Hóa 11 hayCâu2
Một hỗn hơp A gồm 2 hidrocacbon X và Y chứa trong bình kín có sắn khí hidro và một ít Ni không đáng kể thể tích là 8,96 lít. bình ớ 0 độ C,2atm. Đun nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp khí B có áp suất là 1,5 atm
-dẫn 1/2 hỗn hợp khí B qua bình đựng nước Brom, nước Brom bị nhạt màu thu được hidrocacbon duy nhất X ra khỏi bình. Đốt cháy X thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ 88:45
-Đốt cháy 1/2 hỗn hợp B cho 30,8 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Giả thiết thể tích bình không đổi, thể tích bột Ni không đáng kể và quá trình nung nóng chỉ xảy ra phản ứng công hidro
a) xác định CTPT, CTCT của X và Y
b) Tính thành phần % chất trong A và B

Giải:

2CxHy+(4x+y)/2O2à2xCO2+yH2O

Số mol CO2: n=0,7 mol => số mol C=0,7 mol.

Số mol H2O: n=10,8:18=0,6 mol.=> số mol H=1,2 mol.

ở đây nước Brom chỉ bị nhạt màu nên phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Do đó khí ra ngoài là hidrocacbon no.

Ta có:

Vậy ta có công thức: (C2H5)n.

·        n=1 vô nghĩa.

·        n=2=>C4H10 cái này ok.( nó là đơn chất ankan:butan)

·        n=3=>C6H15 sai

Vậy thoát ra đơn chất butan, X là  C4H10.

Ta có:

P1V=n1RT => 2.8.96=n1.22,4.273/273      =>n1=0,8mol.

P2V=n2RT => 1,5. 8.96=n2.22,4.273/273  =>n2=0,6 mol.

Vậy số mol H2 đã phản ứng là n=0,8-0,6=0,2 mol.

Do sau khi cộng với hidro xong mà Y cũng không có tạo ra chất no nên nó phải là ankin hoặc ankadien.

Nên công thức của Y: CnH2n-2.

Gọi a là số mol của Y. ta có:

=>

Xem an là x, a là y giải hệ trên ta được:

an=1, a=0,5=>n=2 vậy ta có Y: C2H2.

b. thành phần phần trăm các chất trong A.

mY=0,5.26=13 g.

mX=(0,6-0,5).58=5,8 g.

%mY=13.100/(13+5,8)=69,15%

%mX=100-69,15=30,85 %.

Thành phần phần trăm các chất trong B.

C2H2+H2àC2H4.

0,2..0,2…0,2

Vậy trong B có: 0,3 mol C2H2, o,2 mol C2H4, o,1 mol C4H10.

mC2H2=0,3.26=7,8 g, mC2H4=0,2.28=5,6 g, mC4H10=5,8 g

% mC2H2=7,8.100/19,2=40,625%

% mC2H4=5,6.100/19,2=29,167%

% mC4H10=5,8.100/19,2=30,208 %

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu