Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau. giải theo cách học lớp 9 nhé.?x4-(2y)4 - x2 y2(4x)2(7y)2 - 5=0
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu