Giúp em bài toán hình 9 mọi người ơi :(?Cho đường tròn tâm O bán kính R.Từ 1 điểm A trên (Ở) kẻ tiếp tuyến d với (O).Trên đường thẳng d lấy bất kì một điểm S;kẻ cát tuyến SBC(B nằm giữa S và C) và tiếp tuyến SD.Gọi M là trung điểm dây BC. 
a) Chứng minh S O A D M cùng thuộc một đường tròn 
b) Gọi E là giao điểm của AD và OS.Chứng minh SE.OS=SB.SC=SD^2 
c) Đoạn thẳng OS cắt cung AD tại I.Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác SAD 
d) Goi H la truc tam tam giac SAD.Tìm quỹ tích điểm H khi S di chuyển trên d 
(Giúp em câu c,d thôi ạ.em cảm ơn lắm!)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu