Hóa 11 Joong Jeatrộn thể tích bằng nhau của dd H2SO4 0,05M và HCl 0,02M được dung dịch A. Trộn 2 phần Ba(OH)2 0,005 M với 1 phần NaOH 0,04M được dung dịch B hỏi phải trộn A với B theo tỉ lệ nào để được dd C có PH=2 

giải:

bây giờ Thầy giải theo kiểu của thầy trước, sau đó sẽ giải theo kiểu của của em nha.

Gọi a là thể tích của 2 axit trộn vào nhau

=>số mol H2SO4=0,05a, số mol HCl=0,02a

H2SO4à2H++SO42-.

0,05a….0,1a

HCl   à     H++Cl-.

0,02a…...0,02a

=>tổng số mol H+=0,1a+0,2a=0,12a mol.

Gọi b thể tích của NaOH để trộn dd bazo.

=>số mol Ba(OH)2=2b.0,005=0,01b

=>số mol NaOH=0,04b

Ba(OH)2àBa2++2OH-.

0,01b…………….0,02b

NaOHàNa++OH-.

0,04b………..0,04b

=>tổng số mol bazo là: 0,02b+0,04b=0,06b mol.

OH-    +H+àH2O

0,06b..0,06b

Vậy số mol axit còn lại là: 0,12a-0,06b

pH=2

=>[H+]=0,01

=>0,12a-0,06b=0,02a+0,03b

=>0,1a=0,9b

Lưu ý thể tích a xit là 2a và thể tích bazo la 3b.

Vậy ta được tỉ lệ như trên.

Cách 2: gọi V1 là thể tích dd axit HCl và H2SO4

=> thể tích H2SO4=thể tích HCl=V1/2

=>số mol HCl=0,02.V1/2=0,01V1.

=>số mol H2SO4=0,05.V1/2=0,025V1.

H2SO4          à2H++SO42-.

0,025V1…….0,05V1

HCl   à     H++Cl-.

0,01V1.…... 0,01V1.

Vậy tổng số mol H+=0,01V1+0,05V1=0,06V1.

Gọi V2 là thể tích của dd NaOH và Ba(OH)2.

=>thể tich NaOH=V2/3

=>số mol NaOH=0,04. V2/3

=>thể tích Ba(OH)2=2 V2/3

=>số mol Ba(OH)2=0,005.2 V2/3=0,01. V2/3

Ba(OH)2àBa2++2OH-.

0,01. V2/3……0,02. V2/3

NaOHàNa++OH-.

0,04. V2/3……0,04. V2/3

=>tổng số mol OH=0,04 V2/3+0,02 V2/3=0,06V2/3=0,02V2

 

OH-                +      H+àH2O

0,05 V2/3………0,05 V2/3

Số mol H=0,06V1-0,05 V2/3

Tương tự như trên ta có:

=>0,06V1-0,02V2=0,01V1+0,01V2

=>0,05V1=0,03V2

Vấn đề của em ở chổ Thầy tô màu xanh ấy, Với 2 cách giải cụ thể này Thầy hi vọng em hiểu được, chúc em mai mắn. tối rồi Thầy ngủ đây. Good night.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu