Giải giúp hình 9 gấp, 5 sao lun nha ?Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R).Các đường cao BE,CF cắt nhau tại H, AH cắt BC tại D, gọi I là trung điểm BC. 
1.CM : AH.HD = CD.DB 
2.Gọi M là điểm đối xứng với H qua BC. CM M thuộc (O) 
3.Trường hợp góc BAC = 60 độ. Tình độ dài cung BC , diện tích hình quạt BOC và CM tam giác IEF đều
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu