Hóa 11 - Điện phân dung dịchthầy cho e hỏi bài này điện phân 100gdung dịch nacl trong bình điện phân có màng ngăn với điện cực trơ cho đến khi nacl điện phân hết thì ngừng. dung dịc thu được sau khi điện phân có khối lượng riêng là 1.2135g/ml và ph=14. nồng độ phần trăm nacl trong dung dịch ban đầu lầ bao nhiêu?

Giải:

2NaCl+2H2O 2NaOH+Cl2+H2.

    x……..x…………………………..x…….…x/2..x/2

ð Số mol OH=x.

ð Khối lượng dung dịch lúc sau:

m'=100-71.x/2-2.x/2=100-36,5x

=>thể thích  của dung dịch: V'=(100-36,5x)/1,2135 ml

=> V'=(100-36,5x)/1213,5 (lít)

pHO=14-pH=14-14=0

=>lg[OH]=0

=>[OH]=1

=>CM NaOH=1

=>V'=X

ó(100-36,5x)/1213,5=x

ó100-36,5x=1213,5.x

=>1250x=100

=>x=0,08 mol

=>mNaCl=0,08.58,5=4,68 g.

Nồng độ phần tram của dung dịch ban đầu:

C%NaCl=4,68.100/100=4,68 %

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu