Bài tập hoá hữu cơ nâng cao lớp 91. Có 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi  là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.

          1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X?

          2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y.

2. Để đốt cháy 16g một chất  X cần dùng 44,8 lít khí Oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ mol là 2 : 1 .Tính khối lượng khí CO2 và khối lượng H2O tạo thành.

3.  17,92 lít hỗn hợp X gồm hiđro và axetilen C2H2 (đktc) có tỉ khối so với nitơ là 0,5. Đốt hỗn hợp với 51,2 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.

          1/ Viết phương trình hoá học xảy ra.

          2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của Y.

4. Cho 33,6 lít hỗn hợp khí A (C2H2: C2H4) đem đốt cháy hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 36 g nước (Các khí đo ở đktc)

          a-Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

          b-Tính phần trăm theo thể tích của các khí có trong A ?

5. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hỗn hợp khí gồm C2H2 và hyđrocacbon X sinh ra 2 thể tích khí CO2 và 2 thể tích hơi nước (các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử của X.

6. Cho 120 gam đất đèn không nguyên chất, tác dụng hoàn toàn với nước thu được khí A. Chuyển khí A thành benzen với hiệu suất 60%, thu được 26 ml benzen (D = 0,9 g/ml). % khối lượng tạp chất trong đất đèn là                A. 10%                B. 20%                  C. 30%                 D. 40%

7. Từ 5,75 lít dung dịch rượu etylic 60 đem lên men để điều chế giấm ăn (giả sử phản ứng hoàn toàn, khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml). Khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn là:

A. 360 gam           B. 450 gam              C. 270 gam             D. Đáp số khác.

8. Từ etilen điều chế axit axetic, hiệu suất quá trỡnh điều chế là 80%. Để thu được 1,8 kg axit axetic thỡ thể tớch etilen (đo ở đkc) cần dùng là:

A. 537,6 lớt                             B. 840 lớt                   C. 876 lớt                D. Đáp số khác.

9. Cho 41,75 ml rượu etylic tác dụng với Na dư thì thu được 23,52 lít H­2 (đktc). Tính độ rượu.              Đs : 13,770

10. . a. Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 100 và tính nồng độ % của dung dịch đó giả sử hiệu suất phản ứng là 100%. Biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml và của nước là 1g/ml.

b. Tách hoàn toàn lượng rượu etylic có trong 1 lít rượu etylic 11,50 khỏi dung dịch rồi đem oxi hoá rượu bằng oxi thu được axit axetic. Cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với Na dư thu được 33,6 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá rượu thành axit.

11. Giả sử xăng chỉ chứa các hidrocacbon C5H12 và C6H14 trong đó C5H12 chiếm 40% về số mol. Tính thể tích không khí ở đktc chứa 80%N2 và 20%O2 về thể tích đủ để đốt cháy hết 1g xăng.

12. Đốt cháy hoàn toàn 1,1g hỗn hợp A gồm CH4, C2H2, C3H6 thu được 3,52g CO2. Mặt khác cho 448 ml A (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư thì thấy có 4g brom phản ứng. Tính % về khối lượng và thể tích các khí trong A.

13. Cho hỗn hợp Z gồm : Metan, etylen và axetilen. Đốt cháy hoàn toàn 10,6g Z thì thu được 16,8 lít CO2 (đktc). Mặt khác khi cho 20,16 lít Z (đktc) tác dụng với nước brom thì thấy có 128g brom phản ứng. Tính % về thể tích của Z.

14. Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etanol 460 là (biết H cả quá trình là 72% và D của etanol nguyên chất là 0,8g/ml):

A. 4,5 kg                     B. 2,3328 kg                    C. 3,24 kg                  D. 5,0 kg

15. Cho 8 gam C2H5OH vào 40gam nước. Tính độ rượu của dd thu được. Biết Drượu = 0,8 g/ml, Dnước = 1 g/ml.

16. Hịa tan hồn tồn 16 gam rượu etylic vào nước được 250 ml dung dịch rượu, cho biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Dung dịch có độ rượu là:

A. 5,120            B. 6,40              C. 120                D. 80 

17. Đem glucozơ lên men điều chế rượu etylic (khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml), hiệu suất phản ứng lên men rượu etylic là 75%. Để thu được 80 lít rượu vang 120 thì khối lượng glucozơ cần dùng là:

A. 24,3 kg                B. 20 kg    C. 21,5 kg D. 25,2 kg

18. Đem rượu etylic hịa tan vo nước được 215,06 ml dung dịch rượu có nồng độ 27,6%, khối lượng riêng dung dịch rượu là 0,93 g/ml, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Dung dịch rượu trên có độ rượu là:

A. 27,60                   B. 200             C. 320            D. 220.

19. Để điều chế etilen người ta đun nóng rượu etylic 95o với dung dịch axit sunfuric đặc ở nhiệt độ 1800C, hiệu suất phản ứng đạt 60%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.Thể tích rượu 950 cần đưa vào phản ứng để thu được 2,24 lit etilen (đo ở đkc) là:

A. 4,91 (ml)             B. 6,05 (ml)      C. 9,85 (ml)           D. 10,08 (ml) 

20. Một loại gạo chứa 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này đi nấu rượu etylic 400, hiệu suất pu của cả qu trình l 60%. Khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. Thể tích rượu 400 thu được là:

A. 60 lít                   B. 52,4 lít         C. 62,5 lít                  D. 45 lít

21. Tính thể tích H2 (đktc) thu được khi cho 1 lít rượu etylic 460 tác dụng với Na dư. Biết Drượu ng.chất = 0,8 g/ml, Dnước = 1 g/ml.

22. Khi thực hiện phản ứng chuyển húa metan thành axetilen (ở 15000C và điều kiện thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm metan, axetilen và hidro. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 26,4 gam CO2. Tính khối lượng hỗn hợp X đó đem đốt.

 
6 comments:

  1. em muốn hỏi ad 1 bài có dc k ah

    ReplyDelete
  2. Hòa tan 50g tinh thể CuSO4 ngậm 5 nước Vào 390ml nước Thu đc 1dung dịch có d = 1,1g/ml Tính CM và C% giúp mình giải hộ cái :(\

    ReplyDelete
  3. giúp mình với được không

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu