Bài tập hóa học...giúp mình !?cho 7,6 g hỗn hợp gồm Fe, Mg và Cu vào dd H2SO4 đặc, nguội dư thì thu được 6,16 lít khí SO2 (đkc). Phần không tan cho tác dụng với dd HCl dư thu được 1,12 lít khí (đkc). Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu