Bài toán chuyển động lớp 9?Một canô xuôi và ngược trên một khúc sông dài 60km hết 5 giờ. Thời gian xuôi dòng 6km bằng thời gian ngược dòng 4km. 
Tính vận tốc riêng của canô
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu