và đảo đoạn.

D. Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.          D. Mất đoạn và lặp đoạn.       

4.              Mỗi nucleoxom được một đoạn ADN dài chứa bao nhiêu cặp nuclotit quấn quanh :

A. Chứa 140 cặp nucleotit.                                         B. Chứa 142 cặp nucleotit.

C. Chứa 144 cặp nucleotit.                                         D. Chứa 146 cặp nucleotit.

5.              Những dạng đột biến gen nào thường gây hậu quả nghiêm trọng cho sinh vật :

A.    Mất và thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 1 trong bộ ba mã hóa.

B.     Mất và thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 3 trong bộ ba mã hóa.

C.     Mất và thêm 1 cặp nucleotit.             D. Thêm và thay thế 1 cặp nucleotit.

6.              Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng :

A. Mất đoạn.                        B. Thêm đoạn.

C. Đảo đoạn.             D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

7.              Những đột biến nào thường gây chết :

A.    Mất đoạn và lặp đoạn.                    B. Mất đoạn và đảo đoạn.      

C. Lặp đoạn và đảo đoạn.                     D. Mất đoạn và chuyển đoạn.

10. Cặp NST tương đồng là cặp NST :

A. Giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

B. Giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố hoặc có nguồn gốc từ mẹ.

C. Khác nhau về hình thái, giống nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

D. Giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

11. Những dạng đột biến cấu trúc làm tăng số lượng gen trên 1 NST là :

A. Lặp đoạn và đảo đoạn.                   B. Lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Mất đoạn và lặp đoạn.                    D. Đảo đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ.

12. Loại đột biến gen có biểu hiện nào sau đây được di truyền bằng phương thức sinh sản hữu tính:

A. Đột biến làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.  

B. Đột biến gây chết cá thể trước tuổi trưởng thành.

C. Đột biến gây vô sinh cho cá thể.                           

D. Đột biến tạo ra thể khảm trên cơ thể.

14. Điều nào dưới đây không đúng với tác động của đột biến cấu trúc NST :

A. Làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tương đồng trong giảm phân.

B. Làm thay đổi tổ hợp các gen trong giao tử.          

C. Phần lớn các đột biến đều có lợi cho cơ thể.        

D. Làm biến đổi kiểu gen và kiểu hình.

15. Thông tin di truyền được truyền đạt tương đối ổn định qua các thế hệ tế bào trong cơ thể nhờ:

A. Quá trình phiên mã của ADN.

B. Cơ chế tự sao của ADN cùng với sự phân li đồng đều của NST qua nguyên phân.

C. Kết hợp với quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

D. Quá trình dịch mã.

16. Định nghĩa đầy đủ nhất với đột biến cấu trúc NST là :

A. Làm thay đổi cấu trúc của NST.                                                 

B. Sắp xếp lại các gen.

C. Sắp xếp lại các gen, làm thay đổi hình dạng và cấu trúc NST.   

D. Làm thay đổi hình dạng NST.

17. Tại kì giữa, mỗi NST có :

A. 2 sợi Cromatit bện xoắn với nhau.                  B. 2 sợi Cromatit tách với nhau.

C. 2 sợi Cromatit dính với nhau ở tâm động.                  D. 1 sợi Cromatit.      

18. Điều nào không phải là đặc trưng cho bộ NST của mỗi loài :

A. Đặc trưng về số lượng NST.                           B. Đặc trưng về hình thái NST.

C. Đặc trưng về cấu trúc NST.                            D. Đặc trưng về kích thước NST.

19. Dạng đột biến nào có ý nghĩa đối với tiến hóa của bộ gen :

A. Mất đoạn.                                                                                            B. Thêm  đoạn.   

C. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.               D. Đảo đoạn.

20. Bộ NST lưỡng bội của người có số lượng NST là :

A. 46.              B. 44.              C. 50.              D. 48.

BÀI 6 : đột biến số lượng nhiễm sắc thể

1.    Thể lệch bội (di bội) là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở :

A. Một hay một số cặp NST.                     B. Tất cả các cặp NST.

C. Một số cặp NST.                                               D. Một cặp NST.

2.    Thể tự đa bội nào sau đây dễ tạo thành hơn qua giảm phân và thụ tinh ở thể lưỡng bội :

A. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 4n tạo hợp tử 6n.  

B. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 3n.

C. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 6n.  

D. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 3n tạo hợp tử 5n.

3.    Điều nào không đúng với ưu điểm của thể đa bộ so với thể lưỡng bội :

A. Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn.               B. Độ hữu thụ lớn hơn.

C. Phát triển khỏe hơn.                                          D. Có sức chống chịu tốt hơn.

4.    Trong các thể lệch bội (dị bội), số lượng ADN ở tế bào được tăng nhiều nhất là :

A. Thể không                     B. Thể một                  C. Thể ba                     D. Thể bốn

5.    Cơ chế phát sinh các giao tử (n – 1) và (n + 1) là do :

A. Cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân.

B. Một cặp NST tương đồng không được nhân đôi.                  

C. Thoi vô sắc không được hình thành.

D. Cặp NST tương đồng không xếp song song ở kì giữa I của giảm phân.

6.    So với thể lệch bội (dị bộ) thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như :

A. Khả năng nhân giống nhanh hơn.                     B. Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn.

C. Ổn định hơn về giống.                                       D. Khả năng tạo giống mới tốt hơn.

7.    Người có 3 NST 21 thì mắc hội chứng nào :

A. Hội chứng tớcnơ.                      B. Hội chứng Đao.     

C. Hội chứng Klaiphentơ.  D. Hội chứng siêu nữ.

8.    Trong các thể lệch bội (dị bội), số lượng ADN ở tế bào bị giảm nhiều nhất là:

A. Thể đa nhiễm.    B. Thể khuyết nhiễm.  C. Thể ba nhiễm.  D.Thể một nhiễm.

9.    Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội (song nhị bội) so với thể tự đa bội là :

A. Tổ hợp các tính trạng của cả hai loài khác nhau.       

B. Tế bào mang cả hai bộ NST của hai loài khác nhau.

C. Khả năng tổng hợp chất hữu cơ kém hơn.                

D. Khả năng phát triển và sức chống chịu bình thường.

10.Vì sao thể đa bộ ở động vật thường hiếm gặp :

A. Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.

B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường.

D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.

11.Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do :

A. Sự thụ tinh của hai giao tử 2n thuộc 2 cá thể khác nhau.

B. Sự tạo thành giao tử 2n từ thể lưỡng bội và sự thụ tinh của hai giao tử này.

C. NST ở hợp tử nhân đôi nhưng không phân li.

D. NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li.

Caâu 12 : Hoäi chöùng ñao ôû ngöôøi laø theå ñoät bieán dò boäi thuoäc daïng :

            A. 2n + 1                     B. 2n – 2                     C. 2n - 1                      D. 2n + 2

Caâu 13 : ÔÛ ngoâ (baép) coù 2n = 20, theå ñöôïc taïo ra do söï phaân ly khoâng bình thöôøng cuûa NST laø :

            A. Hôïp töû chöùa 30 NST                     B. Giao töû chöùa 9 NST

            C. Giao töû chöùa 11 NST                    D. Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 14 : Theå maét deït ôû ruoài giaám laø do :

A.      Chuyeån ñoaïn treân NST soá 23     B. Laëp ñoaïn treân NST giôùi tính X

C. Laëp ñoaïn treân NST giôùi tính Y    D. Laëp ñoaïn treân NST soá 21

Caâu 15 : ÔÛ ngöôøi teá baøo sinh döôõng cuûa theå 3 nhieãm coù:

            A. 45 NST                  B. 46 NST                   C. 47 NST       D. 48 NST

Caâu 16 : Beänh ung thö maùu ôû ngöôøi coù theå phaùt sinh do ñoät bieán :

A.       Laëp 1 ñoaïn NST soá 21                            B. Maát 1 ñoaïn NST soá 21,22

C. Chuyeån ñoaïn treân NST soá 21                    D. Ñaûo 1 ñoaïn NST soá 21

Caâu 17 : Pheùp lai naøo döôùi ñaây taïo ñöôïc kieåu hình laën :

A. AAAA x aaaa       B. AAAa x AAAa     C. AAAa x AAAA   D. Aaaa x Aaaa

Caâu 18 : Pheùp lai naøo cho tyû leä kieåu hình 11 troäi troäi : 1 laën

            A. AAAA x Aaaa      B. AAAa x Aaaa       C. Aaaa x Aaaa         D. AAaa x Aaaa

Caâu 19: Pheùp lai cho kieåu hình 3 troäi : 1 laën

            A. AAAA x Aaaa      B. Aaaa x Aaaa         C. Aaaa x AAAa       D. AAaa x Aaaa

Caâu 20 : Pheùp lai cho kieåu hình 35 troäi : 1 laën

            A. AAAA x Aaaa      B. Aaaa x Aaaa         C. Aaaa x Aaaa         D. Aaaa x Aaaa

Caâu 21 : Pheùp lai cho kieåu hình 100%troäi

          A. AAAA x Aaaa    B. Aaaa x Aaaa C. Aaaa x Aaaa         D. Aaaa x Aaaa

Caâu 22 : Tæ leä kieåu gen theá heä sau khi cho Aaaa töï thuï :

A. 1 AAAA : 8 Aaaa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa    

B. 1AAAA : 8 Aaaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa

C. 1AAAA 8 AAAa : 18 AAaa: 8Aaaa : 1aaaa          

D. 1AAAa : 8Aaaa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa

Caâu 23 : Tæ leä kieåu gen theá heä sau khi cho Aaaa töï thuï :

A. 1AAAa : 8Aaaa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa                        B. 1Aaaa : 2Aaaa : 1 aaaa

C. 1AAAa : 5Aaaa : 5Aaaa : 1aaaa                                            D. 1Aaaa : 4Aaaa : 1aaaa

Caâu 24 : Tæ leä kieåu hình xuaát hieän töø pheùp lao Aaaa x aaaa

A. 5 troäi : 1 laën                       B. 3 troäi : 1 laën                       C. 1 troäi : 1 laën                       D. 6 troäi : 1 laën

Caâu 25 : Keát quaû phaân ly kieåu hình laø 35 troäi : 1 laën thì kieåu gen cuûa P laø :

A. Aaaa x Aaaa                     B. Aaaa x Aaaa                     C. Aaaa x Aaaa                     D. AAAa x aaaa

Caâu 26 : Keát quaû phaân ly kieåu hình laø 3 troäi : 1 laën thì kieåu gen cuûa P laø :

A. Aaaa x Aaaa                     B. Aaaa x Aaaa                     C. Aaaa x Aaaa                     D. AAAa x aaaa

Caâu 27 : Keát quaû phaân ly kieåu hình laø 11 troäi : 1 laën thì kieåu gen cuûa P laø :

            A. Aaaa x Aaaa         B. Aaaa x Aaaa         C. Aaaa x Aaaa                     D. AAAa x aaaa

Caâu 28 : Teá baøo coù kieåu gen AAAA thuoäc theå :

A. Dò boäi 2n + 2    B. 2n + 2 hoaëc 4n    C. Töù boäi 4n   D. 4n hoaëc tam boäi 3n

Caâu 29 : Gen D coù 540 guanin vaø gen d coù 450 guanin. F1 coù kieåu gen Dd lai vôùi nhau. F2 thaáy xuaát hieän loaïi hôïp töû chöùa 1440 xitoâzin :            A. DDd                       B. Ddd                        C. DDdd                                 D. Dddd

Caâu 30 : Cho pheùp lai P : Aa x Aa. Kieåu gen khoâng theå xuaát hieän trong F1 neáu 1 trong 2 cô theå bò ñoät bieán soá löôïng NST trong giaûm phaân laø : A. Aaa                  B. Aaaa                      C. Aaa                                    D. AO

                                                        LAI MOÄT CAËP TÍNH TRAÏNG

 

Câu 1  Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng:

A)  Tự thụ phấn chặt chẽ                               

B) Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau

C)   Có nhiều cặp tính trạng tương phản        

D) Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn

Câu 2Với 2 alen B; b trong quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường sau:

       A) BB, bb             B) B, b                                    C) Bb              D)BB, Bb, bb

Câu 3 Sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp

       A)Lai thuận nghịch                      B)Lai phân tích          

       C) Phân tích  cơ thể lai                 D) Tạp giao

Câu 4 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau đồng loạt có kiêu hình trội, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?

       A)4 phép lai                      B) 3 phép lai                C) 2 phép lai                D)1 phép lai

Câu 5  Thế nào là lai 1 cặp tính trạng?

A)  Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản

B)   Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng

C)   Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản

D)  Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng

Câu 6  Định luật 1Menden  còn gọi là định luật ……….; tính trạng được biểu hiện ở F1 là tính trạng …….; tính trạng kia không biểu hiện được gọi là tính trạng…….

       A)Đồng tính; trung gian; lặn                    B) Phân tính; trội; lặn

       C)  Đồng tính; trội; lặn                              D) Phân tính; trung gian; trội hoặc lặn

Câu 7  Theo định luật 1Menden:

A)  Khi lai giữa 2 bố mẹ khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ

B)   Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thì các cơ thê lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ

C)   Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ

D)  Khi lai giữa 2 bố mẹ khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thê lai ở thế hệ F1 đều đồng tính

Câu 8  Theo định luật 2 Menden

A)  Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

B)   Khi lai giữa 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

C)   Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

D)  Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

Câu 9  Theo Menden các tính trạng được xác định bởi các…….và có hiện tượng…… khi F1 hình thành giao tử:

       A)Gen; giao tử thuần khiết                      B) Nhân tố di truyền; phân ly của cặp alen

       C)  Gen; phân ly ngẫu nhiên                     D) Nhân tố di truyền; giao tử thuần khiết

Câu 10 Ở hoa dạ lan, khi lai giữa 2 thứ hoa dạ lan thuần chủng: thứ hoa đỏ(AA) với hoa trắng (aa) thì ở F1 thu được các cây đồng loạt có hoa màu hồng. Tính trạng màu hoa hồng được gọi là:

       A)Tính trạng trung gian                            B) Tính trạng trội không hoàn toàn

       C)  Tính trạng trội                                     D) A, B đúng

Câu 11 Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền:

A)Trong đó kiểu hình của cơ thể F2 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ

B)   Trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ

C)   Trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng của cả bố và mẹ

D)   Trong đó kiểu hình của cơ thể F2 biểu hiện tính trạng của cả bố và mẹ

Câu 12 Điêù kiện nghiệm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menden:

A) Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

B) Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn

C) Phải phân tích trên 1 lượng cá thể lớn

D) Tất cả đều đúng

Câu 13 Điều kiện nào dưới đây không phải là nghiệm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menden:

       A)Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

       B)  Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định

       C)  Phải phân tích trên 1 lượng cá thể lớn

       D) Các cá thể phải có khả năng sống như nhau mặc dù kiểu gen khác nhau

Câu 14 Trong trường hợp trội không hoàn toàn, khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản sau đó cho F1 tự thụ hoặc giao phấn thì ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

       A) 3 : 1                 B)        1 : 1                 C)        1 : 2 : 1                        D)        1 : 1 :1 :1

Câu 15 Trong trường hợp trội hoàn toàn, khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản sau đó cho F1 tự thụ hoặc giao phấn thì ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

       A) 3 : 1                 B) 1 : 1                        C) 1 : 2 : 1                   D) 1 : 1 :1 :1

Câu 16 Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỷ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:

       A) Aa  x  Aa                                                         B) Aa  x  aa  và AA  x  Aa    

       C)  AA  x  Aa    và  AA  x  aa                  D) AA  x  aa

Câu 17 Menden đã giải thích định luật phân tính bằng hiện tượng giao tử thuần khiết, theo hiện tượng này:

A)  Cơ thể lai F1 cho ra những giao tử lai giữa bố và mẹ

B)   Cơ thể lai F1 không cho ra những giao tử lai mà là những giao tử mang nhân tố di truyền nguyên vẹn trước đó nhận từ bố mẹ

C)   Cơ thể lai F1 cho ra chỉ thuần 1 loại giao tử

D)  Cơ thể lai F2 nhận các giao tử mang nhân tố di truyền giống nhau từ F1

Câu 18 Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là:

A)  Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong giảm phân và tổ hợp tự do chúng trong thụ tinh

B)   Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạngtrong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

C)   khả năng tự nhân đôi của cặp NST đồng dạng trước khi bước vào giảm phân

D)  Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong nguyên phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

Câu 19 Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp:

       A)Phân tích cơ thể lai         B) Tạp giao   C) Lai phân tích             D) Lai thuận nghịch

Câu 20 Lai phân tích là phép lai:

A)  Thay đổi vai trò của bố mẹ trong qua trình lai dể phân tích vai trò của bố và mẹ trong quá trình di truyền các tính trạng

B)   Giữa 1 cá thể mang kiểu gen đồng hợp trội với một cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn

C)   Giữa 1 cá thể mang kiểu gen dị hợp với 1 cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn

D)   Giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen

Câu 21 Trong lai phân tích làm thế nào để biết cá thể mang tính trạng trội đem lai là dị hợp?

A)   Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp

B)   Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp

C)   Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp

D)   Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp

Câu 22 Để biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn, người ta thực hiện cách sau:

A)   Cho lai phân tích giữa cơ thể mang tính trạng này với cơ thể mang tính trạng kia

B)   Cho lai giữa 2 cơ thể thuần chủng có tính trạng khác nhau, tính trạng nào xuất hiện ở F1 là tính trội

C)   Cho các cây thuần chủng tự thụ và theo dõi qua nhiều thế hệ

D)   Cách A, B đều đúng

Câu 23 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết:

Để cho thế hệ sau đồng loạt có kiểu hình lặn, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?

       A)4 phép lai          B) 3 phép lai                C) 2 phép lai                D) 1 phép lai

Câu 24  Việc sử dụng cá thể F1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả:

       A)Duy trì được sự ổn định của các tính trạng qua các thế hệ     

       B)Tạo ra hiện tượng ưu thế lai

       C)  Cá thể F2 bị bất thụ               

       D) Dẫn đến hiện tượng phân tính làm mất đi sự ổn định của giống

Câu 25 Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

A)  Do F1 có khả năng sống thấp hơn so với các cá thể ở thế hệ P

B)   Do F1 có tính di truyền không ổn định, thế hệ sau sẽ phân ly

C)   Do F1 thể hiện ưu thế lai có ích cho sản xuất

D)  Do F1 tập trung được các tính trạng có lợi cho bố mẹ

Câu 26 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau có hiện tượng phân tính, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?

       A)4 phép lai                      B)3 phép lai                 C) 2 phép lai                D) 1 phép lai

Câu 27 Ở cà chua tính trạng màu quả do 1 cặp gen quy định, tiến hành lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng được F1 toàn quả đỏ sau đó cho F1 lai với nhau được F2:

Khi lai giữa F1 với 1 cây quả đỏ F2 ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

       A)Toàn quả đỏ                              B) 1 quả đỏ, 1 quả vàng         

       C) 3 quả đỏ, 1 quả vàng               D) C, D đúng

Câu 28 Ở cà chua tính trạng màu quả do 1 cặp gen quy định, tiến hành lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng được F1 toàn quả đỏ sau đó cho F1 lai với nhau được F2:

Khi cho lai giữa các cây có quả vàng với nhau ở F2 sẽ thu được kết quả

       A)Toàn quả đỏ                              B) 1 quả đỏ, 1 quả vàng         

       C) 3 quả đỏ, 1 quả vàng               D)Toàn vàng

Câu 29 Ở cà chua tính trạng màu quả do 1 cặp gen quy định, tiến hành lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng được F1 toàn quả đỏ sau đó cho F1 lai với nhau được F2:

Khi lai phân tích các cây F1, F2 sẽ xuất hiện các quả:

       A)Toàn quả đỏ                                                      B) 1 quả đỏ, 1 quả vàng         

       C) 3 quả vàng, 1 quả đỏ               D) Toàn vàng

Câu 30 Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n):

Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu, có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là:

       A)Đều có kiểu NN           B)        Đều có kiểu Nn          

       C) Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại

       D) Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại

Câu 31 Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n):

Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu sinh con trai mắt nâu, bố mẹ có kiểu gen:

A)Đều có gen NN       C) Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại

B)   Đều có gen Nn     D) Tất cả đều đúng

Câu 32 Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n):

Bố mắt nâu, mẹ mắt xanh, sinh con mắt nâu, bố mẹ có kiểu gen:

A)Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn                  C)Bố mẹ đều có kiểu gen Nn

B) Bố có kiểu gen Nn, mẹ có kiểu gen nn                  D) A, B đúng

Câu 33 Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng.

Lai phân tích cây có màu hoa đỏ ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình

A)   1 đỏ, 1 hồng    B) 1 hồng, 1 trắng       C) Toàn đỏ      D)Toàn hồng

Câu 34 Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng.

Tiến hành lai giữa 2 cây hoa màu hồng ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

A)   Toàn hồng                   B)Toàn đỏ          C) 3 đỏ : 1 trắng       D) 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

Câu 35 Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng.

Phép lai giữa cây hoa hồng với hoa trắng sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình:

A)   1 hồng : 1 trắng                                   B) 1 đỏ : 1 trắng         

C) 1 đỏ : 1 hồng                             D) 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

Câu 36 Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở.

Phép lai giữa cá chép kính sẽ làm xuất hiện kiểu hình:

A)   Toàn cá chép kính                                           B) 3 cá chép kính : 1 cá chép vảy                  

C) 1 cá chép kính : 1 cá chép vảy               D) 2 cá chép kính : 1 cá chép vảy                  

Câu 37 Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở.

Để có sản lượng cá cao nhất phải chọn cặp bố mẹ như thế nào?

A)   Cá chép kính x cá chép kính               B) Cá chép kính x cá chép vảy

C)   Cá chép vảy x cá chép vảy                              D) B, C đúng

Câu 38 Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB.

Hôn nhân giữa những bố mẹ có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu?

A)   IAIO  x  IAIB       B) IBIO  x  IAIB                                C) IAIB  x  IAIB                                D) IAIO  x  IBIO

Câu 39 Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB.Người con có nhóm máu A, bố mẹ người này sẽ có:

A)   Bố nhóm máu A, mẹ nhóm máu B     B) Bố nhóm máu AB, mẹ nhóm máu O

C)   Bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB  D) Tất cả đều đúng

Câu 40 Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB.Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải của người bố?

A)  Nhóm máu AB     B) Nhóm máu O         C) Nhóm máu B              D) Nhóm máu A

Câu 41 Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB. Mẹ có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, bố phải có nhóm máu:

A)   Nhóm máu A B) Nhóm máu O                     C) Nhóm máu B             D) Tất cả đều có thể

Câu 42 Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB. Mẹ có nhóm máu B, con có nhóm máu O, người có nhóm máu nào dưới đây không thể là bố đứa bé?

A)   Nhóm máu A     B) Nhóm máu B       C) Nhóm máu AB       D) Nhóm máu O

Câu 43 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về các alen nói trên?

A)   2 kiểu gen                    B) 3 kiểu gen               C) 4 kiểu gen               D) 1 kiểu gen

Câu 44 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Nếu không phân biệt giới tính, trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau?

A)   6 kiểu              B) 4 kiểu                     C) 2 kiểu                     D) 3 kiểu

Câu 45 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau có hiện tượng đồng tính, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?

A)   4 phép lai                     B)3 phép lai                 C) 2 phép lai                D) 1 phép lai

LAI HAI HAY NHIEÀU CAËP TÍNH TRAÏNG

 

Câu 1  Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó :

A)  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau nhiều cặp tính trạng tương phản

B)   cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

C)   cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau hai cặp tính trạng tương phản

D)  cặp bố mẹ  đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

Câu 2  Định luật phân li độc lập của Menđen được phát biểu như sau:

A)  Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền  của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia

B)   Khi lai giữa hai cơ thể  khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền  của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia

C)   Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền  của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia

D)  Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì mỗi tính trạng đều phân tính ở F2 theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn

Câu 3  Định luật phân ly độc lập được phát biểu như sau: Khi lai cặp bố mẹ ………. khác nhau về…….cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng  này………vào sự di truyền của cặp tính trạng kia.

       A)Cùng loài;hai hay nhiều;không phụ thuộc        B)        thuần chủng;hai; phụ thuộc

       C)  Cùng loài; hai;phụ thuộc                     D)        thuần chủng; hai; không phụ thuộc

Câu 4 Lai cặp bố mẹ thuần chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, ở F1 được toàn kiểu hình hạt vàng trơn, sau đó cho F1 tự thụ. Giả sử mỗi tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định, các gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Ở F2, kiểu hình vàng trơn chiếm tỉ lệ:

       A) 3/4                   B)        9/16                 C)        1/2                   D)        1/8

Câu 5  Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: Tỷ lệ kiểu gen ở F2:

       A)(3:1)n                      B)(1:2:1)2                           C)9:3:3:1                     D)(1:2:1)n

Câu 6  Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: tỷ lệ kiểu hình ở F2 là:

       A)(3:1)n                      B)9:3:3:1                     C)(1:2:1)n                           D)(1:1)n

Câu 7  Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: Số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là:

       A)3n                                             B)2n                                      C)(1:2:1)n                           D)(1:1)n

Câu 8 Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: Số loại kỉểu hình ở F2 là:

       A)9:3:3:1              B)2n                                      C)3n                                      D)(3:1)n

Câu 9   Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: ở F2 số kiểu gen đồng hợp là:

       A)4n                                             B)4                              C)(1:1)n                               D)2n

Câu 10 Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: ở F2 số kiểu hình đồng hợp lặn là:

       A)4                                   B)2n                                      C)3n                                      D)1

Câu 11 Ở chuột Côbay, tính trạng màu lông và chiều dài lông do 2 cặp gen A, a và B, b di truyền phân ly độc lập và tác động riêng rẽ quy định. Tiến hành lai giữa 2 dòng chuột lông đen, dài và lông trắng, ngắn ở thế hệ sau thu được toàn chuột lông đen, ngắn. Có thể kết luận điều gì về kiểu gen của 2 dòng chuột bố mẹ?

       A)Chuột lông đen, dài có kiểu gen đồng hợp         

       B) Chuột lông trắng, ngắn có kiểu gen đồng hợp

       C)  Cả 2 chuột bố mẹ đều có kiểu gen đồng hợp     

       D) Cả 2 chuột bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp

Câu 12 Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: F1 sẽ dị hợp về bao nhiêu cặp gen?

       A)N                      B)2n                C)2n                      D)3n

Câu 13 Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: F1 sẽ cho bao nhiêu loại giao tử?

       A)n                       B)2n                      C)2n                D)3n

Câu 14 Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết: Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể?

       A)4                       B)9                  C)6                  D)1

Đáp án            B

Câu 15 Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết Có thể có bao nhiêu kiểu gen dị hợp tử trong số cá kiểu gen nói trên?

       A)1                       B)5                  C)4                  D)0

Câu 16 Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết Có thể có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp tử trong số các kiểu gen nói trên?

       A)1                       B)5                  C)4                  D)0

Câu 17 Điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden:

A)  Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản

B)   Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn

C)   Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể và các cặp gen quy định cá cặp tính trạng tương phản phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau

D)  Tất cả đều đúng

Câu 18 Điều kiện nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden?

A)  Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

B)   Các cặp gen phải tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng

C)   Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể

D)  Các cặp gen quy định các cặp tính trạng tương phản phải nằm trên cùng 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng

Câu 19 Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử:

       A)6                      B)8                              C) 12               D)16

Câu 20 Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

A)   Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối

B)   Liên kết giữa các gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể(NST) tương đồng

C)   Thay đổi vị trí giữa các gen cùng nằm trên 2 NST khác nhau của cặp NST tương đồng

D)   Phân ly ngẫu nhiên của các cặp gen trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh

Câu 21 Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd  x  aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ cho ở thế hệ sau:

       A)8 kiểu hình : 8 kiểu gen                        B) 8 kiểu hình : 12 kiểu gen

       C)  4 kiểu hình : 12 kiểu gen                     D) 4 kiểu hình : 8 kiểu gen

Câu 22 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:

Cây mọc từ hạt vàng, nhăn giao phối với cây mọc từ hạt lục, trơn cho hạt vàng, trơn và lục trơn với tỉ lệ 1:1, kiểu gen của 2 cây bố mẹ sẽ là:

A)Aabb  x  aabb               B) AAbb  x  aaBB     C)Aabb  x  aaBb        D)Aabb  x  aaBB

Câu 23 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:

Để thu được hạt vàng trơn phải thực hiện giao phấn giữa các cá thể bố mẹ có kiểu gen:

A)AABB  x  aabb       B) aaBB  x  Aabb   C) AaBb  x  AABB           D) tất cả đều đúng

Câu 24 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Những phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình lục nhăn ở thế hệ sau:

A) AaBb  x  AaBb      B) Aabb  x  aaBb        C) aabb  x  AaBB  D)AaBb  x  Aabb

Câu 25 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất:

A)AaBb  x  aabb         B) AaBb  x  AaBb      C)Aabb  x  aaBb   D)Tất cả đều đúng

Câu 26 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:

Phép lai nàp dưới đây sẽ cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất:

A)AABB  x  AaBb     B) AABb  x  Aabb      C) Aabb  x  aaBb   D)AABB  x  AABb

Câu 27 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:

Lai phân tích 1 cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vang trơn : 50% lục trơn. Cây đậu Hà Lan đó phải có kiểu gen:

       A)Aabb                             B) AaBB                     C) AABb                    D) AaBb

Câu 28* Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:

Tiến hành lai giữa 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và lục trơn được F1, cho F1 tự thụ, ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

A)3 vàng trơn : 1 lục nhăn      C)3 vàng nhăn : 3 lục trơn : 1 vàng trơn : 1 lục nhăn

B)   3 vàng trơn : 1 lục trơn     D) 9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 lục trơn : 1 lục nhăn

Câu 29* Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy định, nhóm máu B do gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB. Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với IO, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Với các tính trạng trên số loại kiểu hình khác nhau tối đa có thể có ở người là:

A)    8                      B) 16                           C) 12               D) 24

Câu 30* Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy định, nhóm máu B do gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB. Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với IO, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Số loại kiểu gen khác nhau có thể có về các tính trạng nói trên?

       A) 32                                B) 54                           C) 16                           D) 24

Câu 31* Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy định, nhóm máu B do gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB. Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với IO, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B, mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A, con mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu O. Kiểu gen có thể của bố mẹ là:

       A)bố AabbIBIO, mẹ aaBBIAIO                    B) bố AabbIBIO, mẹ aaBBIAIO

       C)  bố AabbIBIO, mẹ aaBBIAIO                      D) B, C đúng

Câu 32* Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen IA quy định, nhóm máu B do gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB. Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với IO, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau.Con của bố mẹ nào có kiểu gen dưới đây sẽ không có kiểu hình: mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O

       A)bố AaBbIAIO, mẹ AabbIAIO                                   B) bố AaBbIAIB, mẹ aabbIBIO

       C)  bố aaBbIAIO, mẹ AaBbIBIO                                  D) bố AaBbIBIO, mẹ AaBbIOIO

Câu 33 Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd  x  AaBbdd với các gen trội là trội hoàn toàn. Số tổ hợp giao tử ở thế hệ sau là bao nhiêu?

       A)16                     B) 8                 C) 32               D) 4

Câu 34 Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd  x  AaBbdd với các gen trội là trội hoàn toàn. Số kiểu hình và kiểu gen ở thế hệ sau là bao nhiêu?

       A)8 kiểu hình : 8 kiểu gen                        B) 8 kiểu hình : 12 kiểu gen

       C)  4 kiểu hình : 12 kiểu gen                     D) 4 kiểu hình : 8 kiểu gen

Câu 35 Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd  x  AaBbdd với các gen trội là trội hoàn toàn. Kiểu gen AaBbDd ở F1 chiếm tỉ lệ:

       A)1/8                    B) 1/4                          C) 1/2                          D)1/16

Câu 36 Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd  x  AaBbdd với các gen trội là trội hoàn toàn. Kiểu gen AABBDD ở F1 chiếm tỉ lệ:

       A)1/4                    B) 0                 C) 1/2              D) 1/8

Câu 37 Ở chuột Côbay, tính trạng màu lông và chiều dài lông do 2 cặp gen A, a và B, b di truyền phân ly độc lập và tác động riêng rẽ quy định. Tiến hành lai giữa 2 dòng chuột lông đen, dài và lông trắng, ngắn ở thế hệ sau thu được toàn chuột lông đen, ngắn. Chuột lông đen ,ngắn thế hệ sau có kiểu gen?

       A)AABB              B) AaBb                      C) AaBB                     D) AABb

Câu 38 Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd  x  AaBbdd với các gen trội là trội hoàn toàn. Kiểu gen aaBBdd ở F1 chiếm tỉ lệ:

       A)1/4                                B) 1/16                        C) 1/2                          D) 1/8

Câu 39 Lai cặp bố mẹ thuần chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, ở F1 được toàn kiểu hình hạt vàng trơn, sau đó cho F1 tự thụ. Giả sử mỗi tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định, các gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Kiểu gen của cây F1:

A) AaBB                     B) aaBB                      C) AaBb                      D) AABB

Câu 40 Lai cặp bố mẹ thuần chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, ở F1 được toàn kiểu hình hạt vàng trơn, sau đó cho F1 tự thụ. Giả sử mỗi tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định, các gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Ở F2, kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ:

A)    1/4                   B) 1/16                        C) 1/2                          D) 1/8

Câu 41*  Lai cặp bố mẹ thuần chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, ở F1 được toàn kiểu hình hạt vàng trơn, sau đó cho F1 tự thụ. Giả sử mỗi tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định, các gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Ở F2, kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ:

       A) 1/4                   B) 1/16                        C) 1/2                          D) 1/8

Câu 42* Lai cặp bố mẹ thuần chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, ở F1 được toàn kiểu hình hạt vàng trơn, sau đó cho F1 tự thụ. Giả sử mỗi tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định, các gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Ở F2, kiểu gen AABB chiếm tỉ lệ:

       A) 1/4                   B) 1/16                        C) 1/2                          D) 1/8

 

TÖÔNG TAÙC GEN

Câu1   Giữa gen và tính trạng có quan hệ

A)  Một gen quy định một tính trạng             

B) Một gen có thể đồng thời quy định nhiều tính trạng

C)Nhiều gen không alen tác động qua lại để cùng chi phối một tính trạng   

D) Tất cả đều đúng

Câu 2  Tác động…..là kiểu tác động của…gen thuộc…khác nhau khi đứng trong cùng kiểu gen làm xuất hiện một tính trạng mới

   A)  Bổ trợ, hai hay nhiều, những locut                    B) Át chế , hai hây nh ều, những locut

   C)  Cộng gộp, hai hay nhiều các alen                     

   D) Trội không hoàn toàn, hai gen, những locut

Câu 3  Tác động cộng gộp là kiểu tác động của….trong đó…vào sự phát triển của tính trạng

A) Hai hay nhiều gen alen,các gen bổ sung một phần

B)   Hai hay nhiều gen khác nhau,mỗi gen đóng góp một phần như nhau

C)   Hai hoặc nhiều gen alen,mỗi gen đóng góp một phần như nhau

D)   Hai hay nhiều gen khác nhau,mỗi gen bổ sung một phần

Câu 4  Tác động át chế là kiểu tác động qua lại của…một gen này kìm hãm hoạt động của một gen khác….locut

     A)   Hai gen không alen,trong cùng                           

      B)             Hai hay nhiều gen không alen,trong cùng

     C)   Hai hay nhiều gen  không alen,không cùng         

      D)             Hai gen không alen,không cùng

Câu 5  Sự tác động của nhiều gen lên một tính trạng sẽ dẫn đến kết quả

A) Làm xuất hiện những tính trạng mới chưa hề có ở bố mẹ

B) Cản trở sự biểu hiện của một tính trạng đã có ở bố mẹ không biểu hiện ở đời hai

C) Tạo ra một dãy biến dị với những biểu hiện khác nhau của cùng một thứ tính trạng

D) Tất cả đều đúng

Câu 6  Trong chọn giống hiện tượng nhiều gen chi phối một tính trạng cho phép

  A)   Hạn chế được hiện tượng thoái hoá giống                               

   B) Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

  C)   Mở ra khả năng tìm kiếm những đặc tính mới trong công tác lai tạo         

   D)  B và C đúng

Câu 7 Lai hai thứ bí quả tròn, ở F1 thu đựơc toàn quả dẹt,cho F1 giao phấn ở F2 xuất hiên 3 loại hình theo tỉ lệ 9 quả dẹt:6 quả tròn:1 quả dài. kết quả này có thể giải thích

A)Tác động át chế của hai gen không alen. gen trội này sẽ át chế gen trội không alen trong cùng kiểu gen làm xuất hiện kiểu hình quả d ẹt,khi chỉ có một loại gen trội sẽ cho kiểu hình quả dài

B)Tác động cộng gộp của 2 gen không alen,sự có mặ t của số lượng gen trội không alen trong cùng kiểu gen sẽ làm xuất hiện kiểu hình biến đổi từ quả dài thành quả tròn và quả dẹt

C)Tác động bổ trợ của 2 gen alen ,sự xuất hiện của 2 gen alen trong cùng kiểu gen sẽ làm xuất hiện kiểu hình qủa dẹt

D)Tác động bổ trợ của 2 gen không alen. sự có mặt của cả hai gen trội không alen trong cùng kiểu gen sẽ làm xu ất hiện kiểu hình quả dẹt

Câu  8 Khi lai giữa hai bố mẹ  thuần chủng khác nhau bởi hai cặp gen đối lập và di truyền phân ly độc  ập. được F1 dị hợp tử về 2 cặp gen .Cho F1 lai với nhau ở F2 thu đựợc các tổ hợp với các tỷ lệ: 9A_B;3A_bb;3 aaB;1 aabb.Khi 2 c ặp gen trên tác động qua lại để hình thành tính trạng. ở F2 sẽ không thấy xuất hiện tỷ  lệ

  A)9:3:3:1 hoặc 9:6:1 hoặc 12:3:1      B) 9:3:4           C) 10:3:3          D) 13:3 hoặc :12:3:1

Câu 9  Khi lai giữa hai bố mẹ  thuần chủng khác nhau b ởi hai cặp gen đối lập và di truyền phân ly độc lập. được F1 dị hợp tử về 2 cặp gen .Cho F1 lai với nhau ở F2 thu đựợc các tổ hợp với các tỷ lệ :9A_B;3A_bb;3 aaB;1 aabb.Khi 2 cặp gen trên tác động qua lại để hình thành tính tr ạng.Nếu các gen không alen tác động theo kiểu bổ trợ ,F2 sẽ có tỷ lệ sau :

      A)  12:3:1              B) 9:7              C) 15:1                        D) 13:3

Câu10 Khi lai giữa hai bố mẹ  thuần chủng khác nhau bởi hai cặp gen đối lập  à di truyền phân ly độc lập. được F1 dị hợp tử về 2 cặp gen .Cho F1 lai với nhau ở F2 thu được các tổ hợp với các tỷ lệ :9A_B;3A_bb;3 aaB;1 aabb.Khi 2 cặp gen trên tác động qua lại để hình thành tính trạng.Nếu các gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp F2 sẽ có  tỷ lệ sau :

        A) 12:3:1                B) 9:3:4                    C) 15:1                       D) 13:3

Câu11 Khi lai giữa hai bố mẹ  thuần chủng khác nhau bởi hai cặp gen đối lập và di truyền phân ly độc lập. được F1 dị hợp tử về 2 cặp gen .Cho F1 lai với nhau ở F2 thu đựợc các tổ hợp với các tỷ lệ :9A_B;3A_bb;3 aaB;1 aabb.Khi 2 cặp gen trên tác động qua lại để hình thành tính trạng.Nếu các gen không alen tác động theo kiểu át chế,F2 sẽ có thể có tỷ lệ sau :

      A)  12:3:1              B) 9:3:4                       C) 15:1                        D) 9:3:3:1

Câu12 Tính trạng số lượng là tính trạng

        A) Có thể cân , đong ,đo, đếm    B)Thường bị chi phối bởi nhiều cặp gen

        C) Thường tạo nên phổ biến dị rộng trong quần thể    D) Tất cả đều đúng

Câu13 Trong trường hợp tính trạng do 2 cặp gen không alen ,phân ly độc lập cùng tác động.Trong kết qu lai giữa  hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen .Nếu các gen tác động bổ trợ thì sẽ có thể xuất hiện các tỷ lệ sau :

A) 12:3:1 hoặc 13:3       B)     15:1                 C)9:3:3:1 hoặc 9:6:1 hoặc 9:3: 4 hoặc 9:7

Câu14 Trong trường h p tính trạng do 2 cặp gen không alen ,phân ly độc lập cùng tác động.Trong kết quả lai giữa  hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen .Nếu các gen tác động  át chế th sẽ có thể xuất hiện các tỷ lệ sau :

A)12:3:1 hoặc 13:3                                                                 B) 15:1 hoặc 9:3:4      

C)9:3:3:1 hoặc 9:6:1 hoặc 9:3: 4 h oặc 9:7    D)9:6:1  hoặc 9:7

Câu15 Trong trường hợp tính trạng do 2 cặp gen kh ông alen ,ph ân ly độc lập cùng tác động .Trong kết quả lai giữa  hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen .Nếu các gen tác động cộng gộp thì sẽ có thể xuất hiện các tỷ lệ sau :

     A)9:3:3:1 hoặc 9:6:1 hoặc 9:3: 4 hoặc 9:7             B)12:3:1 hoặc 13:3     

   C)15:1                                                                      D)9:6:1  hoặc 9:7

TAÙC ÑOÄNG ÑA HIEÄU CUÛA GEN

Câu 1  Hiện tượng của một gen lên nhiều tính trạng là hiện tượng:

            A)  Tác động bổ trợ                          B)Tác động cộng gộp

            C)  Nhiều thứ tính trạng khác nhau chịu sự tác động đồng thời của một gen

            D)  một tính trạng chịu tác động đồng thời của nhiều gen

Câu 2  Hiện tượng tác động của một gen lên nhiều tính trạng đã giải thích

     A)   Sự xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp

     B)   Hiện tượng trội không hoàn toàn làm xuất hiện tính trạng trung gian

     C)   Hiện tượng biến dị tương quan:sự thay đổi của tính trạng này luôn luôn đi kèm với sự thay đổi tương quan trên một tính trạng khác

     D)   Sự tác động qua lại giữa các gen alen để cùng chi phối một thứ tính trạng

Câu 3  Nhận xét nào dưới đây là không đúng:

     A)   Giữa kiểu gen và kiểu hình có mối quan hệ phức tạp

     B)   Kiểu gen là một tổ hợp gồm những tác động riêng rẽ

     C)   Giữa kiểu gen và kiểu hình chịu ảnh hưởng của sự tác động qua lại giữa các gen và với môi trường xung quanh

     D)   Ngoài sự tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen còn có sự tác động qua lại giữa các gen không alen để cùng chi phối một thứ tính trạng

Câu 4  ở đậu Hà lan Menden nhận thấy tính trạng hoa tím luôn luôn đi đôi với hạt mầu nâu, nách lá có một chấm đen ,tính trạng hoa trắng đi đôi với hạt màu nhạt,nách lá không có chấm.Hiện tượng này được giải thích.

                 A)   Kết quả của hiện tượng đột biến gen

                 B )  Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới sự tác động của môi trường

                 C)   Các tính trạng trên chịu sự chi phối của nhiều cặp gen không alen

                 D)   Mỗi nhóm tính trạng trên do một gen chi phối

Câu 5  Khi nghiên cứu ở ruồi giấm Moocgan nhận thấy ruồi có gen cánh cụt thì đốt thân ngắn lại ,lông cứng ra,trứng đẻ ít đi,tuổi thọ ngắn.. hiện tượng này được giải thích

     A)   Gen cánh cụt đã bị đột biến

     B)   Tất cả các tính trạng trên đều do gen cánh cụt gây ra

     C)   Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới tác động trực tiếp của môi trường lên gen quy định cánh cụt

     D)   Gen cánh cụt đã tương tác với gen khác trong kiểu gen để chi phối các tính trạng khác.

LIEÂN KEÁT GEN

Câu 1 Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:

         A) Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản

         B) Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính

         C) Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng

         D) Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau

Câu 2  Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm:

A)Bộ NST ít. ruồi đực có hiện tượng liên kết hoàn toàn                      C)Ít biến dị    

B)Dễ nuôi và dễ thí nghiệm                              D)Thời gian sinh trưởng ngắn

Câu 3  Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện:

A)   Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi F1 giao phối

B)   Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ruồi đực F1 với ruồi cái đồng hợp lặn kiểu hình mình đen, cánh cụt

C)   Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ruồi cái F1 với ruồi đực đồng hợp lặn kiểu hình mình đen, cánh cụt

D)   Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi F1 lần lượt giao phối với ruồi bố mẹ

Câu 4  Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng  mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt

ở FB moocgan thu được kết quả:

A)     100% xám,dài                           

B)     41% xám,dài: 41% đen, cụt: 9% xám, cụt:9% đen cụt

C)     25% xám,dài: 25% đen, cụt:25% xám, cụt:25% đen cụt          

D)     50% xám,dài: 50% đen, cụt

Câu 5  Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng  mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt

Với kết quả F1 chứng tỏ

A)  Ruồi đực F1 mang kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen

B)   Tính trạng mình xám, cánh dài là trội hoàn toàn so với mình đen, cánh cụt

C)   Các gen chi phối các tính trạng cùng nằm trên một NST

D)  A và B đúng

Câu 6  Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng  mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt

Với kết quả FB chứng tỏ

A)  Tính trạng mình đen luôn đi đôi với cánh cụt, mình xám luôn đi đôi với cánh dài

B)   Ruồi đực F1 hợp tử về hai cặp gen đã chỉ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau

C)   Các gen chi phối hai tính trạng trên đã liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truỳên

D)  Tất cả đều đúng

Câu 7  Với hai cặp gen không alen A,a và B, b cùng nằm trên một cặp NST

Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau:

       A)3                     B)10                C)9                  D)4

Câu 8  với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST

Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp:

         A)4                     B)8                  C)2                  D) 1

Câu 9  với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST

Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp:

         A)1                     B) 4                 C) 2                 D) 6

Câu 10 kiểu gen nào dưới đây được viết là không đúng:

         A)             B)             C)             D)

Câu 11 Cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết gen

A)   Các gen không alen cùng nằm trên một NST đồng dạng, liện kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh

B)   Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST đồng dạng, phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh

C)   Các gen không alen cùng nằm trên một cặp  NST đồng dạng, sau khi hoán đổi vị trí do  trao đổi chéo sẽ phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh

D)   Các gen không alen có cùng  locut trên cặp NST đồng dạng, liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh

Câu 12 Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:

A) Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống

B) Tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới

C) Tạo điều kiện cho các gen quý trên 2 NST đồng dạng có điều kiện tái tổ hợp và di truyền cùng nhau

D) Đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp

Câu 13 Thế nào là nhóm gen liên kết?

A) Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào

B) Các gen không alen cùng nằm trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào

C) Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân  bào

D) Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào

Câu 14 Số nhóm liên kết ở mỗi loài trong tự nhiên thường ứng vơi:

A) số NST trong bộ NST lưỡng bội                          B) số NST trong bộ NST đơn bội

C) Số NST thường trong bộ NST đơn bội               D) số NST thường trong bộ NST lưỡng bội

Câu 15 Hiện tượng liên kết gen có đặc điểm:

A) Hạn chế sự biến dị tổ hợp

B) Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng

C) Khi lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản thì kết quả ở F2 tương tự như trong kết quả lai một tính của Menđen

D) tất cả đều đúng

Câu 16 Nội dung dưới đây không đúng trong trường hợp liên kết gen:

A) Do gen nhiều hơn NST nên trên một NST phải mang nhiều gen

B) Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết

C) Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng và hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp

D) Giúp xác định vị trí từng gen không alen trên NST qua đó lập bản đồ gen

Câu17   ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền

Cho lai giữa 2 thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả tròn và thân thấp, quả bầu dục ở thế hệ F2 khi cho F1 tạp giao sẽ thu đựơc tỷ lệ phân tính:

         A)3:1                  B) 1:2:1                       C) 3:3:1:1                    D) 9:3:3:1

Câu18 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền cho lai giữa hai thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả bầu dục và thân thấp, quả tròn ở thế hệ F2 khi cho F1 tạp giao sẽ thu đựơc tỷ lệ phân tính:

         A) 3:1                 B) 1:2:1                       C) 3:3:1:1                    D) 9:3:3:1

Câu 19  ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng

cho lai giữa lúa thân cao chín sớm với cây thân thấp chín muộn thu được f1 50% thân cao, chín muộn:50% thân thấp, chín sớm, cây thân cao, chín sớm thế hệ P sẽ có kiểu gen là:

         A)                B)                          C)                         D)

Câu 20  ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền

Phép lai nào dẫn tới sự xuất hiện phân tính: 1:1:1:1 trong kết quả lai:

         A)        B)                C)                 D)

Câu 21  ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền

Phép lai nào xuất hiện tỉ lệ phân tính 75% cao, tròn: 25%thấp bầu dục?

         A)        B)                C)               D)

Câu 22  ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền

phép lai nào làm xuất hiện tỉ lệ phân tính: 3:1

         A)      B)               C)                D)tất cả đều đúng

Câu 23  ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng

Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện tỷ lệ: 1:1

         A)        B)                 C)                D)

Câu 24 ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng

ph ép lai n ào dưới đây cho kết quả 67 thân cao, chín sớm; 70 thân cao, chín muộn?

         A)       B)                 C)                 D)

Câu 25  ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng

tỉ lệ 236 thân cao, chín sớm; 76 thân thấp, chín sớm là kết quả  của phép lai:

         A)       B)                C)                D)

HOAÙN VÒ GEN

Câu 1  Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:

A)  Kì đầu của giảm phân thứ II                     B)Kì giữa của giảm phân thứ I

C)  Kì sau giảm phân thứ I                             D) Kì đầu của giảm phân thứ I

Câu 2  ở ruồi giấm hiện tương trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở

      A)  Cơ thể cái mà không xảy ở cơ thể đực                       B) Cơ thể đực mà ở cơ thể cái

      C)  Cơ thể đực và cơ thể cái                                             D) ở một trong hai giới

Câu 3  Trong tự nhiên ở những đối tượng nào dưới đây hiện tượng hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở một trong hai giới

      A)  ruồi giấm                     B)đậu Hà lan   C)bướm tằm                D)A và C đúng

Câu 4  Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường?

A) Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I

B) Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I

C) Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I

D) Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I

Câu 5 Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập

A)  Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do         B)Làm xuất hiện biến dị tổ hợP

C)  Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp                 

D)Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng

Câu 6  nhờ hiện tượng hoán vị gen (M:alen, N: không alen) nằm trên…(C: các cặp NST đồng dạng khác nhau, D: các crômatit khác nhau trong cặp NST tương đồng) có điều kiện tổ hợp lại với nhau trên (K: cùng một kiểu gen, S: cùng một NST) tạo thành nhóm gen liên kết

      A)  M, D, K                       B)M, C, S                    C)N, D, S                    D)N, C, K

Câu 7  Nói về sự chao đổi chéo giữa các NST trong quá trình giảm phân, nội dung nào dưới đây là đúng?

A)  hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân đã phân bố lại vị trí cuau các gen trong bộ NST

B)  Trên cặp NST tương đồng, hiện tượng trao đổi chéo luôn luôn xảy ra tại một vị trí nhất định có tính đặc trưng cho loài

C)  hiện tượng trao đổi chéo xảy ra giữa các cặp NST tương đồng khác nhau ở kì đầu của quá trình giảm phân I

D)  hiện tượng trao đổi chéo xảy ra giữa các crômatit khác nhau của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân

Câu 8 Moocgan đã phát hiện hiện tượng hoán vị gen bằng cách lai giữa các ruồi thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản mình xám, mình đen và cánh dài,cánh cụt và sau đó :

A)  Phân tích kết quả lai phân tích ruồi giấm đực F1 dị hợp tử

B)  Tiến hành cho F1 tạp giao rồi phân tích kết quả lai

C)  Phân tích kết quả lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp tử

D)  Quan sát thấy hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST kép tương đồng trong giảm phân

Câu 9  hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở

A)  Hiện tượng phân ly ngẫu nhiên giữa các cặp NST tương đồng trong   giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

B)  Thay đổi vị trí của các cặp gen trên cặp NST tương đồng do đột biến chuyển đoạn tương đồng

C)  hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp  NST tương đồng trong quá trình giảm phân

D)  Các loại đột biến cấu trúc của các NST ở các tế bào sinh dục liên quan đến sự thay đổi vị trí của các gen không alen

Câu 10  Mối quan hệ giữa liên kết gen và hoán vị gen thể hiện ở

A)  Sau khi xảy ra hiện tượng hoán vị sẽ tái xuất hiện trở lại hiện tượng liên kết gen

B)  Mặc dù có hiện tượng hoán vị gen nhưng xu hướng chủ yếu giữa các gen vẫn là hiện tượng liên kết

C)  Hoán vị gen xảy ra trên cơ sở của hiện tượng liên kết gen

D)  tất cả đều đúng

Câu 11  Cách tính tần số hoán vị gen bằng cách lấy tổng tần số kiểu hình của các cá thể khác bố mẹ chia  tổng số cá thể trong kết quả lai phân tích cá thể dị hợp tử 2 cặp gen liên kết để tính toán hoán vị gen chỉ đúng khi :

A)  Cá thể dị hợp tử đem lai có kiểu gen với các gen trội không alen nằm trên cùng một cặp NST tương đồng

B)  Cá thể dị hợp tử đem lại có kiểu gen với các gen trội không alen nằm trên 2 NSt khác nhau của cặp tương đồng

C)  Cá thể đem lai phân tích phải dị hợp tử về 2 căp gen

D)  Cách tính trên không đúng

Câu 12 Phát biểu nào dưới đây về quy luật hoán vị gen là không đúng?

A)  Làm xuất hiện các tổ hợp gen do các gen nằm trên các NST khác nhau của cặp tương đồng thay đổi vị trí

B)  Trên cùng một NST các gen nằm cách xa nhau thì tần số hoán vị gen càng bé và ngược lại

C)  Do xu hương chủ yếu của các gen là liên kết nên trong giảm phân tần số hoán vị gen không vượt quá 50%

D)  Cơ sở tế bào học của quy luật hoán vị gen là hiện tưởng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra trong quá trình giảm phân I

Câu 13 Bản đồ di truyền là gì?

      A)  Sơ đồ sắp xếp vị trí  tương đối của các gen trong nhóm gen liên kết

      B)  Sơ đồ sắp xếp  vị trí tương đối của mỗi gen trong tế bào

      C)  Sơ đồ sắp xếp vị trí chính xác của mỗi gen trong nhóm gen liên kết

      D)  Sơ đồ sắp xếp vị trí chính xác của mỗi gen trong tế bào

Câu 14 Bản đồ di truyền được thiết lập cho mỗi cặp NST tương đồng. Các…được đánh số theo thứ tự của….trong bộ NST của…..Khi lập bản đồ phải ghi nhóm liên kết, tên đầy đủ hoặc kí hiệu của…., khoảng cách tính bằng đơn vị bản đồ bắt đầu từ một đầu mút hoặc từ tâm động của NST

A)  Gen, NST, loài, gen                      B)Nhóm gen liên kết, NST, cơ thể, nhóm gen

C)  Gen, các gen đó, loài, NST           D)Nhóm liên kết, NST, loài,gen

Câu 15 khoảng cách tương đối giữa các gen trong  nhóm gen liên kết được thiết lập trên bản đồ di truyền được thực hiện dựa vào:

A)  tần số của các tổ hợp gen mới đựợc tạo thành trong quá trình phân ly ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân

B)  tần số cuả các tổ hợp kiểu hình khác nhau bố mẹ trong quá trình để đánh hiện tượng trao đổi chéo trong giảm phân

C)  tần số  hoán vị gen qua quá trình trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng trong giảm phân

D)  Các thay đổi trên cấu trúc của NST trong các trường hợp đột biến chuyển đoạn

Câu 16  Trong lai phân tích cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên một NST, việc tính tần số hoán vị gen được thực hiện bằng cách

A)  tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi giao tử không hoán vị

B)  tổng tần số giữa một kiểu hình tạo bởi giao tử hoán vị và một kiểu hình tạo bởi giao tử không hoán vị

C)  tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi các giao tử hoán vị

D)  tần số của kiểu hình tương ứng với kiểu gen đồng hợp lặn

Câu 17  ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này nằm trên một cặp NST. Khi tiến hành lai giữa hai cà chua thuần chủng thân thấp, quả bầu dục với cà chua thân cao, quả tròn thu được F1 sau đó cho F1 lai phân tích. Ở thể hai lai xuất hiện 4 loại kiểu hình: thân cao, quả tròn; thân cao, quả bầu dục; thân thấp quả tròn và thân thấp, quả bầu dục. Để tính tần số hoánvị gen dựa trên tần số của các loại kiêủ hình ở kết quả lai phân tích, cách nào dưới đây là đúng?

       A) Tổng tần số  cá thể có kiểu hình khác bố mẹ             

       B) tổng tần số có kiểu hình giống bố mẹ

       C) tổng tần số có kiểu hình cây thân cao, quả tròn và thân cao, quả bầu dục

       D) tổng tần số cá thể có kiểu hình thân cao, quả tròn và thân thấp, quả bầu dục

Câu 18 ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích ruồi cái F1 dị hợp , F2 thu được 41% mình xám, cánh cụt; 41% mình đen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình đen cánh cụt. Kiểu gen của ruồi cái  F1 và tần số hoán vị gen f sẽ là:

      A)  , f = 18%              B), f = 18%                      C), f = 9%            D), f= 9%

Câu 19  Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tương hoán vị gen

A)  Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá

B)  Giúp giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc NST

C)  Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen kiên kết

D)  Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen

Câu 20   Hiện tượng hoán vị gen có ý nghĩa:

A)  Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyen liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá

B)  Các gen quý nằm trên các NST khác nhau của cặp tương đồng có thể tái tổ hợp thành nhóm gen liên kết

C)  Lập bản đồ gen                 D)Tất cả đều đúng

Câu 21 ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng. Lai giữa hai bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh cụt và mình đen, cánh dài, với tần soó hoán vị là 18%, sau đó cho ruồi dấm cái F1 dị hợp tử lai với ruồi có kiểu gen  , ở F2 sẽ thu được kết quả phân tính

A)  41% mình xám, cánh cụt : 41% mình đen, cánh dài : 9% mình xám, cánh dài : 9% mình đen, cánh cụt

B)  1 mình xám, cánh cụt : 2 mình xám, cánh dài : 1 mình đen, cánh dài

C)  1 mình xám, cánh dài : 1 ruồi mình đen, cánh dài

D)  3 mình xám, cánh dài : 1 ruồi mình đen, cánh dài

Câu 22  ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai giữa một ruồi giấm đực có kiểu gen với ruồi giấm cái dị hợp tử, ở F2 thu được kết quả : 50% ruồi mình xám cánh dài : 50% ruồi mình xám, cánh cụt. Ruồi dị hợp tử đem lai sẽ có kiểu gen và đặc tính sau

A)  ,các gen di truyền liên kết hoàn toàn

B)  ,các gen di truyền liên kết hoàn toàn

C)  hoặc , các gen di truyền liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị

D)  hoặc , các gen di truyền liên kết hoàn toàn

Câu 23* ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai giữa 1 ruồi giấm đực có kiểu  gen  với ruồi giấm cái dị hợp tử, ở F2 thu được kết quả : 3 mình xám, cánh dài: một ruồi mình xám cánh cụt. Ruồi dị hợp tử đem lai sẽ có kiểu gen và đặc tính sau

A)  , các gen di truyền liên kết hoàn toàn

B)  , các gen di truyền liên kết hoàn toàn

C)  hoặc các gen di truyền liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị

D)  hoặc các gen di truyền liên kết hoàn toàn

 

DI RUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH

 

Câu 1 Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính được phát hiện đầu tiên bởi:

A)     Moocgan          B)Menđen                   C)Coren và Bo                        D)Oatxơn và Cric

Câu 2 Hịên tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng:

A)     Di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm trên các NST thường

B)     Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST Y

C)     Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST X

D)     Di truyền các tính trạng  thường mà gen quy định chúng nằm trên NST giới tính

Câu 3 Mô tả nào sau đây là không đúng với hiện tượng di truyền liên kết với giới tính :

A) Nhiều gen liên kết với giới tính được xác minh là nằm trên NST giới tính X

B)     Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng di truyền của các tính trạng thường mà các gen đã xác định chúng nằm trên NST giới tính

C) Trên NST Y ở đa số các loài hầu như không mang gen

D) Một số NST giới tính do các gen nằm trên các NST thường chi phối sự di truyền của chúng được gọi là di truyền liên kết với giới tính

Câu 4 Trong trường hợp di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên các NST giới tính X, kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau do:

A)     Có sự thay đổi quá trình làm bố, làm mẹ trong quá trình lai

B)     Do sự khác biệt trong cặp NST giới tính ở cơ thể bố và mẹ nên bố mẹ không đóng vai trò như nhau trong quá trình di truyền các tính trạng

C)     Do có hiện tượng di truyền chéo, cơ thể XX sẽ chỉ truyền gen cho con XY ở thế hệ sau

D)     Do có hiện tượng di truyền thẳng, cơ thể XY sẽ chỉ truyền gen cho con XY ở thế hệ sau

Câu 5   Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn quy định tính trạng thường nằm trên NST giới tính X:

A)     Tính trạng có xu hướng dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX

B)     Có hiện di truyền  chéo

C)     Tỉ lệ phân tính của tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới

D)     Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau

Câu 6 Để phân biệt hiện tượng di truyền qua các gen nằm trên NST thường với hiện tượng di truyền liên kết với NST giới tính X người ta dựa vào các đặc điểm nào?

A)     Gen trên NST thường không có hiện tượng di truyền chéo

B)     Gen trên NST thường luôn luôn biểu hiện giống nhau ở cả hai giới

C)     Gen trên NST thường cho kết quả giống nhau trong phép lai thuận nghịch

D)     Tất cả đều đúng

Câu 7 Bệnh nào dưới đây của người bệnh là do đột biến gen lặn di truyền liên kết với giới tính:

A)     Bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm               B) Hội chứng Claiphentơ

C)     Bệnh mù màu                                                                           D) Hội chứng Tơcnơ

Câu 8 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y.

Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen và kiểu giao phối khác nhau?

A) 3 kiểu gen, 6 kiểu giao phối                     B)3 kiểu gen, 3 kiểu giao phối

C) 6 kiểu gen, 4 kiểu giao phối                     D)5 kiểu gen, 6 kiểu giao phối

Câu 9Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y.

Cặp nào dưới đây được coi là cặp lai thuận nghịch

A)     ♂ XWXw   x  ♀ XWY  và   ♂XWXw   x  ♀ XwY

B)     ♂ XwXw    x  ♀ XWY   và   ♂XWXW   x  ♀ XwY

C)     ♂ XwXw   x  ♀ XwY   và   ♂XWXW    x  ♀ XWY

D)     ♂ XWXw   x  ♀ XwY  và   ♂XWXW   x  ♀ XwY

Câu 10 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây dẫn đến hiện tượng phân tính theo giới tính (các tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới)         

         A)         ♂XWXw   x ♀ XWY                  B)        ♂XWXw   x ♀ XwY

         C)         ♂XWXW   x ♀ XwY                  D)        A và B đúng

Câu 11 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây dẫn đến hiện tượng phân tính theo giới tính:

         A)         ♂XWXw   x  ♀ XwY                  B)        ♂XwXw    x  ♀ XWY

         C)         ♂XWXW   x  ♀ XWY                 D)        A và B đúng

Câu 12 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng

         A)         ♂XWXw   x  ♀ XWY                 B)        ♂XwXw    x  ♀ XWY

         C)         ♂XWXW   x  ♀ XwY                 D)        A và B đúng

Câu 13 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng

         A)         ♂XWXw   x  ♀ XwY                  B)        ♂XwXw    x  ♀ XWY

         C)         ♂XWXw   x  ♀ XWY                 D)        ♂XWXW   x  ♀ XwY

Câu 14 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng trong đó ruồi mắt trắng đều là ruồi đực:

         A) ♂XWXw   x  ♀ XWY             B) ♂XWXW    x  ♀ XwY

         C) ♂XWXw   x  ♀ XwY             D) ♂XwXw   x  ♀ XWY

Câu 15 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây dẫn sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 : 1: 1: 1 ở hệ lai:

         A) ♂XWXW   x  ♀ XwY             B) ♂XWXw    x  ♀ XwY

         C) ♂XWXw   x  ♀ XWY             D) ♂XwXw   x  ♀ XWY

Câu 16  Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST giới tính X ở người:

A) Bệnh có xu hướng dễ biểu hiện  ở người nam do gen lặn đột biến không có alen bình thường tương ứng trên Y át chế

B) Mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp sẽ làm biểu hiện ở một nửa số con trai

C) Bố mẹ mang gen bệnh sẽ truyền gen bệnh cho một nửa số con gái

D) Người nữ khó biểu hiện bệnh do muốn biểu hiện gen bệnh phải ở trạng thái đồng hợp

Câu 17 Bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST Giới tính X ở người có xu hướng dễ biểu hiện ở người nam do:

A)   NST giới tính X bị bất hoạt nên gen bệnh trên NST giới tính X không gây biểu hiện ở người nữ XX

B)   Do trong quần thể, mẹ là người mang gen bệnh nên truyền gen bệnh cho con trai

C)   Ở người nam gen lặn đột biến dễ dàng xuất hiện ở trạng thái đồng hợp và biểu hiện bệnh

D)   Ở người nam gen lặn biểu hiện trên NST X không có alen bình thường tương ứng trên Y át chế

Câu 18  Bệnh máu khó đông ở người rất khó gặp ở nữ do:

A)   Bệnh do gen lặn đột biến nằm tên NST giới tính X, người nữ mang cặp NST giới tính XX nên muốn biểu hiện  gen phải ở trạng thái đồng hợp. Người nam XY do chỉ có một NST giới tính X nên chỉ cần một gen là đủ để gây bệnh

B)   Bệnh do gen lặn đột biến nằm tên NST giới t ínhY nên chỉ biểu hiện ở người nam, người nữ mang cặp NST giới tính XX nên muốn biểu hiện  gen phải xảy ra đột biến chuyển đoạn NST mang gen đột biến qua NST X

C)   Bệnh do gen lặn đột biến nằm tên NST giới t ính X, người nữ mắc bệnh sẽ có biểu hiện nặng nề hơn so với người nam do đó bị chết sớm dẫn đến kết quả là bệnh ít gặp ở người nữ hơn so với nam

D)   A và C đúng

Câu 19 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Bố và con trai đều mắc bệnh khó đông,mẹ bình thường , nhận định nào dưới đây là đúng:

A) Con tri đã nhận gen bệnh từ bố               B) mẹ không mang gen bệnh XHXH

C) mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp XHXh

D) Toàn bộ con gái của hai người này sẽ có kiểu gen dị hợp tử XHXh

Câu 20 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Bố mắc bệnh máu khó đông,mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh khó đông, nhận định nào dưới đây là đúng:

A) Con gái của họ không bao giờ có người mắc bệnh         

B)100% số con trai  của họ sẽ mắc bệnh

C) 50% số con trai của họ có khả năng mắc bệnh                

D) 100% số con gái của họ sẽ mắc bệnh

Câu 21 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh máu khó đông, Họ có một người con gái bình thường. Con gái của họ lấy chồng hoàn toàn bình thường, nhận định nào dưới đây là đúng:

A) khả năng mắc bệnh ở con của họ là 50%            

B)100% số con trai của họ hoàn toàn bình thường

C) 50% số con trai của họ hoàn toàn bình thường  

D)50% số con gái của họ sẽ mắc bệnh

Câu 22 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường khả năng để một cặp vợ chồng sing con gái mắc bệnh máu khó đông có thể được gặp trong tình huống sau:

A)   bố mắc bệnh, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh

B)   bố mắc bênh, mẹ bình thường, ông bà ngoại bình thường nhưng có cậu mắc bệnh

C)   bố mắc bệnh, mẹ bình thường nhưng có dì mắc bệnh

D)   tất cả đều đúng

Câu 23 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Bố mẹ bình thừơng, ông nội mắc bệnh máu khó đông, ông bà ngoại bình thường, khả năng họ sinh con trai mắc bệnh sẽ là

A)     12,5%               B)50%             C)25%             D)0%

Câu 24 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam mắc bênh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mẹ mắc bệnh, khả năng hộ sinh ra được đứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu?

A)     100%                B)25%             C)50%             D)75%

Câu 25 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mẹ mắc bệnh, khả năng hộ sinh ra được đứa con gái khoẻ mạnh là bao nhiêu?

A)     100%                B) 25%                        C)50%             D)75%

Câu 26 ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam bình thường kết hôn với một người nữ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, khả năng họ sinh ra được đứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu?

A)     75%                  B)25%             C)50%             D)100%

Câu 27 ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen B quy định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn.

Mẹ tam thể x bố đen, tỉ lệ màu lông của các mèo con sẽ là:

A)     Mèo cái toàn đen, mèo đực 50% đen,50% hung

B)     Mèo cái: 50%đen: 50% tam thể, mèo đực 100% đen

C)     Mèo cái: 50% đen:50% tam thể, mèo đực 100% hung

D)     Mèo cái:50% đen:50% tam thể, mèo đực:50% đen:50% hung

Câu 28 ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen B quy định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn

mẹ hung x bố đen, tỷ lệ màu lông của các mèo con sẽ là:

A)     Mèo cái toàn đen, mèo đực toàn hung            

B) Mèo cái toàn tam thể, mèo đực toàn hung

C)     Mèo cái toàn tam thể, mèo đực toàn đen        

D) Mèo cái toàn hung, mèo đực toàn đen

Câu 29 ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen B quy định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn. Mèo đực tam thể chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp:

A)   mẹ lông đen, bố lông hung, mèo bố bị rối loạn phân ly cặp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY

B)   mẹ lông hung, bố lông đen, mẹ bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY

C)   mẹ lông đen, bố lông hung, mẹ bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY

D)   mẹ lông hung, bố lông hung, bố bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY

Câu 30 Hịên  tượng di truyền thẳng trong di truyền kiên kết với giới tính là hiện tượng

A)   Gen quy định tính trạng nằm trên NST X  do đó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau

B)   Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y  do đó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau

C)   Gen quy định tính trạng nằm trên NST X  do đó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau

D)   Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y  do đó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau

Câu 31 Bệnh tật nào dưới đây ở người gây ra bởi đột biến gen lặn trên NST Y:

         A)Mù màu                                                                    B)Máu khó đông  

         C)tật dính ngón tay số 2 và số 3                      D)Bệnh teo cơ

Câu 32 Bệnh nào dưới đây ở người gây chỉ biểu hiện ở nam giới:

         A)Mù màu                                            B)Máu khó đông        

         C)tật có túm lông ở tai             D)hội chứng Tơcnơ

Câu 33 Bệnh di truyền nào dưới dây ở người hiện đã có thể điều trị được một phần và cho phép người bệnh sống một cuộc sống gần như bình thường

         A)Bệnh teo cơ                          B)bệnh máu khó đông            

         C)hội chứng Tơcnơ                  D)hội chứng Claiphentơ

Câu 34 Ý nghĩa trong sản xuất của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là:

A)     Giúp phân biệt giới tính ở giai đoạn sớm, nhất là ở gia cầm

B)     Tăng cường hiệu quả của phép lai thuận nghịch trong việc tạo ưu thế lai

C)     chọn đôi giao phối thích hợp dể tạo ra các biến dị tổ hợp monhgmuốn

D)     tất cả đều đúng

Câu 35 Ý nghĩa trong của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là đối với y học là

A)   Giúp phân biệt giới tính của thai nhi ở giai đoạn sớm

B)   Giúp tư vấn di truyền và dự phòng đối với các bệnh  di truyền liên kết với giới tính

C)   Giúp hạn chế sự xuất hiện trong trường hợp bất thường của cặp NST giới tính

D)   Giúp hiểu được nguyên nhân và cơ chế gây ra các trường hợp bất thường về số lượng của cặp NST giới tính

Câu 36  Người ta gọi bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vi:

A)   bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X

B)   bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y

C)   bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X

D)   bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y

Câu 37 Sự di truyền của các tính trạng được quy định bởi gen trên NST Y có đặc điểm như thế nào?

A)     chỉ biểu hiện ở cơ thể đực                                B)chỉ biểu hiện ở cơ thể cái

C)     Có hiện tượng di truyền chéo              D)chỉ biểu hiện ở cơ thể XY

Câu 38  Sự di truyền của các bệnh tật được quy định bởi gen đột biến trên NST Y ở người có đặc điểm như thế nào?

A)Chỉ biểu hiện ở người nam          

B) Tính chất trội hoặc lặn của gen đột biến không có ý nghĩa

C)     bố luôn luôn truyền bệnh tật cho con trai        D)        tất cả đều đúng

DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT ( ngoaøi nhaân )

Câu 1 Hiện tượng di truyền lạp thể đã được phát hiện bởi:

A)   Menđen              B)Moocgan     C)Côren và Bo                        D)Oatxơn và Críc

Câu 2 Bản chất hoá học của các gen ngoài NST là:

A)   ARN                   B)ADN                                   C)Thể ăn khuẩn                       D)Plasmit

Câu 3 Gen ngoài nhân được thấy ở :

       A)Ti thể và lạp thể                     B)Plasmit của vi khuẩn          

       C)Ribôxôm                                             D)A và B đúng

Câu 4 ADN  ngoài nhân có mặt trong các cấu trúc nào của tế bào động vật có nhân chính thức

A)   Lạp thể               B)Plasmit                    C)Ti thể                       D)Tất cả đều đúng

Câu 5 ADN có mặt trong các cấu trúc nào của tế bào có nhân chính thức

A)   Lạp thể và Ti thể                        B)Plasmit                    C)Nhân tế bào             D)A và C đúng

Câu 6 Điểm khác nhau cơ bản giữa ADN trong nhân và ADN ngoài nhân về cấu trúc là:

A)   ADN trong nhân không có cấu trúc dạng vòng

B)   Cấu trúc hoá hóc của hai loại ADN này khác nhau ở một số bazơ nitric

C)   ADN ngoài nhân có số lượng đơn phân ít hơn

D)   A và C đúng

Câu 7 Điểm khác nhau cơ bản giữa ADN trong nhân và ADN ngoài nhân về chức năng là:

A)   ADN ngoài nhân không mang thông tin di truyền quy định tính trạng

B)   ADN ngoài nhân không có khả năng sao mã ra mARN

C)   ADN ngoài nhân có khả năng tự nhân đôi độc lập với ADN trong nhân

D)   A và C đúng

Câu 8 Khi gen ngoài nhân bị đột biến

A)   Tất cả các tế bào con đều mang nhân đột biến

B)   Tính chất của gen đột biến chỉ được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp

C)   Gen đột biến không phân bố đều cho các tế bào con

D)   Đột biến sẽ không được di truyền cho các thế hệ sau

Câu 9 Khi gen trên ADN của lục lạp ở thực vật bị đột biến sẽ không dẫn đến kết quả nào dưới đây`

A) Lục lạp sẽ mất khả năng tổng hợp diệp lụclàm xuất hiện màu trắng

B) Sự phân phối ngẫu nhiên và không đồng đều của những lạp thể này thông qua quá trình nguyên phân sẽ sinh ra hiên tượng lá có đốm xanh đốm trắng

C) Trong một tế bào có mang nhân đột biến sẽ có hai loại lục lạp xanh và trắng

D) Làm cho toàn cây hoá trắng do không tổng hợp được diệp lục

Câu 10*  Làm thế nào để phân biệt đột bíên gen trên ADN của lục lạp ở thực vật làm lục lạp mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến của gen trên ADN trong nhân gây bệnh bạch tạng của cây

A) Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng

B) Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ không di truyền, đột biến trong nhân gen đột biến có thể di truyền được cho thế hệ tế bào sau

C) Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ di truyền, đột biến trong nhân gen đột biến không di truyền được cho thế hệ tế bào sau

D) Không thể phân biệt được

Câu 11 Trong di truyền qua tế bào chất

A)   Vai trò của bố và mẹ là như nhau                      B) Vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể cái

C)   Vai trò của cơ thể mang nhiễm sắc thể giới tính XX đóng vai trò quyết định

D)   Sự di truyền qua các tính trạng chịu sự chi phối của quy định Menđen

Câu 12 Nhận xét nào dưới đây là không đúng trong trường hợp di truyền qua tế bào chất

A)   Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau            B)Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ

C)   Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai

D)   Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai

Câu 13 Hiện tượng di truyền qua tế bào chất có đặc điểm

A)   Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau           

B)Tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ

C)   Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở thế hệ lai         D)Tất cả đều đúng

Câu 14 Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thụân nghịch?

A)   Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới tính X

B)   Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới tính Y

C)   Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gen ngoài nhân chủ yếu từ mẹ

D)   Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ

Câu 15 Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân thể hiện ở đặc điểm nào ?

A)   Di truyền qua tế bào chất không phân tính như các tỉ lệ đặc thù như gen trong nhân và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ.

B)   Di truyền qua tế bào chất cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trong nhân luôn cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch

C)   Di truyền qua tế bào chất cho hiện tượng phân tính theo giới tính còn gen trong nhân luôn luôn cho kết quả giống nhau ở cả hai giới

D)   Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trong nhân vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố

Câu 16 Sự  khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền liên kết với giới tính gen trên nhiễm sắc thể X thể hiện ở điểm nào ?

A)   Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trên NST giới tính cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch

B)   Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ

C)   Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX còn gen trên NST giới tính biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY

D)   Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trên NST giới tính vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố.

 

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG LEÂN SÖÏ BIEÅU HIEÄN CUÛA KIEÅU GEN

Caâu 1: Ñaëc ñieåm cuûa thöôøngbieán laø :

A.                          Mang tính chaát caù theå   C. Ñoàng loaït, töông öùng vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng.

B.                          Xaåy ra khoâng xaùc ñònh D. Khoâng töông öùng vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng.

Caâu 2: Bieán ñoåi naøo döôùi ñaây khoâng phaûi thöôøng bieán

A.      Hieän töôïng xuaát hieän maøu da baïch taïng treân cô theå

B.       Söï taêng tieát moà hoâi cuûa cô theå khi gaëp moâi tröôøng noùng

C.       Söï thay ñoåi maøu loâng theo muøa cuûa moät soá ñoäng vaät vuøng cöïc

D.      Hieän töôïng xuø loâng ôû ñoäng vaät khi trôøi laïnh.

Caâu 3 : Caâu coù noäi dung ñuùng döôùi ñaây laø :

A.       Thöôøng bieán ôû möùc phaûn öùng ñeàu di truyeàn

B.       Thöôøng bieán di truyeàn coøn möùc phaûn öùng khoâng di truyeàn

C.       Thöôøng bieán khoâng di truyeàn coøn möùc phaûn öùng di truyeàn ñöôïc.

D.       Thöôøng bieán vaø möùc phaûn öùng ñeàu khoâng di truyeàn.

Caâu 4 : Möùc phaûn öùng cuûa cô theå do yeáu toá naøo sau ñaây qui ñònh?

A.       Ñieàu kieän moâi tröôøng.             C. Thôøi kì sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa cô theå.

B.       Kieåu gen cuûa cô theå.                D. Phaûn öùng cuûa kieåu gen tröôùc moâi tröôøng.

Caâu 5 : Khoâng ñöôïc xem laø nguyeân lieäu cuûa tieán hoøa laø :

A. Ñoät bieán     B. Thöôøng bieán           C. Bieán dò toå hôïp        D. Caû B vaø C ñuùng.

Caâu 6 : Thöôøng bieán coù yù nghóa :

A.      Giuùp cô theå thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng

C. Cung caáp nguyeân lieäu cho quaù trình tieán hoùa

B.       Laøm phong phuù kieåu gen ôû sinh vaät              D. Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 7 : Ñieåm coù ôû ñoät bieán vaø khoâng coù ôû thöôøng  bieán laø :

A.      Do taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng soáng                       C. Di truyeàn

B.       Luoân bieåu hieän ra kieåu hình cô theå        D. Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 8 : Trong moái quan heä giöõa kieåu gen, kieåu hình vaø moâi tröôøng ñöôïc öùng duïng vaøo saûn xuaát thì kieåu hình ñöôïc hieåu laø :

A.      Caùc bieän phaùp, kyõ thuaät saûn xuaát.    

C. Ñieàu kieän veà thöùc an vaø cheá ñoä chaêm soùc dinh döôõng.

B.       Naêng xuaát vaø saûn löôïng thu hoaïch   

D. Moät gioáng vaät nuoâi hoaëc gioáng caây troàng naøo ñoù.

Caâu 9 : Coù theå tìm thaáy thöôøng bieán :

A. Chæ ôû thöïc vaät        B. Chæ ôû con ngöôøi     C. Chæ ôû ñoäng vaät   D. ÔÛ moïi sinh vaät

Caâu 10 : Ñieåm gioáng nhau giöõa thöôøng  bieán vaø ñoät bieán laø :

A.      Ñeàu di truyeàn                              C. Coù lieân quan ñeán taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng

B.       Ñeàu thay ñoåi kieåu gen                D. Xaåy ra mang tính chaát caù theå soáng

Caâu 11 : Ñaëc ñieåm cuûa thöôøng bieán laø

A.                          Coù tính caù theå                           C. Lieân quan ñeán bieán ñoåi kieåu gen

B.                          Xaåy ra khoâng xaùc ñònh D. Xuaát hieän ñoàng loaït, theo höôùng xaùc ñònh

Caâu 12 : Daïng bieán dò döôùi ñaây ñöôïc xem laø thöôøng bieán 

A.      Beänh muø maøu ôû ngöôøi C. Beänh dính ngoùn tay thöù 2 vaø thöù 3 ôû ngöôøi.

B.       Beänh maùu khoù ñoâng ôû ngöôøi    D. Taát caû ñeàu sai.

Caâu 13 : Nguyeân nhaân gaây ra thöôøng bieán laø :

A. Do aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa ñieàu kieän moâi tröôøng.   

B. Söï bieán ñoåi trong kieåu gen cuûa cô theå.

C. Cô theå phaûn öùng quùa möùc vôùi moâi tröôøng.                 

D. Töông taùc qua laïi giöõa kieåu gen vôùi moâi tröôøng.

 

DI TRUYEÀN HOÏC QUAÀN THEÅ

Caâu 1 : Đặc điểm nào dưới đây về quần thể giao phối là không đúng:

a.Quần thể là một cộng đồng có lịch sử phát triển chung

b. Mỗi quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định

c. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời

d. Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài

Caâu 2 : Quần thể giao phối có đặc điểm:

a. Là một tập hợp cá thể cùng loài, cùng chung sống trong một khoảng không gian xác định

b. Các cá thể trong quần thể có thể giao phối tự do với nhau, được cách li ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận cùng loài

c. Là đơn vị tổ chức cơ sở và là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên, có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định

d. Tất cả đều đúng

Caâu 3 : Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy trong quá trình:

a. Ngẫu nhiên  b. Tự phối                    c. Sinh sản sinh dưỡng            d. Sinh sản hữu tính

Caâu 4 : Điều nào dưới đây nói về quần thể tự phối là không đúng

Quần thể bị phân hoá dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau

Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ. Số cá thể đồng hợp tăng, số thể dị hợp giảm trong quá trình tự thụ

Thể hiện đặc điểm đa hình

Caâu 5 : Một gen gồm 2 alen A và a, giả sử trong một quần thể ngẫu phối tần số tướng đối của các kiểu gen là 0.4AA + 0.5Aa + 0.1aa = 1. Hãy cho biết:   Tần số tương đối của các alen A, a trong quần thể

a. A: 0.4; a: 0.6                        b. A: 0.6; a: 0.4             c. A: 0.65; a: 0.35      d. A: 0.35; a: 0.65

Caâu 6 : Một gen gồm 2 alen B và b, giả sử trong một quần thể ngẫu phối tấn số tương đối của các kiểu gen là 0.64BB + 0.32Bb + 0.04bb = 1. Hãy cho biết: Tần số tương đối của các alen A, a trong quần thể và đánh giá về trạng thái cân bằng của quần thể này như sau:

A. B:0.6; b:0.4. Chưa cân bằng                      B. B:0.8; b:0.2. Cân bằng      

C. B:0.64; b:0.04. Cân bằng                           D:0.96; b:0.04. Chưa cân bằng

Caâu 7 : Tần số tương đối của một alen được tính bằng:

a. Tỷ lệ phần trăm các kiểu hình của alen đó trong quần thể

b. Tỷ lệ phần trăm các kiểu gen của alen đó trong quần thể

c. Tỷ lệ phần trăm số giao tử mang alen đó trong quần thể

d. Tỷ lệ phần trăm số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể

Caâu 8 : Ở người hệ nhóm máu MN do 2 gen M và N quy định, gen M trội không hoàn toàn so với N. Kiểu gen MM quy định nhóm máu M, kiểu gen NN quy định nhóm máu N, kiểu gen MN quy định nhóm máu MN. Nghiên cứu một quần thể 730 người gồm 22 người nhóm máu M, 216 người nhóm máu MN và 492 người nhóm máu N. Tần số tương đối của alen M và N trong quần thể là bao nhiêu?

a. M= 50%; N=50%                            b. M= 25%; N=75%   

c. M= 82.2%; N=17.8%                      d. M= 17.8%; N=82.2%

Caâu 9 : Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số tương đối của các alen thuộc một gen nào đó:

a. Không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể                

b. Có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể

c. Có tính ổn định nhưng không đặc trưng cho từng quần thể          

d. Không có ổn định nhưng đặc trưng cho từng quần thể

Caâu 10 : Điều kiện nào dưới đây là điều kiện để định luật Hacdi-Vanbec nghiệm đúng

a. Quần thể có số lượng cá thể lớn     b. Quần thể giao phối ngẫu nhiên

c. Không có chọn lọc và đột biến                   d. Tất cả đều đúng

Caâu 11 : Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn b chi phối, gen lành B, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong một quần thể có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng(bb) là 1/20000(*) Tần số gen của bệnh đột biến trong quần thể:

a. Khoảng 0.4%                      b. Khoảng 01.4%        c. Khoảng 7%                         d. Khoảng 93%

Caâu 12 : Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn b chi phối, gen lành B, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong một quần thể có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng(bb) là 1/20000(*)Tỷ lệ những người mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp trong quần thể sẽ xấp xỉ:

a. 93%                         b. 86%                         c. 6.5%                                    d. 13%

Caâu 13 : Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên có gen 2 alen A và a, tần số tương đối của alen A là 0.2, cấu trúc di truyền của quần thể này như sau:

a. 0.25AA+0.50Aa+0.25a a                b. 0.04AA+0.32Aa+0.64aa

c. 0.01AA+0.18Aa+0.81aa                 d. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa

Caâu 14 : Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu như sau: 36AA:48Aa:16aa. Nếu đây là một quần thể tự thụ cấu trúc di truyền của quần thể sau 6 thế hệ là

a. 25%AA:50%Aa:25%aa                  b. 0.75AA:0.115Aa:0.095aa              

c. 36AA:16aa                                      d. 16AA:36aa

Caâu 15 : Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu như sau: 36AA: 48Aa:16aa. Nếu đây là một quần thể giao phối ngẫu nhiên cấu trúc di truyền của quần thể sau 10 thế hệ là:

a. 0.69AA:0.31aa        b. 0.49AA:0.42Aa:0.09aa      

c. 36AA:16aa              d. 0.25AA:0.5Aa:0.25aa

Caâu 16 : Xét một kiểu gen Aa ở một quần thể tự thụ, ở thế hệ tự thụ thứ 5 tần số của các kiểu gen dị hợp và đồng hợp sẽ là:

a. Aa=0.03125; AA=aa=0.484375     b. Aa=aa=0.5 

c. Aa=0.5; AA=aa=0.25                                 d. Aa=0.32;AA=aa=0.34

Caâu 17 :thaønh phaàn kieåu gen cuûa moät quaàn theå ngaåu phoái coù tính chaát :

A. Ñaëc tröng vaø khoâng oån ñònh                                  B. Ñaëc tröng vaø oån ñònh

C. khoâng ñaëc tröng nhöng oån ñònh                              D. khoâng ñaëc tröng vaø khoâng oån ñònh

Caâu 18 :ñieåm khaùc nhau cuûa quaàn theå ngaåu phoái so vôùi quaàn theå töï phoái qua caùc theá heä laø:

A. tæ leä ñoàng hôïp töû taêng daàn                                        B. tæ leä dò hôïp töû giaûm daàn

C. thaønh phaàn kieåu gen khoâng ñoåi                                D. taàn soá caùc alen khoâng ñoåi

Caâu 19 : Neáu moät trong quaàn theå coù tæ leä caùc kieåu gen laø: AA = 0,42; Aa = 0,46; aa = 0,12.

Thì tæ leä taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen seõ laø:

A.       A = O,42; a = 0,12;                               B. A = 0,66; a = 0,34;

C. A = 0,65; a = 0,35;                                  D. A = 0,88; a = 0,12;

Caâu 20 : Trong  moät quaàn theå coù tæ leä phaân boá caùc kieåu gen laø: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa. Taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen ôû theá heä tieáp theo laø:

A. A = 0,7; a = 0,3;                      B. A = 0,6; a = 0,4;   

C. A = 0,8; a = 0,2;                      D. A = 0,64; a = 0,36;

Caâu 21 : Trong quaàn theå Hacñi – Vanbec, coù 2 alen A vaø a trong ñoù coù 4% kieåu gen aa. Taàn soá töông ñoái cuûa alen A vaø a trong quaàn theå ñoù laø:

A = 0,92; a = 0,08;                                   B. A = 0,8; a = 0,2;   

C. A = 0,96; a = 0,04;                  D. A = 0,84; a = 0,16;

Caâu 22 : ñeå ñöôïc goïi laø moät ñôn vò tieán hoùa phaûi thoûa maõn ñieàu kieän:

 1. Coù tính toaøn veïn trong khoâng gian vaø qua thôøi gian;
 2. Bieán ñoåi caáu truùc di truyeàn qua caùc theá heä;
 3. Toàn taïi thöïc trong töï nhieân;
 4. A, B vaø C;

Caâu 23 : YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa ñònh luaät Hacñi – Vanbec laø:

A.       Giaûi thích vì sao trong töï nhieân coù nhieàu quaàn theå ñaõ duy trì oån ñònh qua thôøi gian daøi;

B.       Töø tæ leä caùc loaïi kieåu hình trong quaàn theå coù theå suy ra tæ leä kieåu gen vaø taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen;

C.       Töø taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen coù theå döï ñoaùn tæ leä caùc loaïi kieåu gen vaø kieåu hình;

D.       B vaø C;                                                 

Caâu 24 : Quaàn theå giao phoái ñöôïc laø ñôn vò sinh saûn, ñôn vò toàn taïi cuûa loaøi trong töï nhieân vì:

A.     Coù söï giao phoái ngaåu nhieân vaø töï do giöõa caùc caù theå trong quaàn theå

B.      Coù söï phuï thuoäc nhau veà maët sinh saûn;

C.      Coù söï haïn cheá giao phoái giöõa caùc caù theå thuoäc caùc quaàn theå khaùc nhau trong cuøng moät loaøi;

D.     Caû A, B, C;

Caâu 25 : Trong quaàn theå giao phoái töø tæ leä phaân boá kieåu hình coù theå suy ra:

A.       Voán gen cuûa quaàn theå;

B.       Tæ leä caùc kieåu gen töông öùng;

C.       Tæ leä caùc kieåu gen vaø taàn soá töông ñoái caùc alen;

D.       B vaø C;                                                 

Chöông IV : ÖÙng Duïng Di Truyeàn Hoïc

Caâu 1 : Töï thuï phaán laø hieän töôïng thuï phaán xaåy ra giöõa :

A.     Hoa ñöïc vaø hoa caùi mang kieåu gen kaùhc nhau thuoäc nhöõng caây khaùc nhau

B.      Hoa ñöïc vaø hoa caùi cuûa cuøng moät caây

C.      Hoa ñöïc vaø hoa caùi cuûa caùc caây khaùc nhau nhöng mang  kieåu gen gioáng nhau

D.     A, B ñuùng

Caâu 4 : Thoaùi hoùa gioáng bieåu hieän ôû theá heä sau :

A.       Söùc soáng keùm daàn                   C. Nhieàu tính traïng xaáu, coù haïi ñöôïc boäc loä.

B.               Taát caû ñeàu ñuùng              D. Sinh tröôûng, phaùt trieån vaø c hoáng chòu keùm

Caâu 7 : Tính öu theá cuûa öu theá lai theo "Giaû thuyeát sieâu troäi" ñöôïc bieåu thò :

            A. AA > Aa > aa                    B. AA > aa > Aa       

C. Aa > aa > AA                    D. Aa > AA > aa

Caâu 8 : Hieän töôïng öu theá lai laø con cuûa con lai F1:

A.      Coù kích thöôùc lôùn hôn boá meï, thöôøng baát thuï

B.       Coù söùc soáng hôn haún boá meï, naêng suaát cao, choáng chòu toát

C.       Sinh tröôûng nhanh nhöng khaû naêng choáng chòu keùm hôn boá meï

D.      Coù nhöõng phaåm chaát toát hôn boá meï nhöng naêng suaát giaûm.

Caâu 9 : Höôùng öùng duïng ñöôïc öùng duïng trong phöông phaùp lai xa ôû thöïc vaät laø lai giöõa caùc loaøi :

A.                 Caây daïi choáng chòu toát, khaùng saâu beänh vôùi caây troàng coù naêng suaát cao

B.                  Caây troàng coù naêng suaát cao vôùi nhau

C.                  Caây daïi vôùi caây troàng coù naêng suaát cao

D.                 Caây tr oàng coù khaû naêng choáng chòu toát vôùi nhau.

Caâu 10 : Öu theá lai bieåu hieän roõ nhaát thoâng qua :

A. Lai gaàn      B. Lai khaùc loaøi         C. Lai khaùc thöù           D. Lai khaùc doøng

Caâu 11 : Theo giaû thuyeát veà taùc ñoäng coäng goäp giöõa caùc gen troäi ñeå hình thaønh öu theá lai, thì tính öu theá lai bieåu hieän roõ nhaát ôû :

            A. AaBbDd                B. aaBBDD    C. AABBdd    D. AabbDD

Caâu 16 : ÖÙng duïng cuûa töï thuï phaán vaø giao phoái can huyeát trong choïn gioáng vaø saûn xuaát laø :

A.       Taïo caùc doøng thuaàn duøng laøm gioáng

B.       Phaùt hieän vaø loaïi boû nhöõng gen xaáu khoûi quaàn theå

C.       Cuûng coá 1 tính traïng mong muoán naøo ñoù ôû vaät nuoâi hoaëc caây troàng

D.       Taát caû ñuùng

Caâu 17 : Pheùp lai theå hieän roõ nhaát öu theá lai döôùi ñaây laø :

            A. AABBDDEE x AABBDDEE                              B. AABBDD x aabbEE

            C. AabbDdEe x aaBBddEE                          D. AAbbDDEE x aaBBddee

Caâu 19 : Nguyeân nhaân cuûa thoaùi hoùa  gioáng ôû vaät nuoâi laø :

A. Töï thuï phaán                 B. Lai xa   C. Giao phoái töï do      D. Giao phoái caän huyeát

Caâu 20 : Giao phoái caän huyeát laø :

A.      Giao phoái giöõa caùc cô theå con vôùi boá hoaëc meï chuùng            

B. Giao phoái giöõa caùc cô theå coù cuøng kieåu gen

C. Giao phoái giöõa caùc cô theå ñoäng vaät coù cuøng boá meï      

D. A, B ñuùng

Caâu 21 : Söï töông taùc giöõa 2 alen khaùc nhau thuoäc cuøng 1 gen veà chöùc phaän daãn ñeán  taêng hieäu quaû öu theá lai ôû theå dò hôïp laø caùch giaûi thích cuûa :

A.      Giaû thuyeát sieâu troäi         C. Giaû thuyeát veà töông taùc aùt cheá gen khoâng alen

B.       Giaû thuyeát veà traïng thaùi dò hôïp

D. Giaû thuyeát veà taùc ñoäng coäng goäp cuûa caùc gen troäi coù lôïi.

Caâu 22 : Trong caùc phöông phaùp taïo öu theá lai, lai khaùc doøng keùp öu vieät hôn lai khaùc doøng ñôn vì :

A.       Taïo nhieàu gioáng môùi coù naêng suaát cao hôn.

B. Toå hôïp nhieàu gen quyù cuûa nhieàu doøng cho ñôøi F1

C. Tieán haønh ñôn giaûn hôn                                       

D. Taïo ñöôïc caùc caù theå mang nhieàu caëp gen ñoàng hôïp.

Caâu 25 : Bieän phaùp naøo sau ñaây khoâng taïo ñöôïc öu theá lai ñôøi F1:

I.                   Lai xa

II.                Töï thuï phaán vaø giao phoái caän huyeát.

III.             Lai teá baøo sinh döôõng

IV.             Lai xa keøm ña boäi hoùa

V.                Lai phaân tích

VI.             Lai khaùc doøng

VII.          Lai kinh teá

A. I, II, IV vaø VI        B. II, III, IV, VII       C. II vaø V                   D. I, II, III, IV vaø V

Caâu 26 : Lai theá baøo ñöôïc thöïc hieän giöõa

A.      Hai teá baøo sinh duïc cuûa 2 loaøi khaùc nhau    

B.       Hai theá baøo sinh duïc cuûa cuøng 1 loaøi

C.       Hai teá baøo sinh duïc khaùc loaøi                                   

D.      Teá baøo sinh döôõng vaø teá baøo sinh duïc khaùc loaøi

Caâu 27 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng :

A.     Theå song nhò boäi mang 2 boä löôõng boäi cuûa 2 loaøi khaùc nhau vaø höõu thu

B.      Theå song nhoï boäi coù cô sôû vaät chaát di truyeàn cuûa 1 loaøi, ñöôïc taêng leân gaáp ñoâi

C.      Theå song nhò boäi coù boä NST 4n, cho naêng suaát thaáp vaø sinh saûn tính ñöôïc

D.     Theå song nhò boäi cho naêng suaát cao, nhöng khoâng sinh saûn höõu tính ñöôïc

Caâu 31 : Theå song nhò boäi coù tính höõu thuï vì :

A.      Mang boä NST coù 4n

B.       Coù cô sôû vaät chaát di truyeàn cuûa 1 loaøi nhaân leân gaáp ñoâi

C.       Boä NST ñôn boäi cuûa loaøi naøy ñuùng vôùi boä NST ñôn boäi cuûa loaøi kia thaønh n caëp NST töông ñoàng

D.      Khoâng trôû ngaïi cho söï tieán hôïp cuûa NST ôû kì tröôùc vaø söï phaân li NST ôû kì sau cuûa laàn giaûm phaân I

Caâu 32 : Lai khaùc thöù theå hieän öu theá lai vì :

A.      Con lai ôû theå dò hôïp ôû caùc gen

B.       Con lai tieáp thu ñöôïc caùc ñaëc tính toát cuûa boá vaø meï

C.       Caùc tieàm naêng di truyeàn cuûa boá meï, trong ñoù caùc gen troäi ñöôïc toå hôïp vaø bieåu hieän ôû con lai

D.      Taát caû ñuùng

Caâu 34 : Öu theá lai theå hieän roõ nhaát ôû con lai F1 vì :

A.     Con lai F1 tieáp nhaän nhieàu nguyeân lieäu di truyeàn töøb oá meï hôn caùc theá heä sau

B.      Hieän töôïng phaân li taïo caùc theå ñoàng hôïp laøm giaûm öu theá lai töø F2 trôû ñi

C.      Con lai F1 coù ñieàu kieân 5hôn veø dinh döôõng so vôùi caùc theá heä sau

D.     Taát caû ñuùng

Caâu 46 : Cô sôû di truyeàn hoïc cuûa hieän töôïng öu theá lai laø:

A.      ÔÛ cô theå F1 dò hôïp, gen laën coù haïi bò gen troäi bình thöôøng aùt cheá.

B.       Taäp trung caùc gen troäi coù lôïi töø caû boá vaø meï laøm taêng cöôøng taùc ñoäng coäng goäp cuûa caùc gen troäi.

C.       Cô theå dò hôïp cuûa caùc alen luoân luoân toát hôn theå ñoàng hôïp.

D.      A, B vaø C ñuùng

Caâu 47 : Trong vieäc taïo öu theá lai, lai thuaän vaø lai nghòch giöõa doøng thuaàn chuûng coù muïc ñích:

A.      Phaùt hieän caùc ñaëc ñieåm ñöôïc taïo ra töø hieän töôïng hoaùn vò gen, ñeå tìm toå hôïp lai coù giaù trò kinh teá nhaát.

B.       Xaùc ñònh vai troø cuûa caùc gen di truyeàn lieân keát vôùi giôùi tính.

C.       Ñaùnh giaù vai troø cuûa teá baøo chaát leân söï bieåu hieän tính traïng,ñeå tìm toå hôïp lai coù giaù trò kinh teá nhaát;

D.        A, B vaø C ñuùng.

Caâu 48 : Trong chaên nuoâi ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp chuû yeáu naøo ñeå taïo öu theá lai:

A. Lai khaùc gioáng      B. Lai khaùc thöù;         C. Lai kinh teá;            D. Giao phoái gaàn.

Caâu 49 : Lai khaùc thöù coù bieåu hieän öu theá lai laø do:

A.       Con lai taäp trung caùc ñaëc tính quyù cuûa boá vaø meï.

B.       Con lai mang kieåu gen dò hôïp do boá meï xuaát phaùt töø caùc nguoàn gen khaùc nhau;

C.       Caùc gen toát töø boá meï ñöôïc toå hôïp laïi;

D.       A, B vaø C ñuùng.

Caâu 56 : Ñeå taêng tæ leä keát hôïp giöõa 2 teá baøo thaønh teá baøo lai trong phöông phaùp lai teá baøo ngöôøi ta söû duïng:

A.       Virut xenñe;                          B. Keo höõu cô poâlieâtilen glicoân;

C. Xung ñieän cao aùp;                                D. A, B vaø C ñeàu ñuùng;

Caâu 57 : Ñeå kích thích thích teá baøo lai phaùt trieån thaønh caây lai trong phöông phaùp lai teá baøo ngöôøi ta söû duïng:

A.     Virut xenñe;                         B. Xung ñieän cao aùp;            

C. Hocmoân thích hôïp;           D. A, B vaø C ñeàu ñuùng;

Caâu 58 : Trong kó thuaät lai teá baøo, caùc teá baøo traàn laø:

A. Caùc teá baøo sinh duïc töï do ñöôïc laáy ra khoûi cô quan sinh duïc;

B.  Caùc teá baùo soâma töï do ñöôïc taùch ra khoûi toå chöùc sinh döôõng;

C.  Caùc teá baøo ñaõ ñöôïc söû lí hoaù chaát laøm tan maøng teá baøo;

D. Caùc teá baøo khaùc loaøi ñaõ hoaø nhaäp ñeå trôû thaønh teá baøo lai;

Caâu 59 : Tröôøng hôïp trong cô theå lai khaùc loaøi coù soá löôïng NST taêng leân moät soá nguyeân laàn boä ñôn boäi NST, Di truyeàn hoïc goïi laø:

A.       Theå ña nhieãm;       B. Theå song nhò boäi;              

C. Theå ña boäi;              D. Theå ña boäi khoâng caân;

Caâu 60 : Tröôøng hôïp 2 loaøi sinh vaät lai vôùi nhau ôû cô theå lai mang 2 boä NST löôõng boäi cuûa caû 2 loaøi, Di truyeàn hoïc goïi laø:

A.       Theå ña boäi khoâng caân;                                                  B. Theå song nhò boäi;

C. Theå löôõng boäi;                                                                 D. Theå ña boäi;

 

DI TRUYEÀN HOÏC NGÖÔØI

 

Caâu 1 : ÔÛ ngöôøi, beänh do gen laën naèm treân NST thöôøng quy ñònh laø :

A.       Teo cô, baïch taïng                                                B. Muø maøu, khoù ñoâng maùu

C. Dính ngoùn tay, baïch taïng, muø maøu          D. Teo cô, muø maøu

Caâu 2: Qua phöông phaùp nghieân cöùu di truyeàn teá baøo, ñaõ xaùc ñònh ñöôïc taät söùt moâi, thöøa ngoùn, cheát yeáu ôû ngöôøi laø do :

A.      Coù 3 NST soá 21                           B. Maát ñoaïn NST soá 21 hoaëc 22

C. Coù 3 NST ôû caëp 13 – 15                D. Thieáu 1 NST ôû ñoâi giôùi tính

Caâu 3 : Moät soá tính traïng troäi ôû ngöôøi nhö :

A.      Da ñen, toùc quaên, moâi daøy, loâng mi daøi, muõi cong.               

B.       Da traéng, loâng mi daøi, muõi thaúng

C.       Da ñen, toùc quaên, loân gmi ngaén, muõi thaúng               

D.      Da traéng, toùc thaúng, muûi thaúng, moâi daøy.

Caâu 4 : Yeâu caàu cuûa nghieân cöùu phöông phaùp phaû heä laø phaûi tieán haønh qua ít nhaát laø :

            A. 2 theá heä      B. 3 theá heä                  C. 5 theá heä      D. 6 theá heä

Caâu 5 : Vieäc öùng duïng di truyeàn hoïc vaøo y hoïc ñaõ coù taùc duïng :

A.       Ñeà ra bieän phaùp ngaên ngöøa vaø phaàn naøo chöùa moät soá beänh di truyeàn ôû ngöôøi.

B.       Giuùp tìm hieåu ñöôïc nguyeân nhaân gaây ra caùc beänh di truyeàn

C.       Döï ñoaùn xuaát hieän caùc khaû naêng dò taät trong nhöõng gia ñình coù phaùt sinh ñoät bieán.

D.       Taát caû ñuùng

Söû duïng döõ kieän döôùi ñaây  ñeå traû lôøi caâu hoûi töø soá 6 ñeán 9

ÔÛ ngöôøi, caùc tính traïng toùc xoaên, taàm voùc thaáp, moâi daøy troäi hoaøn toaøn so vôùi caùc tính traïng toùc thaúng, taàm voùc cao, moâi moûng. Caùc tính traïng noùi treân di truyeàn ñoäc laäp vôùi nhau vaø do gen treân NST thöôøng quy ñònh.

Caâu 6 : Soá kieåu hình coù theå coù khi toå hôïp 3 tính traïng noùi treân laø :

            A. 4                             B. 6                             C. 8                             D. 10

Caâu 7 : Soá kieåu gen coù theå coù khi toå hôïp 3 tính traïng noùi treân laø :

            A. 9                             B. 15               C. 21               D. 27

Caâu 8 : Meï coù toùc xoaên, taàm voùc thaáp sinh ñuôïc ñöùa con coù toùc thaúng, taàm voùc cao. Kieåu gen cuûa meï laø :

            A. AABb                    B. AaBb                      C. AABB                    D. AaBB

Caâu 9 : Boá meï ñeàu coù toùc xoaên, taàm voùc cao, khoâng theå sinh con mang kieåu hình:

            A. Toùc thaúng, taàm voùc thaáp               B. Toùc xoaên, taàm voùc cao

            C. Toùc thaúng, taàm voùc cao                             D. Taát caû ñuùng

Caâu 10 : Moät soá beänh taät ôû ngöôøi coù lieân keát giôùi tính laø :

A.      Ñieác di truyeàn, dính ngoùn tay 2 vaø 3                 

B.       Maùu khoù ñoâng, hoäi chöùng ñao, baïch taïng

C.       Maùu khoù ñoâng, muø maøu, dính ngoaùn tay 2 vaø 3           

D.      Muø maøu. Caâm ñieác baåm sinh, baïch taïng

Caâu 11 : Keát quaû quan troïng nhaát thu ñöôïc töø phöông phaùp phaân tích di truyeàn teá baøo laø :

A.       Xaùc ñònh ñöôïc nhieàu dò taät vaø beänh di truyeàn lieân quan ñeán ñoät bieán caáu truùc vaø soá löôïng NST

B.       Xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng gen trong teá baøo

C.       Xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng NST ñaëc tröng ôû ngöôøi

D.       Xaùc ñònh ñöôïc thôøi gian cuûa caùc ñôït nhaân ñoâi NST

Caâu 12 : Moät soá beänh taät ôû ngöôøi do ñoät bieán gen troäi nhö :

A.      Muø maøu, baïchtaïng, hoàng caàu lieàm.  

B.       Xöông ngaén, tay 6 ngoùn, ngoùn tay ngaén, hoàng caàu lieàm.

C.        Xöông ngaén, tay saùu ngoùn, baïch taïng          

D.      Hoàng caàu lieàm, maùu khoù ñoâng, muø maøu

Söû duïng döõ kieän döôùi ñaây ñeå traûlôøi caâu hoûi töø 17 à 20

Ôû ngöôøi :

-          Maùu A do gen IA quy ñònh

-          Maùu B do gen IB quy ñònh

-          Maùu AB coù kieåu gen IAIB quy ñònh

-           Maùu O coù kieåu gen IOIO quy ñònh

Caâu 13 : Soá kieåu gen quy ñònh caùc nhoùm maùu noùi treân laø :

            A. 3                             B. 4                             C. 5                             D. 6

Caâu 14 : Nhoùm maùu khoâng ñöôïc sinh ra töø P : IAIB x IAIO laø :

            A. Maùu A                   B. Maùu B                    C. Maùu O                    D. Maùu AB

Caâu 15 : Nhoùm maùu khoâng ñöôïc sinh ra töø P : IAIB x IBIO laø :

            A. Maùu A                   B. Maùu B                    C. Maùu O                    D. Maùu AB

Caâu 16 : Tröôøng hôïp döôùi ñaây coù theå sinh ra caùc con mang ñaày ñuû caùc  nhoùm maùu A, B, AB, O laø :

            A. P :  IAIB x IOIO                                B. P :  IAIA x IBIO

            C. P : IBIB x IAIO                                            C. P : IAIO x IBIO

Caâu 17 : ÔÛ ngöôøi, thöøa 1 NSt ôû 1 trong caùc NST 16 – 18 gaây taät beänh:

A.      Thaân oám, tay chaân daøi quaù khoå

B.       Si ñaàn, teo cô, voâ sinh                

C.       Baïch caàu aùc tính

D. Ngoùn troû daøi hôn ngoùn giöõa, tai thaáp, haøm beù

Caâu 18 : Vieäc nghieân cöùu, so saùnh caùc treû ñoàng sinh cuøng tröùng moâi tröôøng gioáng nhau vaø moâi tröôøng khaùc nhau coù taùc duïng chuû yeáu :

A.                      Cho pheùp phaùt hieän aûnh höôûng cuûamoâi tröôøng ñoái vôùi kieåu gen ñoàng nhaát

B.                       Giuùp phaùt hieän vaø ñaùnh giaù quaù trình phaùt trieån taâm lí cuûa treû

C.                       Giuùp phaùt hieän vaø ñaùnh giaù quaù trình phaùt trieån theå chaát cuûa treû

D.                      B, C ñuùng

Söû duïng döõ kieän sau ñeå traû lôøi caâu 23 à 28

ÔÛ ngöôøi, gen M quy ñònh nhìn maøu bình thöôøng, gen m quy ñònh beänh muø maøu. Caùc gen noùi treân naèm treân NST giôùi tính X

Boá meï khoâng bò muø maøu sinh ñöôïc 1 con trai vaø 1 con gaùi bình thöôøng : rieâng coù 1 ngöôøi con trai bò muø maøu

Caâu 19 : Lieân quan ñeán tính traïng vöøa neâu, soá kieåu gen coù theå coù ôû ngöôøi laø :

            A. 2                             B. 3                             C. 4                             D. 5

Caâu 20 : Kieåu gen cuûa ngöôøi meï noùi treân laø :

            A. XMXm                     B. XmXm                     C. XMXM                     D. Taát caû sai   

Caâu 21:Ngöôøi con gaùi coù kieåu hình bình thöôøng noùi treân mang kieåu gen:

A. XMXm         B. XMXM         C. XMXM         vaø  XMXm        D. XMXM         hoaëc  XMXm  

Caâu 22 : Ngöôøi con trai bò muø maøu noùi treân coù kieåu gen :

            A. XMY                       B. XmXm                     C. XMXM                                 D. XmY          

Caâu 23 : Ngöôøi con trai coù kieåu hình bình thöôøng noùi treân lôùn leân cöôùi vôï vaø sinh ñöôïc ñöùa con bò muø maøu. Vaäy kieåu gen cuûa ngöôøi vôï ñoù laø :

            A.  XMXM                    B. XMXM hoaëc XmXm                         C. XmXm                     D. XMXm

Caâu 24 : Ngöôøi con gaùi ñöôïc ñeà caäp trong gia ñình treân lôùn leân laáy choàng khoâng muø maøu, thì xaùc suaát cuûa naøy sinh con muø maøu baèng

            A. 12,5%                     B. 50%                        C. 25%                        D. 37,5%

Caâu 25 : vieäc ñaùnh giaù söï di truyeån khaû naêng trí tueä döïa vaøo cô sôû:

A. Döïa vaøo chæ soá hình thaùi giaûi phaåu                      B. Döïa vaøo chæ soá IQ

C. Döïa vaøo chæ soá IQ laø thöù yeáu                    D. keát hôïp chæ soá IQ vaø caùc yeáu toá khaùc

Caâu 26 : U aùc tính khaùc u laønh nhö theá naøo?

 1. taêng sinh khoâng kieåm soaùt ñöôïc ôû moät soá loaïi teá baøo
 2. caùc teáâ baøo cuûa khoái u coù khaû naêng taùch khoûi moâ ban ñaàu di chuyeån ñeán caùc nôi khaùc taïo neân nhieàu khoái u khaùc nhau.
 3. taêng sinh coù giôùi haïn ôû moät soá loaïi teá baøo
 4. caùc teáâ baøo cuûa khoái u khoâng coù khaû naêng taùch khoûi moâ ban ñaàu di chuyeån ñeán caùc nôi khaùc taïo neân nhieàu khoái u khaùc nhau.

Caâu 27 : beänh naøo sau ñaây khoâng phaûi laø beänh di truyeàn phaân töû ôû ngöôøi?

A. caùc beänh veà heâmoâgloâbin                           B. caùc beänh veà proâteâin huyeát thanh

C. caùc beänh veà caùc yeáu toá ñoâng maùu             D. ung thö maùu

Caâu 28 : ngöôøi mang beänh pheâninkeâtoâ nieäu bieåu hieän:

A. maát trí                    B. tieåu ñöôøng              C. maùu khoù ñoâng                    D. muø maøu

Caâu 29 : di truyeàn y hoïc phaùt trieån, öû duïng phöông phaùp vaø kæ thuaät hieän ñaïi cho pheùp chuaån ñoaùn chính xaùc moät soá taät, beänh di truyeàn töø giai ñoaïn:

a. sô sinh                                             b. tröôùc sinh                c.thieáu nieân    

d. tröôùc khi coù bieåu hieän roû raøng cuûa beänh ôû cô theå tröôûng thaønh              

Caâu 30 : ñeå tö vaán di truyeàn coù keát quaû caàn duøng phöông phaùp naøo?

a. phöông phaùp phaû heä                       b. phöông phaùp teá baøo

c. phöông phaùp phaân töû                      d. phöông phaùp nghieän cöùu quaàn theå

Caâu 31 : beänh NST naøo phoå bieán nhaát ôû ngöôøi?

a. hoäi chöùng claiphentô                      b. hoäi chöùng 3x                      

c. hoäi chöùng ox                                               d. hoäi chöùng Ñao

 

BAÈNG CHÖÙNG VAØ CÔ CHEÁ TIEÁN HOÙA

 

Caâu 1: Söï tieán hoùa theo quan nieäm cuûa Lamac:

A.       Quùa trình tích luõy caùc bieán dò coù lôïi, ñaøo thaûi caùc bieán dò coù haïi döôùi aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa moâi tröôøng;

B.        Quaù trình bieán ñoåi loaøi, döôùi taùc duïng cuûa choïn loïc töï nhieân;

C.       quaù trình tieán hoùa coù keá thöøa lòch söû, theo höôùng ngaøy caøng hoaøn thieän;

D.       Quaù trình phaân li tính traïng döôùi aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa ngoaïi caûnh vaø choïn loïc töï nhieân;

Caâu 2 : Vai troø cuûa phaân li tính traïng trong choïn loïc töï nhieân:

A.       Hình thaønh caùc gioáng vaät nuoâi, caây troàng môùi;          

B.       Hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi;     

C.       Hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi döôùi loaøi;     

D.       Hình thaønh caùc loaøi sinh vaät töø moät nguoàn goác chung;

Caâu 3 : Theo Lamac nhöõng bieán ñoåi treân cô theå sinh vaät do taùc duïng cuûa ngoaïi caûnh hoaëc taäp quaùn hoaït ñoäng thì:

A.       Coù khaû naêng di truyeàn;          

B.       Khoâng coù khaû naêng di truyeàn;  

C.       Tuøy töøng möùc ñoä bieán ñoåi maø coù theå hoaëc khoâng theå di truyeàn ñöôïc;

D.       Chæ coù nhöõng bieán ñoåi do taäp quaùn hoaït ñoäng môùi di truyeàn ñöôïc;

Caâu 4 : Quan nieäm Lamac veà söï hình thaønh caùc ñaëc ñieåm thích nghi:

A.       Ngoaïi caûnh thay ñoåi chaäm chaïp neân sinh vaät coù khaû naêng bieán ñoåi ñeå thích nghi vaø trong töï nhieân khoâng coù loaøi naøo bò ñaøo thaûi;

B.       Keát quaû cuûa moät quaù trình lòch söû laâu daøi chòu söï chi phoái cuûa 3 nhaân toá: ñoät bieán, giao phoái, choïn loïc töï nhieân;

C.       Keát quaû cuûa quaù trình phaân li tính traïng döôùi taùc ñoâïng cuûa choïn loïc töï nhieân;

D.       Quaù trình tích luõy nhöõng bieán dò coù lôïi, ñaøo thaûi caùc bieán dò coù haïi döôùi taùc ñoäng cuûa choïn loïc töï nhieân;

Caâu 5 : Quan nieäm Lamac veà quaù trình hình thaønh loaøi môùi:

A.       Loaøi môùi ñöôïc hình thaønh töø töø qua nhieàu daïng trung gian, döôùi taùc duïng cuûa choïn loïc töï nhieân baèng con ñöôøng phaân li tính traïng;

B.       Loaøi môùi ñöôïc hình thaønh laø keát quaû cuûa quaù trình lòch söû laâu daøi, chòu söï chi phoái cuûa 3 nhoùm nhaân toá: ñoät bieán, giao phoái, choïn loïc töï nhieân;

C.       Döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi caûnh vaø taäp quaùn hoaït ñoäng,loaøi môùi bieán ñoåi töø töø, qua nhieàu daïng trung gian laø caùc thöù;

D.       Loaøi môùi ñöôïc hình thaønh laø keát quaû cuûa quaù trình tích luõy caùc bieán dò coù lôïi, ñaøo thaûi caùc bieán dò coù haïi döôùi taùc duïng cuûa choïn loïc töï nhieân;

Caâu 6 : Quan nieäm cuûa Lamac veà chieàu höôùng tieán hoùa cuûa sinh giôùi:

A.       Naâng cao daàn trình ñoä cô theå töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp;   

B.       Ngaøy caøng ña daïng phong phuù;                               

C.       Thích nghi ngaøy caøng hôïp lí;                                    D. A vaø B;

Caâu 7 : Nguyeân nhaân tieán hoùa theo Lamac:

A.       Choïn loïc töï nhieân taùc ñoäng thoâng qua 2 ñaëc tính laø bieán dò vaø di truyeàn;

B.       Söï thay ñoåi cuûa ngoaïi caûnh vaø taäp quaùn hoaït ñoäng cuûa ñoäng vaät;

C.       Söï tích luõy caùc ñoät bieán trung tính;

D.       Choïn loïc nhaân taïo phuïc vuï nhu caàu, lôïi ích cuûa con ngöôøi;

Caâu 8 : Bieán dò caù theå laø:

A.       Nhöõng bieán ñoåi treân cô theå sinh vaät döôùi taùc ñoäng cuûa ngoaïi caûnh vaø taäp quaùn hoaït ñoäng;

B.       Nhöõng bieán ñoåi treân cô theå sinh vaät döôùi taùc ñoäng cuûa ngoaïi caûnh vaø taäp quaùn hoaït ñoäng nhöng coù theå di truyeàn ñöôïc;

C.       Söï phaùt sinh nhöõng sai khaùc giöõa caùc caù theå trong loaøi trong quaù trình sinh saûn;

D.       Caùc ñoät bieán nhaân taïo, nhaèm phuï vuï cho nhu caàu vaø lôïi ích con ngöôøi;

Caâu 9 : Theo Lamac daáu hieäu chuû yeáu cuûa quaù trình tieán hoùa höõu cô laø:

 1. Naâng cao daàn trình ñoä cô theå töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp;     
 2. Soá löôïng loaøi ngaøy caøng ña daïng phong phuù;                      
 3. Söï thích nghi ngaøy caøng hôïp lí;        
 4. Taát caû ñeàu ñuùng;

Caâu 10 : Theo quan ñieåm Lamac: höôu cao coå coù caùi coå daøi laø do:

A.           Aûnh  höôûng cuûa ñieàu kieän ngoaïi caûnh (khí haäu, khoâng khí);         

B.             Aûnh  höôûng cuûa caùc taäp quaùn hoaït ñoäng;

C.            Keát quaû cuûa moät ñoät bieán gen;    

D.           Keát quaû cuûa choïn loïc töï nhieân;

Caâu 11 : Nhöõng ñoùng goùp cuûa hoïc thuyeát Ñacuyn:

A.       Phaân bieät ñöôïc bieán dò di truyeàn vaø ñoät bieán khoâng di truyeàn;

B.       Phaân tích ñöôïc nguyeân nhaân phaùt sinh vaø cô cheá di truyeàn caùc ñoät bieán;

C.       Phaùt hieän ra vai troø saùng taïo cuûa choïn loïc töï nhieân vaø choïn loïc nhaân taïo trong tieán hoùa;

D.       A vaø C;

Caâu 12 : Theo Ñacuyn thöïc chaát cuûa choïn loïc töï nhieân laø:

A.       Söï phaân hoùa coù khaû naêng bieán dò cuûa caùc caù theå trong loaøi;

B.       Söï phaân hoùa coù khaû naêng sinh saûn giöõa  caùc caù theå trong quaàn theå;

C.       Söï phaân hoùa coù khaû naêng soáng soùt giöõa  caùc caù theå trong quaàn theå;

D.       Söï phaân hoùa coù khaû naêng phaûn öùng tröôùc moâi tröôøng cuûa  caùc caù theå trong quaàn theå;

Caâu 13 : Theo Ñacuyn nguoàn nguyeân lieäu cuûa choïn gioáng vaø tieán hoùa laø:

A.      Nhöõng bieán ñoåi ñoàng loaït cuûa sinh vaät tröôùc söï thay ñoåi cuûa ñieàu kieän soáng;

B.       Caùc bieán dò phaùt sinh trong quaù trình sinh saûn, theo nhöõng höôùng khoâng xaùc ñònh;

C.       Nhöõng bieán ñoåi treân cô theå sinh vaät do taäp quaùn hoaït ñoäng;

D.      A, B, C;

Caâu 14 : Nguyeân nhaân tieán hoùa theo Ñacuyn:

A.       Khaû naêng tieäm tieán voán coù ôû sinh vaät;

B.       Söï thay ñoåi ñieàu kieän soáng hay taäp quaùn hoaït ñoäng cuûa ñoäng vaät;

C.       Choïn loïc töï nhieân theo nhu caàu kinh teá vaø thò hieáu cuûa con ngöôøi;

D.       Choïn loïc töï nhieân taùc ñoäng thoâng qua 2 ñaëc tính: bieán dò vaø di truyeàn;

Caâu 15 : Theo Ñacuyn cô cheá chính cuûa söï tieán hoùa laø:

A.       Söï tích luõy caùc bieán dò coù lôïi, ñaøo thaûi caùc bieán dò coù haïi döôùi taùc ñoâïng cuûa choïn loïc töï nhieân;

B.       Söï thay ñoåi thöôøng khoâng ñoàng nhaát cuûa ngoaïi caûnh daãn ñeán söï thay ñoåi daàn daø vaø lieân tuïc cuûa loaøi;

C.       Söï tích luõy caùc bieán dò xuaát hieän trong quaù trình sinh saûn ôû töøng caù theå rieâng leû vaø theo nhöõng höôùng khoâng xaùc ñònh;

D.       Söï tích luõy caùc ñoät bieán trung tính moät caùnh ngaåu nhieân;

Caâu 16 : Nhaân toá chính quy ñònh chieàu höôùng vaø toác ñoä bieán ñoåi caùc gioáng vaät nuoâi vaø caây troàng laø:

A.       Söï phaân li tính traïng cuûa loaøi;                    

B. Quaù trình choïn loïc nhaân taïo;

C. Söï thích nghi cao ñoä vôùi nhu caàu vaø lôïi ích con ngöôøi;                                

D. Quaù trình choïn loïc töï nhieân;

Caâu 17 : Theo Ñacuyn, nguyeân nhaân laøm cho sinh giôùi ngaøy caøng ña daïng, phong phuù laø:

A.       Caùc ñoät bieán nhaân taïo ngaøy caøng ña daïng phong phuù;

B.       Söï taùc ñoäng cuûa choïn loïc töï nhieân ngaøy caøng ít;

C.       Choïn loïc töï nhieân taùc ñoäng thoâng qua 2 ñaëc tính laø tính bieán dò vaø tính di truyeàn;

D.       A vaø C;

Caâu 18 : Theo Ñacuyn nhaân toá chính trong quaù trình hình thaønh caùc ñaëc ñieåm thích nghi laø:

A.       Ñoät bieán, giao phoái, choïn loïc töï nhieân;                                                       

B.       Ñoät bieán vaø choïn loïc töï nhieân;

C.       Choïn loïc töï nhieân taùc ñoäng thoâng qua 2 ñaëc tính laø tính bieán dò vaø tính di truyeàn;

D.       Phaân li tính traïng;

Caâu 19 : Veà moái quan heä giöõa caùc loaøi Ñacuyn cho raèng:

A.       Caùc loaøi khoâng coù quan heä hoï haøng veà maët nguoàn goác;

B.       Caùc loaøi ñöôïc bieán ñoåi theo höôùng ngaøy caøng hoaøn thieän nhöng coù nguoàn goác rieâng reõ;

C.       Caùc loaøi laø keát quaû cuûa quaù trình tieán hoùa töø moät nguoàn goác chung;

D.       Caùc loaøi laø keát quaû cuûa quaù trình tieán hoùa töø raát nhieàu  nguoàn goác khaùc nhau;

Caâu 20 : Theo Ñacuyn, chieàu höôùng tieán hoùa cuûa sinh giôùi laø:

A.       Ngaøy caøng ña daïng, phong phuù;                   B. Thích nghi ngaøy caøng hôïp lí;

C. Toå chöùc ngaøy caøng cao;                                   D. A, B, C;

Caâu 21 : ñoùng goùp quan troïng nhaát cuûa hoïc thuyeát Lamac laø:

A.       Laàn ñaàu tieân ñöa ra khaùi nieäm veà bieán dò caù theå;

B.       Neâu leân ñöôïc vai troø cuûa ngoaïi caûnh trong söï bieán ñoåi sinh vaät;

C.       Cho raèng sinh giôùi ngaøy nay laø saûn phaåm cuûa moät quaù trình phaùt trieån lieân tuïc töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp;

D.       Neâu baät vai troø cuûa con ngöôøi trong lòch söû tieán hoùa;

Caâu 22 : Ñoùng goùp quan troïng nhaát cuûa hoïc thuyeát Ñacuyn laø:

A.       Phaùt hieän vai troø cuûa choïn loïc töï nhieân vaø choïn loïc nhaân taïo trong quaù trình tieán hoùa cuûa loaøi;

B.       Chöùng minh toaøn boä sinh giôùi ngaøy nay coù cuøng moät nguoàn goác chung;

C.       Ñeà xuaát khaùi nieäm bieán dò caù theå, neâu leân tính voâ höôùng cuûa loaïi bieán dò naøy;

D.       Giaûi thích thaønh coâng söï hôïp lí töông ñoái cuûa caùc ñaëc ñieåm thích nghi;

Caâu 23 : Toàn taïi cuûa hoïc thuyeát Lamac laø:

A.       Thöøa nhaän sinh vaät voán coù khaû naêng phaûn öùng phuø hôïp vôùi ngoaïi caûnh;

B.       Chöa hieåu roõ cô cheá taùc ñoäng cuûa ngoaïi caûnh, khoâng phaân bieät ñöôïc bieán dò di truyeàn vaø bieán dò khoâng di truyeàn;

C.       Cho raèng sinh vaät voán coù khaû naêng thích nghi kòp thôøi vaø trong lòch söû vaø khoâng coù loaøi naøo bò ñaøo thaûi;

D.       A, B, C;

Caâu 24 : Toàn taïi chuû yeáu cuûa hoïc thuyeát Ñacuyn laø:

A.       Chöa hieåu roõ nguyeân nhaân phaùt sinh vaø cô cheá di truyeàn caùc bieán dò;

B.       Giaûi thích chöa thoûa ñaùng veà quaù trình hình thaønh loaøi môùi;

C.       Chöa thaønh coâng trong vieäc giaûi thích cô cheá hình thaønh caùc ñaëc ñieåm thích nghi;

D.       Ñaùnh giaù chöa ñaày ñuû veà vai troø cuûa choïn loïc trong quaù trình tieán hoùa;

Caâu 25 : Caùc nhaø di truyeàn hoïc ôû ñaàu theá kæ XX quan nieäm raèng tính di truyeàn ñoäc laäp vôùi ngoaïi caûnh vì thaáy:

A.       Taát caû caùc bieán ñoåi cuûa cô theå sinh vaät döôùi taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa ngoaïi caûnh ñeàu khoâng duy trì ñöôc;

B.       Tính oån ñònh cuûa boä NST;

C.       Söï bieán ñoåi cuûa cô theå döôùi taùc ñoäng cuûa ngoaïi caûnh khoâng daãn tôùi söï hình thaønh loaøi môùi;

D.       A, B, C;

Caâu 26 : Tieán hoùa lôùn laø quaù trình hình thaønh:

A.       Caùc caù theå thích nghi hôn;                B. Caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi;

C. Caùc loaøi môùi;                                       D. Caùc noøi sinh hoïc;

Caâu 27 : YÙ naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng vôùi tieán hoùa lôùn:

A.       Quùa trình hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi;

B.       Dieãn ra treân quy moâ lôùn, qua moät thôøi gian lòch söû laâu daøi;

C.       Coù theå nghieân cöùu tieán hoùa lôùn giaùn tieáp qua caùc taøi lieäu coå sinh vaät hoïc, giaûi phaåu so saùnh;

D.       Coù theå nghieân cöùu tröïc tieáp baèng thöïc nghieäm;

Caâu 28 : Theo Kimura thì söï tieán hoùa chuû yeáu dieãn ra theo con ñöôøng:

A.      Cuûng coá ngaåu nhieân caùc ñoät bieán trung tính, khoâng lieân quan ñeán taùc ñoäng cuûa choïn loïc töï nhieân;

B.       Cuûng coá ngaåu nhieân caùc ñoät bieán trung tính döôùi taùc ñoäng cuûa choïn loïc töï nhieân;

C.       Cuûng coá caùc ñoät bieán coù lôïi, ñaøo thaûi caùc ñoät bieán coù haïi;

D.      Cuûng coá caùc ñoät bieán coù lôïi, khoâng lieân quan gì ñeán taùc ñoäng cuûa choïn loïc töï nhieân;

Caâu 29 : Thuyeát Kimura ñeà caëp tôùi nguyeân lí cô baûn cuûa söï tieán hoùa ôû caáp ñoä:

A.       Nguyeân töû;                           B. Phaân töû;                         C. Cô theå;                        D. Quaàn theå;

Caâu 30: Theo di truyeàn hoïc hieän ñaïi thì ñoät bieán laø:

A.       Nhöõng bieán ñoåi ñoàng loaït theo moät höôùng xaùc ñònh;

B.       Nhöõng bieán ñoåi gaây haïi cho cô theå;

C.       Nhöõng bieán ñoåi döôùi aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng, thöôøng coù haïi cho cô theå;

D.       Nhöõng bieán ñoåi giaùn ñoaïn trong vaät chaát di truyeàn, coù lieân quan ñeán moâi tröông trong vaø ngoaøi cô theå;

Caâu 31 : Ña soá caùc ñoät bieán coù haïi vì:

A.       Thöôøng laøm maát ñi nhieàu gen;

B.       Thöôøng laøm taêng nhieàu toå hôïp gen trong cô theå;

C.       Phaù vôõ caùc moái quan heä hoaøn thieän trong cô theå vaø giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng;

D.       Thöôøng laøm maát ñi khaû naêng sinh saûn cuûa cô theå;

Caâu 32 : Thöông bieán khoâng phaûi laø nguyeân lieäu cho tieán hoùa vì:

A.  Thöôøng hình thaønh caùc caù theå coù söùc soáng keùm;  

B.  Khoâng di truyeàn ñöôïc;     

C. Thöôøng hình thaønh caùc caù theå maát ñi khaû naêng sinh saûn;    

D. Tæ leä caùc caù theå mang thöôøng bieán ít;

Caâu 33:Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây laø ñuùng ñoái vôùi quaàn theå töï phoái?

A.       Taàn soá töông ñoái caùc alen khoâng ñoåi nhöng tæ leä theå dò hôïp giaûm daàn, tæ leä theå ñoàng hôïp taêng daàn qua caùc theá heä;

B.       Taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen khoâng thay ñoåi neân khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï bieåu hieän kieåu gen ôû theá heä sau;

C.       Taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen thay ñoåi nhöng khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï bieåu hieän kieåu gen ôû theá heä sau;

D.       Taàn soá töông ñoái cuûa caùc alen thay ñoåi tuøy töøng tröôøng hôïp, do ñoù khoâng theå coù keát luaän chính xaùc veà tæ leä caùc kieåu gen ôû theá heä sau;

Caâu 34 : Thuyeát tieán hoùa hieän ñaïi ñaõ hoaøn chænh quan nieäm cuûa ñacuyn veà choïn loïc töï nhieân theå hieän ôû choã:

A.       Phaân bieän ñöôïc bieán dò di truyeàn vaø bieán dò khoâng di truyeàn;

B.       Laøm saùng toû nguyeân nhaân phaùt sinh bieán dò vaø cô cheá di truyeàn bieán dò;

C.       Ñeà cao vai troø cuûa choïn loïc töï nhieân trong quaù trình hình thaønh loaøi môùi;

D.       A, B, C;

Caâu 35 : ñoät bieán gen ñöôïc xem laø nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu cuûa quaù trình tieán hoùa vì:

A.  Soá löôïng ñoät bieán gen nhieàu;

B.  Caùc ñoät bieán gen thöôøng ôû traïng thaùi laën;

C. Ñoät bieán gen ít gaây haäu quaû nghieâm troïng                D. A vaø B.

Caâu 36: Vai troø chuû yeáu cuûa choïn loïc quaàn theå laø :

A.     Laøm taêng tyû leä nhöõng caù theå thích nghi hôn trong noäi boä quaàn theå.

B.      Laøm taêng tyû leä nhöõng caù theå thích nghi nhaát trong noäi boä quaàn theå

C.      Hình thaønh nhöõng ñaëc ñieåm thích nghi töông quan giöõa caùc caù theå

D.     Laøm taêng soá löôïng loaøi giöõa caùc quaàn xaõ.

Caâu 37: Vai troø cuûa söï caùch li laø :

A.       Ngaên ngöøa giao phoái töï do.       

B.       Ñònh höôùng quùa trình tieán hoùa.

C.       Cuõng coá, taêng cöôøng söï phaân hoùa kieåu gen trong quaàn theå goác.          

D.       A vaø B.   

Caâu 38 : Nhaân toá chuû yeáu chi phoái söï hình thaønh ñaëc ñieåm thích nghi treân cô theå sinh vaät laø :

A.      Ñoät bieán, giao phoái, choïn loïc töï nhieân. 

B.       Choïn loïc töï nhieân, caùch li.                                 

C.       Ñoät bieán, di truyeàn, giao phoái.

D.      Ñoät bieán, choïn loïc töï nhieân, phaân li tính traïng.

Caâu 39 : Trong lòch söû tieán hoùa, caùc loaøi xuaát hieän sau mang nhieàu ñaëc ñieåm hôïp lyù hôn caùc loaøi xuaát hieän tröôùc vì:

A.       Choïn loïc töï nhieân ñaõ ñaøo thaûi caùc daïng keùm thích nghi, chæ giöõ laïi nhöõng daïng thích nghi nhaát.

B.       Keát quûa cuûa voán gen ña hình, giuùp sinh vaät deå daøng thích nghi vôùi ñieàu kieän soáng hôn.

C.       Do söï hôïp lí töông ñoái cuûa caùc ñaëc ñieåm thích nghi.

D.       Ñoät bieán vaø bieán dò toå hôïp khoâng ngöøng phaùt sinh, choïn loïc töï nhieân khoâng ngöøng phaùt huy taùc duïng laøm cho caùc ñaëc ñieåm thích nghi lieân tuïc ñöôïc hoøan thieän.

Caâu 40: Ñeå phaân bieät caùc loaøi vi khuaån coù quan heä thaân thuoäc, tieâu chuaån phaân bieät quan troïng nhaát laø :

A.       Tieâu chuaån sinh lí – hoùa sinh.                                 B. Tieâu chuaån hình thaùi.

C. Tieâu chuaån di truyeàn.                                                 D. Tieâu chuaån ñòa lí - sinh thaùi.

Caâu 41 : Daïng caùch li quan troïng nhaát ñeå phaân bieät hai loaøi laø :

A.     Caùch li di truyeàn.                  B. Caùch li hình thaùi.  

C. Caùch li sinh saûn.                     D. Caùch li sinh thaùi.  

Caâu 42 : ÔÛ caùc loaøi giao phoái toå chöùc loaøi coù tính chaát töï nhieân vaø toøan veïn hôn ôû nhöõng loaøi sinh saûn ñôn tính hay sinh saûn voâ tính vì :

A.     Soá löôïng caù theå ôû caùc loaøi giao phoái thöôøng raát lôùn.  

B.     Soá löôïng caùc kieåu gen ôû caùc loaøi giao phoái raát lôùn.

C.     Caùc loaøi giao phoái coù quan heä raøng buoäc veà maët sinh saûn.  

D.     Caùc loaøi giao phoái deå phaùt sinh bieán dò hôn.

Caâu 43 : Daáu hieäu naøo döôùi ñaây laø khoâng ñuùng ñoái vôùi loaøi sinh hoïc?

A.     Moãi loaøi goàm nhieàu caù theå soáng trong moät ñieàu kieän nhaát ñònh.

B.      Moãi loaøi coù moät kieåu gen ñaëc tröng quy ñònh moät kieåu hình ñaëc tröng.

C.      Moãi loaøi laø moät saûn phaåm cuûa choïn loïc töï nhieân.

D.     Moãi loaøi phaân boá trong moät khu vöïc ñòa lí xaùc ñònh.

Caâu 44 : Nguyeân nhaân tröïc tieáp gaây ra nhöõng bieán ñoåi töông öùng treân cô theå sinh vaät ñeå hình thaønh loaøi baèng con ñöôøng ñòa lí laø:

A.     Nhöõng ñieàu kieän caùch li ñòa lyù.

B.       Di nhaäp gen töø nhöõng quaàn theå khaùc.

C.       Nhaân toá choïn loïc nhöõng kieåu gen thích nghi.                                              D. A, B vaø C.

Caâu 45 : Hình thaønh loaøi môùi baèng con ñöôøng ñòa lí laø phöông thöùc thöôøng gaëp ôû:

A.       Thöïc vaät vaø ñoäng vaät.                                        B. Chæ coù ôû thöïc vaät baäc cao.

C. Chæ coù ôû ñoäng vaät baäc cao.                                   D. Thöïc vaät vaø ñoäng vaät ít di ñoäng

Caâu 46 : Nguyeân nhaân chính laøm cho ña soá caùc cô theå lai xa chæ coù theå sinh saûn sinh döôõng laø :

A.       Coù söï caùch li veà maët hình thaùi vôùi caùc caù theå khaùc cuøng loaøi.

B.       Khoâng phuø hôïp veà maët caáu taïo cô quan sinh saûn vôùi caùc caù theå khaùc cuøng loaøi.

C.       Khoâng coù cô quan sinh saûn hoaëc cô quan sinh saûn bò thoùai hoùa.

D.       Boä NST cuûa boá vaø meï trong con lai khaùc nhau veà soá löôïng, hình daïng, kích thöôùc, caáu truùc.

Caâu 47 : Trong quùa trình hình thaønh loaøi baèng con ñöôøng ñòa lí phaùt bieåu naøo döôùi ñaây laø khoâng ñuùng?

A.       Laø phöông thöùc coù caû ôû ñoäng vaät vaø thöïc vaät.

B.       Ñieàu kieän ñòa lí laø nguyeân nhaân tröïc tieáp gaây ra nhöõng bieán ñoåi töông öùng treân cô theå sinh vaät.

C.       Trong quùa trình naøy, neáu coù söï tham gia cuûa caùc nhaân toá bieán ñoäng di truyeàn thì söï phaân hoùa kieåu gen cuûa quaàn theå goác dieãn ra nhanh hôn.

D.       Trong nhöõng ñieàu kieän soáng khaùc nhau, choïn loïc töï nhieân ñaõ tích luõy caùc bieán dò theo caùc höôùng khaùc nhau, daàn taïo neân caùc noøi ñòa lí roài môùi hình thaønh loaøi môùi.

Caâu 48 : Ngaøy nay vaãn toàn taïi nhöõng nhoùm sinh vaät coù toå chöùc thaáp beân caïnh caùc nhoùm sinh vaät coù toå chöùc cao vì:

A.       Nguoàn thöùc aên cho caùc nhoùm coù toå chöùc thaáp raát phong phuù.

B.       Caùc nhoùm coù toå chöùc thaáp coù khaû naêng kí sinh treân caùc cô theå cuûa caùc nhoùm coù toå chöùc cao.

C.       Sinh vaät baäc thaáp cuõng nhö sinh vaät baäc cao luoân coù nhöõng thay ñoåi ñeå thích nghi vôùi ñieàu kieän soáng.

D.       A, B vaø C.

Caâu 49 : Tieán hoùa hoùa hoïc laø quùa trình:

A.       Toång hôïp caùc hôïp chaát voâ cô töø caùc nguyeân toá voâ cô.                    

B.       Hình thaønh haït coâaxecva.                                                    

C.       Hình thaønh caùc sinh vaät ñaàu tieân.

D.       Toång hôïp caùc chaát höõu cô töø hôïp chaát voâ cô.

 

Caâu 1: (A) KTDT laø kó thuaät thao taùc treân (A) döïa vaøo nhöõng hieåu bieát veà caáu truùc hoùa hoïc cuûa caùc (B) vaø di truyeàn vi sinh vaät laø :

            A. Cô theå                    B. Sinh  vaät     C. Caùc vaät lieäu di truyeàn     D. Teá baøo

Caâu 2 : (B) laø :

            A. Phaân töû proteâin      B. Axit nucleâic                       C. NST            D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 3 : Kyõ thuaät caáy gen laø :

A.      Chuyeån 1 ñoaïn cuûa ADN töø teá baøo naøy sang teá baøo khaùc

B.       Taùc ñoäng laøm taêng soá löôïng gen trong teá baøo

C.       Chuyeån ADN töø NST naøy sang NST khaùc.

D.      Taùc ñoäng laøm thay ñoåi caáu truùc gen trong teá baøo

Caâu 4 : Enzim ñöôïc söû duïng ñeå noái ñoïan ADN cuûa teá baøo cho vaøo ADN cuûa plasmit laø :

            A. Ligaza                    B. Izoâmeâraza    C. Ñeâhyñroâgenaza               D. Poâlimeraza

Caâu 5 : Hoocmoân Insulin duøng ñeå ñieàu trò beänh :

            A. Beänh ñaùi thaùo ñöôøng                                 B. Roái loaïn hoocmoân noäi tieát

            C. Beänh suy dinh döôõng ôû treû em      D. Beänh nhieãm truøng

Caâu 6 : Plasmit laø phaân töû ADN daïng voøng coù trong teá baøo cuûa :

            A. Thöïc vaät                 B. Ngöôøi                     C. Vi khuaån    D. Ñoäng vaät

Caâu 7 : Trong kó thuaät caáy gen, phaân töû ADN taùi toå hôïp ñöôïc taïo töø :

A.     ADN cuûa plasmit sau khi ñöôïc noái theâm vaøo 1 ñoaïn ADN cuûa teá baøo nhaän

B.      ADN cuûa teá baøo nhaän sau khi ñöôïc noái vaøo 1 ñoaïn cuûa ADN cuûa teá baøo cho

C.      ADN plasmit sau khi ñuôïc noái theâm vaøo moät ñoaïn ADN cuûa teá baøo cho

D.     ADN cuûa teá baøo cho sau khi ñöôïc noái  vaøo 1 ñoaïn ADN cuûa teá baøo nhaän

Caâu 8 : ADN taùi toå hôïp taïo ra trong kó thuaät caáy gen, sau ñoù phaûi ñöôïc ñöa vaøo trong teá baøo vi khuaån nhaèm

A.       Laøm taêng soá löôïng gen ñöôïc caáy nhôø vaøo khaû naêng sinh saûn nhanh cuûa vi khuaån

B.       Ñeå ADN taùi toå hôïp keát hôïp vôùi ADN nhieãm khuaån

C.       Ñeå kieåm tra hoaït ñoäng cuûa ADN taùi toå hôïp

D.       Laøm taêng hoaït tính cuûa gen chöùa trong ADN taùi toå hôïp

Caâu 9 : Keát quaû coù theå mang laïi töø kó thuaät caáy gen laø :

A.       Taêng saûn löôïng torng saûn xuaát insulin

B.       Laøm taêng caùc saûn phaåm nhö hoocmoân, enzim, vitamin …

C.       Saûn xuaát chaát khaùng sinh treân quy moâ coâng nghieäp

D.       Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 10 : Trong kó thuaät caáy gen thoâng qua söû duïng plasmit laøm theå truyeàn, teá baøo nhaän ñuôïc duøng phoå bieán laø (1) nhôø ñaëc ñieåm (II) cuûa chuùng. (I) vaø (II) laàn löôït laø :

A.       E.coli; sinh saûn nhanh                             B. Virut; sinh saûn nhanh

C. Virut caáu taïo ñôn giaûn                              D. E.coli caáu taïo ñôn giaûn.

Caâu 1: Loaïi hoùa chaát gaây ñoät bieán gen coù taùc duïng laøm thay coät A – T thaønh caëp G-X laø :

            A. Etylmetan sunfonat 9EMS)                     B. 5 – brom uraxin

            C. Consixin                                                     D. Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 2 : Taùc duïng gaây öùc cheá quaù trình phaân baøo laø :

            A. Tia töû ngoaïi                       B. Consixin     C. Tia phoùng xaï          D. Soác nhieät

Caâu 3 : Böùc xaï coù böôùc soùng töø 1000A – 4000A coù theå gaây ñoät bieán laø tia :

            A. Rônghen (X)                     B. Cöïc tím      C. Hoàng ngoaïi                        D. Töû ngoaïi 

Caâu 4 : Muïc ñích vieäc gaây ñoät bieán nhaân taïo ôû vaät nuoâi vaø caây troàng laø:

A.       Laøm taêng troïng nhanh ôû caù theå

B.       Taïo nguoàn bieán dò cho choïn gioáng

C.       Laøm taêng khaû naêng sinh saûn cuûa caù theå

D.       Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 8 : Treân thöïc teá vieäc gaây ñoät bieán nhaân taïo ñeå taïo vaø choïn gioáng thöôøng khoâng coù hieäu quaû ñoái vôùi ñoäng vaät baäc cao vì :

A.      Ñoäng vaät baäc cao ít phaùt sinh ñoät bieán do caùc taùc nhaân hoùa, lí

B.       Cô quan sinh saûn naèm saâu trong cô theå

C.       Cô theå ñoäng vaät lôùn

D.      Taát caû ñeàu sai

Caâu 12 : Khi xöû lí caùc daïng löôõng boäi coù kieåu gen AA, Aa, aa baèng taùc nhaân coânsixin, coù theå taïo ra ñöôïc caùc daïng töù boäi naøo sau ñaây:

1. AAAA.                  2. AAAa.                     3. AAaa.                    4. Aaaa.                5. aaaa.

Caâu traû lôøi ñuùng laø :

A. 1, 2, 3.                         B. 1, 3, 5.                     C. 1, 2, 4.                                    D. 2, 4, 5.   

Caâu 13 : Taùc duïng cuûa coânsixin trong vieäc gaây ñoät bieán nhaân taïo laø:

A.         Kích thích vaø ion hoaù caùc nguyeân töû khi thaám vaøo teá baøo

B.          Gaây ra ñoät bieán gen daïng thay nucleâoâtit.

C.          Kìm haõm söï hình thaønh thoi voâ saéc hoaëc caét ñöùt daây tô voâ saéc.

D.         Laøm roái loaïn phaân li nhieãm saéc theå trong phaân baøo laøm xuaát hieän daïng dò boäi.

Caâu 14 : Kó thuaät di truyeàn laø kó thuaät ñöôïc:

A.       Thao taùc treân vaät lieäu di truyeàn ôû möùc phaân töû;

B.       Thao taùc treân gen;                                            

C.       Thao taùc treân nhieãm saéc theå;

D. A vaø B ñuùng;                                                       

Caâu 15 : Muïc ñích cuûa kó thuaät di truyeàn laø:

A.       Gaây ra ñoät bieán gen;                                    

B.       Gaây ra ñoät bieán nhieãm saéc theå;

C. Ñieàu chænh, söûa chöõa gen, taïo ra gen môùi, gen "lai";

D. Taïo bieán dò toå hôïp;                                         

Caâu 16 : Trong coâng ngheä sinh hoïc, ñoái töôïng thöôøng ñöôïc söû duïng laøm "nhaø maùy" saûn xuaát caùc saûn phaåm sinh hoïc laø:

A.       Virut;         B. Vi khuaån;                    C. Plasmit;              D. Theå thöïc khuaån laêmña;

Caâu 17 : ADN taùi keát hôïp ñöôïc taïo ra do:

A.       Ñoät bieán gen daïng theâm caëp nucleâoâtit;

B.       Ñoät bieán caáu truùc nhieãm saéc theå daïng laëp ñoaïn;

C.       Keát hôïp caùc ñoaïn ADN cuûa teá baøo loaøi naøy vaøo ADN cuûa loaøi khaùc coù theå raát xa nhau trong heä thoáng phaân loaïi;

D.       Trao ñoåi ñoaïn nhieãm saéc theå thuoäc caëp töông ñoàng ôû kì ñaàu phaân baøo I, phaân baøo giaûm nhieãm;

Caâu 18 : Trong kó thuaät ADN taùi keát hôïp, enzim caét ñöôïc söû duïng ñeå caét phaân töû ADN daøi thaønh caùc ñoaïn ngaén laø:

A.       ADN poâlimeraza;                              B. ADN ligara;                   

C. ADN helicara;                                      D.ADN restrietaza;

Caâu 19 : Phaùt trieån naøo döôùi ñaây veà kó thuaät ADN taùi toå hôïp laø khoâng ñuùng:

A.       ADN duøng trong kó thuaät taùi toå hôïp ñöôïc phaân laäp töø caùc nguoàn khaùc nhau, coù theå töø cô theå soáng hoaëc toång hôïp nhaân taïo;

B.        ADN taùi toå hôïp taïo ra do keát hôïp caùc ñoaïn ADN töø caùc teá baøo, caùc cô theå, caùc loaøi, coù theå raát xa nhau trong heä thoáng phaân loaïi;

C.        Coù haøng traêm loaïi enzim ADN – restrietaza khaùc nhau, coù khaû naêng nhaän bieát vaø caét caùc phaân töû ADN thích hôïp ôû caùc vò trí ñaëc hieäu, caùc enzim naøy chæ ñöôïc phaân laëp töø teá baøo ñoäng vaät baäc cao;

D.       Caùc ñoaïn ADN ñöôïc caét töø 2 phaân töû ADN cho vaø nhaän seõ noái laïi vôùi nhau chôø xuùc taùc cuûa enzim ADN – ligaza;

Caâu 20 : Plasmit laø:

A.       Moät caáu truùc di truyeàn trong ti theå hoaëc laïp theå;

B.       Moät phaân töû ADN coù khaû naêng nhaân ñoâi ñoäc laäp;

C.       Moät caáu truùc di truyeàn coù maët trong teá baøo chaát cuûa vi khuaån;

D.       B vaø C ñuùng;

Caâu 21 : ñeå taïo moät Plasmit ADN taùi keát hôïp, kó thuaät ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc:

A.      Phaân laäp ADN mang gen mong muoán à caét ADN ñöôïc phaân laäp vaø môû voøng ADN cuûa plasmit bôûi cuøng moät enzim à duøng enzim gaén ñoaïn ADN mang gen vaøo ADN  plasmit ñoùng voøng ADN plasmit;

B.       Phaân laäp ADN mang gen mong muoán à caét ADN voøng cuûa plasmit à gaén ñoaïn ADN mang gen vaøo ADN plasmit baèng enzim gaén sau ñoù ñoùng voøng ADN plasmit;

C.       Phaân laäp ADN mang gen mong muoán à ñöa ñoaïn ADN naøy vaøo teá baøo chaát cuûa vi khuaån à duøng enzim gaén ñoaïn ADN naøy vôùi ADN cuûa vi khuaån;

D.      Phaân laäp ADN mang gen mong muoán à troän caùc ñoaïn ADN ñaõ phaân laäp vôùi vi khuaån chuû ñaõ xöû lí baèng CaCl2 à gaén ñoaïn ADN mang gen vaøo plasmit coù maët trong teá baøo chaát cuûa vi khuaån;

PHAÀN SAÙU  : TIEÁN HOÙA

Chöông II : Söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa söï soáng treân traùi ñaát

Caâu 3 : Khaû naêng töï ñieàu chænh cuûa vaät theå soáng laø:

A.                      Khaû naêng töï sinh saûn ra caùc vaät theå gioáng noù

B.                      Khaû naêng töï bieán ñoåi thaønh phaàn caáu taïo cuûa vaät theå soáng.

C.                      Khaû naêng töï duy trì vaø giöõ vöõng söï oån ñònh veà thaønh phaàn vaø tính chaát.

D.                      Khaû naêng oån ñònh cô cheá sinh saûn.

Caâu 4: Soá nguyeân toá hoùa hoïc trong cô theå soáng khoaûng;

A. 80                                                                                                   B. 90                           C. 60                           D. 100

Caâu 5: Chaát höõu cô laø nhöõng hôïp chaát:

A. S                             B. P                             C. H                            D. C

Caâu 7: Vai troø cuûa axit nucleotic:

A. Caáu taïo hoocmon                          B. Caáu taïo chaát nguyeân sinh

C. Sinh saûn vaø di truyeàn                                D. Taát caû ñuùng.

Caâu 8: Nguyeân toá hoùa hoïc coù phoå bieán trong cô theå soáng laø:

A. C,H.                      B. C,H,O,N                 C. C,O,N                     D. C,H,O.

Caâu 9: Hôïp chaát höõu cô ñöôïc xem laø cô sôû vaät chaát chuû yeáu cuûa söï soáng laø:

A. Gluxit, proâtein, lipit.                               

B. Proâtein, axit nucleotic.

C. Gluxit, proâtein, ADN, ARN, enzim, hoomon

D. ADN, ARN, enzim, hoocmon.

Caâu 10: Hai maët bieåu hieän cuûa quaù trình trao ñoåi chaát laø:

A. Sinh saûn vaø phaùt trieån.                             B. Caûm öùng vaø sinh saûn.

            C. Vaän ñoäng vaø sinh döôõng.    D. Ñoàng hoùa- dò hoùa.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu