Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức giá trị tuyệt đốiTim x nguyen de A=(2lxl+1)/(3lxl-1) dat GTLN?

Giải:

A lớn nhất=>3A lớn nhất =>  là mốt số dương lớn nhất

ð 3-1 dương nhỏ nhất=>x=1=>=1

ð Khi đó 3-1=3-1=2.

Vậy A có giá trị lớn nhất là:

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu