Hình Học 9 mọi người giúp giùm?1)Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn O.M là điểm di động 
trên cung nhỏ BC.Trên MA lấy D sao cho MD=MC 
a)CM tg MCD đều 
b)CM MB+MC=MA 
c)CM ADOC nội tiếp 
d)Khi M chuyển động trên cung nhỏ BC thì điểm D di chuyển trên đường cố định nào ? 
2)Cho (O) bán kính R,đường kính AB cố định và CD thay đổi (C,D ko trùng với A,B). 
a)ACBD là hình gì? 
b)BC và BD cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở E và F.CM CDEF nội tiếp và AB^3=CE.DF.EF 
c)CM tâm đường tròn ngoại tiếp CDFE luôn thuộc 1 đường cố định khi đường kính CD thay đổi 
BÍ CÂU 1d và 2c mong mn giúp đỡ
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu