MỘT SỐ ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – HÓA HỌC 9Đề 01

I Trắc nghiệm : (2điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu1: Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau:

     A: Fe, KOH, O2.                                B: KOH, HCl, H2O.

     C: KOH, Fe, H2O.                             D: H2, Ca(OH)2, NaCl.

Câu2: Cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau:

      A: Ca, CuO, Al2O3.                              B: H2, ZnO, Fe2O3.     

      C: Cu, Fe2O3, Na2O.                             D: HCl, K2O, PbO.

Câu3:    Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch     

     A: Na2CO3 HCl.                                          B: KNO3 và NaHCO3              

     C: Na2CO3 và Ca(OH)2.                                    D: NaHCO3 và NaOH.

Câu4:Dãy các chất đều làm mất màu dung dich Brôm là:

       A:CH4,C6H6.      B: CH4, C2H2.              C: C2H4, C2H2.             D: C6H6, C2H2.

Câu5:   Dãy các chất đều phản ứng với dung dich NaOH là:

      A:, (- C6H10O5-)n.                                               B: CH3COOH,C6H12O6.

      C: CH3COOC2H5, C2H5OH.                               D: CH3COOH, CH3COOC2H5.

Câu6:   Dãy các chất đều phản ứng với kim loại Na là:

     A:CH3COOH, (- C6H10O5-).                           B: C2H5OH, C6H12O6.

     C: CH3COOH, C2H5OH.                                 D: C2H5OH, CH3COOC2H5 .  

Câu7:   Dãy các chất đều phản ứng với axit HCl là:

       A:CH3COOH, (- C6H10O5-)n, PE.        B: CH3COOC2H5, C2H5OH ,  PVC.   

       C: CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH.     D: CH3COONa, CH3COOC2H5,(- C6H10O5-)n.          

 Câu 8:   Dãy nào sau đây gồm các chất đều tham gia phản ứng thủy phân?

A.    Tinh bột, xenlulozơ, PVC

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo

C. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.

II. Tự luận

1. Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi bình không dán nhãn: C2H4, Cl2, CH4

Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt các bình đựng khí đó. Mọi dụng cụ, hóa chất coi như có đủ. Viết các PTHH.

2. Có hổn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Người ta thực hiện thí nghiệm với hổn hợp A và thu được kết quả như sau: Cho 2,12g A phản ứng với natri dư thì thu được 0,448 lít khí không màu ở đktc.

a. Hãy viết các pthh

b. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hổn hợp A

Đề 02

Câu 1: (2 điểm) Viết PTHH thực hiện biến đổi hoá học sau ghi rõ điều kiện phản ứng:

         CaC  C2H2 C2H  C2H5OH   CH3COOH CH3COOC2H5

Câu 2: (2 điểm)  Từ etylen, nước, brôm, một số chất vô cơ khác và các thiết bị cần thiết. Hãy viết PTHH của phản ứng điều chế rược etylic, đibrometan, axit axêtic.

Câu 3: (2 điểm)  Nêu hiện tượng và viết PTPƯ(nếu có) khi cho :

a.      Luồng khí Etylen dư vào dung dịch Brôm

b.      Luồng khí Axêtylen vào dung dịch AgNO3/NH3 và đun nóng

c.      Mẫu Na vào cốc đựng rượu Etylic

d.      Mẫu đá vôi vào cốc đựng giấm ăn

BÀI TẬP (4 điểm)

Dẫn 56l hỗn hợp khí gồm etylen và axêtylen đi qua dung dịch brôm dư thấy có 480g brôm phản ứng (các khí ở Đktc).

a)     Viết các PTHH xảy ra.

b)     Tính thành phần phần trăm  theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp.

Đề 03

 

Câu 1: ( 2,5 điểm)                                                                                                                                                                             Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các chất  đựng trong lọ bị mất nhãn sau :

        a  Các chất khí :                        C2H4  ;  C2H2 ;  CO2 ; CH4

        b.  Các dung dịch :        C2H6O ;  C2H4O2 ; C6H12O6 ;  C6H6

Câu 2 : (3điểm)

        Viết PTHH thực hiện những chuyển đổi  hoá học sau  ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có

a.        MnO2  Cl2   FeCl3 NaCl  Cl2  CuCl2  AgCl

b.       Tnh bột  Glucozơ  Rượu Etylic Axitaxetic   Etylaxetat                 Natriaxetat  Metan

Câu 3 : (1,5 điểm) 

            Đốt cháy hoàn toàn 12,4 g một hợp chất hữu cơ  A, người ta thu được 17,6g khí CO2 và 14,4g H2O . Biết MA= 32g .

                       - Tìm công thức phân tử của A .

                   - Viết công thức cấu tạo của A

Câu 4 (3điểm) :

         Đốt cháy 2,8 lít hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng  6,72lít  khí oxi

a) Tính thành phần % của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra. (Các khí đo ở đktc)

       

Đề 04

 

I.Trắc Nghiệm ( 5đ ): Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0.5đ ): Hoá học hữu cơ là ngành hoá học:

A. Chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

C.Chuyên nghiên cứu hiđrôcácbon và dẫn xuất  hiđrôcác bon 

B.  Chuyên nghiên cứu các hợp chất của Các bon.

D. Chuyên nghiên cứu các  chất  trong cơ thể sống.

Câu 2 ( 0.5đ ):  Cho các hợp chất có công thức hoá học là: CaCO3 ; CH3OH ; CH4 : C2H2 ; CO(NH2)2 ; CO ;

C2H6O ; C6H6Cl6.

      Dãy gồm các chất hữu cơ là:

A. CaCO3 ; CH4 : C2H2 ; CO(NH2)2 ; CO ;  C6H6Cl6.

.

C. CH3OH ; CH4 : C2H2 ; CO ; C2H6O ;  C6H6Cl6.

.

B. CH3OH ; CH4 : C2H2 ; CO(NH2)2 ; CO ; C2H6O ;

 .

D.CH3OH ; CH4 ; C2H2 ; CO(NH2)2 ; C2H6O ; C6H6Cl6.

 

Câu 3 ( 0.5đ ):     Etilen tham gia phản ứng cộng là do:

A.Trong phân tử Etilen có 2 nguyên tử Cácbon.

C. Trong phân tử Etilen có  một liên kết đôi giữa 2 nguyên tử Cácbon.

B.  Etilen là một chất khí.

D. Etilen là một hiđrô các bon.

Câu 4 ( 0.5đ ):  Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng đủ với 9,2 g C2H5OH là:

A. 2,5 g.

C. 4,6 g.

B.  46 g.

D. 4,5g.

Câu 5 ( 0.5đ ):  Axít axetic không thể tác dụng với chất nào sau đây:

A. Mg.

C. Cu(OH)2.

B.  Ag.

D. Na2CO3.

Câu 6 ( 0.5đ ):

Dùng những thuốc thử nào sau đây để phân biệt ba khí không màu là CO2 ; CH4 và C2H2:

A. Dung dịch Br2 và Nước vôi trong .

C. Nước vôi trong.

B.  Quỳ tím.

D. Dung dịch Br2.

Câu 7 ( 0.5đ ): Các chất sau đây, chất nào không phải là este:

A.  CH3COOC2H5.

C. C2H5Cl.

B.  HCOOCH3 .

D. C2H5ONa.

Câu 8 ( 0.5đ ): Phản ứng đặc trưng của este là:

A. Phản ứng Thuỷ Phân.

C. Phản ứng Cộng.

B. Phản ứng Thế.

D. Phản ứng Cháy.

Câu 9 ( 0.5đ ): Polime có thể là sản phẩm của sự trùng hợp từ nhiều phân tử nhỏ gọi là mônôme. Hãy cho biết mônôme của PVC là chất nào sau đây:

A. Etilen .

C. Vinyl Clo rua.

B. Axetilen .

D. Ben zen .

Câu 10 ( 0.5đ ): Trong thành phần chất Prôtêin ngoài các nguyên tố C, H, O thì nhất thiết phải có nguyên tố:

A. Nitơ.

C. Sắt.

B. Lưuhuỳnh.

D. Phốt pho.

II.Phần Tự Luận ( 5đ ):

Câu 11( 2,5 đ ): Viết các phương trình hoá học ghi rõ điều kiện phản ứng theo dãy biến đổi sau :  

 

Tinh bột            Glucôzơ              Rượu Etylíc            Axit axêtíc                 Etylaxetat.

 


                                                            Etilen

Câu 12( 1đ ): Dùng phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng không màu:

Rượu êtylíc ; Axit axetíc ; dung dịch glucôzơ.

Câu 13 ( 1,5 đ ) : Hỗn hợp X gồm rượu Etylíc và axit axetíc. Chia m gam hỗn hợp X làm 2 phần bằng nhau.Phần 1 cho tác dụng với Natri dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Phần 2 cho tác dụng với Natricácbonát dư thấy thoát ra 4,48 lít khí.Biết các khí đo ở đktc.

a)     Viết phương trình phản ứng.

b)     Tính giá trị m.

 

Đề 05

Câu 1: (3 điểm) Viết PTHH thực hiện những chuyển hoá sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng - nếu có)

  Tinh bột → Glucôzơ  →   Rượu etylic →  Axitaxetic →  Etylaxetat

                                                 ↓                          ↓

                                          Natrietylat            Natriaxetat

Câu 2: (2điểm) Hãy nhận biết các chất lỏng riêng biệt sau bằng phương pháp hoá học: Rượu etylic, Glucôzơ, Axitaxetic, Ben zen. (Viết các phương trình phản ứng nếu có)

Câu 3: (2 điểm) Hảy giải thích các trường hợp sau:

a. Nghiêng bình đựng khí CO2 trên ngọn lửa của cây nến ngọn lửa sẻ tắt?

b. Muốn quả mau chín người ta xếp quả xanh và quả chín gần nhau.

c. Trong bộ dụng cụ thu khí Cl2 (Sgk hoá 9) người ta dẫn khí Cl2 qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4  đặc, bình (2) để đựng miệng bình có bông tẩm xút.

Câu 4: (3 điểm) Cho 6,72 lit hổn hợp metan và axetilen (đktc) phản ứng hoàn toàn với dung dịch Brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình dung dịch Brom tăng 5,2gam.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b. Tính % thể tích của mổi khí trong hổn hợp

 

 

 

 

 

 

Đề 06

 

I.Trắc Nghiệm :

Câu 1: Dãy gồm các chất đều phản ứng cộng với dd Brôm là :

    A./ CH,  C6H6         B./ CH,  C2H4            C./ C2H4,      C2H2                D./ C2H4 , C6H6        

Câu 2: Một hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hiđrô bằng số nguyên tử cacbon và không làm mất màu dung dịch Brôm. Hợp chất đó là .

      A/. Mêtan               B/. Etilen                  C/. Axetilen                   D/. Ben zen             

 Câu 3:    Rượi etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử có :

A. Nguyên tử oxi                                          B. Nhóm - OH                                               

 C. Nguyên tử cacbon ,hiđrô và oxi               D. Nguyên tử hiđrô và nguyên tử oxi

Câu 4:  Axit axetic có tính axit vì trong phân tử có :                                                    OH

   A. Nhóm -OH ;      B. Nhóm      C = O ;     C. 2 nguyên tử  O ;       D. Nhóm  - C = O          

Câu 5: Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Mêtan có nhiều trong khí quyển .              B. Mêtan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than .

C.  Mêtan có nhiều trong  nước biển .            D. Mêtan có nhiều trong nước ao .               

Câu 6:  Dãy các chất đều phản ứng với kim loại natri là

A- CH3 COOH, (-C6H10O5)n                          B- CH3COOH, C6H12O6                          

C- CH3COOH, C2H5OH                                 D- CH3COOH, CH3COOC2H5

Câu 7: Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Dầu mỏ tan nhiều trong nước .                  B. Dầu mỏ không tan trong nước  .

C.  Dầu mỏ chìm dưới nước .                         D. Nhiệt độ sôi của dầu mỏ là 2200C .        

Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.             B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối  bằng nhau. 

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có PT khối rât lớn, nhưng PTK của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột    

Câu 9:  Một hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hiđro gấp 2 lần số nguyên tử cacbon. Nó có thể là chất nào sau đây :      A.  Metan          B. Rượu etylic                 C. Etilen               D. Axetilen                      

Câu 10: Từ rượu etylic có thể điều chế được :

A. Giấm ăn.                           B. Chất béo.                     C. Chất dẻo .        D. Natri axetat                 

Câu 11 : Dầu mỏ là :

AMột đơn chất ;        B.Một hợp chất phức tạp;       C.Một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrôcacbon

Câu 12 : Khi cho 4,6g rượu etylic tác dụng hết với kim loại Na thì thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là :

A. 3,36 lit                              B. 2,24 lit .                        C. 1,12 lit.           D. 0,56 lit                                            

II/ TỰ LUẬN

Câu 1: (1,5đ )Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 chất lỏng : nước, rượu etylic, axit axetic , chứa trong 3 lọ mất nhãn .

Câu 2: (2,5đ ) Cho 21,2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic phản ứng với Na dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc).Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

 


Đề 07

 

I.Trắc Nghiệm :

1/ Những chất nào sau đây có thể dùng để điều chế Cl trong phòng trhí nghiệm

                a/ KCl, MnO2                       b/ KMnO4 , MnO2

                c/ CaCl2, NaCl                     d/ NaCl, H2SO4

2/ Nhóm nào sau đây gồm các chất khí đều phản ứng với dd NaOH ở điều kiện thường

                a/  H2, Cl2             b/ CO, CO2            c/ CO2, Cl2                  d/ Cl2,CO

3/ Nhóm các nguyên tố nào được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần

                a/ O,F,N, P           b/ F,O,N,P             c/ O,N,P,F,                  d/ P,N,O,F

4/Khí Mêtan có lẫn tạp chất là khí Êtylen, dung dịch nào sau đây có thể dùng tinh chế Mêtan

                a/ Nước vôi trong                                b/ Dung dịch NaOH

                c/ Nước Brôm                                     d/ Dung dịch NaCl

5/ Những Hiđrôcacbon nào sau đây mà trong bản phân tử vừa có liên kết đơn ,vừa có liên kết đôi

                a/ Êtylen                b/ Benzen              c/ Mêtan                     d/ Axê tilen

6/ Một hiđrôcacbon có chứa 75% cacbon. Hiđrôcacbon đó cóCTHH là:

                a/ C2H2                  b/ C4H10                 c/  CH4                       d/ C2H4

7/ Các loại thực phẩm nào là hợp chất cao phân tử (polime)

                a/ Gluxit và chất béo                            b/ Prôtit và gluxit

                c/ Prôtit và chất béo                             d/ Gluxit, chất béo, prôtit

8/ Thể tích rượu Êtylic 900 cần lấy để pha thành 2 lit rượu Êtilic 450 là:

                a/ 4 lit                    b/  1lit                     c/ 3 lit                        d/ 1,5 lit

9/ Có 2 chất lỏng là Axitaxêtic và rượu Êtylic, có mấy cách phân biệt các chất đó

                a/ 1                        b/ 2                         c/ 3                             d/ 4

10/ Rượu Êtylic có CTPT là C2H6O. Công  thức CT của nó là:
                a/ CH3- CH2-OH                                   b/ CH3-O-H3

                c/ CH2-CH2-OH2                                   d/ Cả a và b

11/  Phân tử  axitaxêtic có tính axit vì:

a/ Có 2 nguyên tử oxy,          b/ Có nhóm –OH

c/ Có nhóm  > C=O               d/ Có nhóm –OH kết hợp với nhóm >C=O tạo thành nhóm –COOH

12/ Glu cô có những ứng dụng nào trong thực tế:

                a/ Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật

                b/ Dùng để sản xuất dược liệu

                c/ Tráng gương, tráng ruột phich

                d/ Cả a,b và c

B/ Tự luận:

1/ Viết các PTPƯ ( ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau

                C2Hà C2H5OH  à CH3COOH  à(CH3COO)2 Zn

 

 


                                           CH3COOC2H5 à CH3COONa

2/ Cho 100 g dd CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dd NaHCO3  8,4%

               a/ Lập PTHH

               b/ Tính khối lượng dd NaHCO3 đã dùng

               c/ Dẫn sản phẩm khí thu được qua bình đựng 80 g dd NaOH 25%. Tính khối lượng muối tạo thành

 


Đề 08

 

I/TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : Câu phát biểu đúng là :

A : Những chất có nhóm - OH hoặc nhóm -COOH thì tác dụng được với NaOH

B : Những chất có nhóm - COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.

C : Những chất có nhóm - COOH vừa tác dụng được với NaOH vừa tác dụng với Na. 

D : Những chất có nhóm - OH tác dụng được với NaOH

Câu 2 :Trong dãy các chất cho sau đây đều là hidro cacbon :

A : C2H2, CCl4, C2H6, C6H6 .                                        C : C2H4O, CaC2, C2H6, C4H10 .

B : C2H2, CaC2, C2H6, C4H10 .                                      D :  C2H2, C2H6, C4H10, C6H6 .

Câu 3: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:

A : CH3COOH, CH3COOC2H5                                    B : CH3COOC2H5, C2H5OH

C : CH3COOH, C6H12O6                                              D : CHCOOH, (-C6H10O5)n

Câu 4 : Khi cho 3,6 g glucozơ lên men rượu thì thể tích CO2  thu được ở đktc là :

A : 8,96 lít                      B : 17,92 lít                      C : 0,896 lít                    D : 1,792  lít

Câu 5 : Khí C2H2 có lẫn khí SO2, CO2 và hơi nước.Để thu được C2H2 tinh khiết có thể  :

A : Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch NaOH dư

B : Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch Brom dư

C : Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch NaOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc.

D : Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch Brom dư, sau đó qua H2SO4 đặc.                

Câu 6:  Các nguyên tố được xếp vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của

A  :  nguyên tử khối                                              B  : tăng dần của điện tích hạt nhân

C  :  số thứ tự                                                        D  : số nơtron

Câu 7 : Gọi là hợp chất hữu cơ khi

A  : Nó là một hợp chất                                         B : Cháy tạo ra khí Cacbonic

C  : Nó là hợp chất của Cacbon                            D :  Nó là muối hidrocacbonat Mx(HCO3)y

Câu 8 : Một hợp chất hữu cơ có số nguyên tử H bằng số nguyên tử C và làm mất màu dung dịch brom. Hợp chất đó là: 

A : Metan                       B:  Axetilen                      C :  Etilen                               D:  Benzen

Câu 9 : Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại khi trộn lẫn với nhau :

A :  H2O  +  (C15H31 COO)3C3H5                           B : CH3 - COOH  +  CaCO3

C :  (C15H31 COO)3C3H5  +  NaOH                        D : C2H5 - OH      +  K

Câu 10 : Hợp chất hữu cơ ngoài phản ứng cháy chỉ tham gia phản ứng thế là .

A : Benzen                 B :  Etilen                       C :  Axetilen                      D : Metan

Câu 11:  Một hợp chất A làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng được với kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối cacbonat. Trong phân tử hợp chất A có chứa nhóm:

A :   CH = O                  B :    COOH             C :   OH                              D :    CH3

Câu 12 : Một hidrocacbon có chứa 85,7% cacbon và 14,3% hiđro theo khối lượng. Công thức nào dưới đây là phù hợp với hidrocacbon đó ?

            A :  C2H4                    B : CH4                       C :  C2H2                        D :  C6H6

II/ TỰ LUẬN

Câu 1 : Trình bày cách nhận biết 4 chất lỏng chứa trong 4 lọ mất nhãn là  Benzen, rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có).             

Câu 2 :  Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g chất hữu cơ A thu được 1,32 g khí CO2 và 0,54 g H2O

            a/ Xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol của A gấp 3 lần khối lượng mol của axit axetic.

            b/ Tính lượng bạc kim loại sinh ra khi oxi hoá 18 g A.                                 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu