hai nghiệm trái dấu-Bảo AnhĐịnh m để pt sau có hai nghiệm trái dấu

a) 𝑥2-5mx +m -2

b) (2𝑚+1)x2−4𝑥+3

trước khi giải Thầy nói cái này cho nghe trước đã:

ta có: =b2-4ac

nếu a và c trái dấu=>a.c<0  =>-ac>0

=>=b2-4ac >0

Do đó, với 2 nghiệm trái dấu=>p=x1.x2=c/a<0 =>a và c phải trái dấu.

=>=b2-4ac>o nên ở đây ta không cần xét .

Giải: để phương trình có 2 nghiệm trái dấu thì:

a.      P=m-2<0=>m<2

b.     P=3/(2m+1)<0=>2m+1<0=>2m<-1=>m<-1/2

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu