Giúp mình bài tập hóa 9 này với?1, Cho 0.005 g hỗn hợp rượu etylic và nước tác dụng với Kali dư thu được 1,4 l khí ( đktc) tính độ rượu ? 
2. Cho 10 g dung dịch rượu etylic tác dụng vừa đủ với 50 g dung dịch axit axêtic 12 %, biết D C2H6O = 0.8 g/ml . D H2O = 1 g/ml . Tính độ rượu??
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu