Toán lớp 9 - Vi-etGiải:

a.     Thay x=2 vào phương trình ta được:

22-2(m+1).2+m2+m=0

=>m2-3m=0=>m(m-3)=0=> m=0 hoặc m=3.

b. ta có:

Δ =[-2(m+1)]2-4.1.(m2+m)=4m+4

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì:

Δ>0 =>4m+4>0 =>m>-1.

c.      =4m+4 (*)

Điều kiện: 4m+40 =>m-1. (ở đây ta không cần xét Δ, do Δ=4m+4 đã có điều kiện)

Bình phương 2 vế của (*) ta được:

()2=(4m+4)2

=>(x12-x22)2=16m2+32m+16

=>[(x1+x2)(x1-x2)]2=16m2+32m+16

=>(x1+x2)2.(x1-x2)2=16m2+32m+16

=>(x1+x2)2.(x12-2x1x2+x22) =16m2+32m+16

=>(x1+x2)2.(x12+2x1x2+x22-2x1x2-2x1x2) =16m2+32m+16

=>(x1+x2)2.[ (x1+x2)2-4x1x2) =16m2+32m+16  (**)

Do phương trình đã có 2 nghiệm nên áp dụng Vi-et ta được:

Thay vào (**) ta được:

[2(m+1)]2.( [2(m+1)]2-4[m2+m])= 16m2+32m+16

=>[2(m+1)]2.(4m2+8m+4-4m2-4m)=16(m2+2m+1)

=>4(m+1)2.(4m+4)=16.(m+1)2

=>4. (m+1)2.4(m+1)-16. (m+1)2=0

=>16(m+1)2(m+1-1)=0

=>16(m+1)2m0

=>

=>m=-1 hoặc m=0

Vậy: m=-1 hoặc m=0

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu