[Hóa 9] Mọi người giúp e với?Câu 1: Phân tích m g hợp chất hữu cơ X chỉ thu được a g CO2 và b g H2O. Xác định công thức phân tử X. Biết rằng 3a=11b, 7m = 3(a+b), MX<87. 
Câu 2: Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp X có 5 hiđrôcacbon. Cho hỗn hợp X qua bình chứa Brôm dư có 12,8 g Brôm tham gia phản ứng khối lượng bình Brôm tăng 22,6g. khí ra khỏi bình Brôm có tỉ khối với H2 là 15,7. Viết pthh của các phản ứng xảy ra và tính hiệu suất phản ứng Crackinh. 
Bài 3: cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm a gam hiđrôcacbon A và b gam hiđrôcacbon B (mạch hở) chỉ thu được 35,2 gam CO2 và 16,2 gam nước. Nếu thêm vào V lít X một lượng a/2 gam A được hỗn hợp khí Y, đốt cháy hoàn toàn Y chỉ thu được 48,4 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A và B.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu