MỘT BÀI HOÁ HỮU CỎ 9 VỀ CHẤT BÉO. ANH EM VÔ GIÚP NHÉ CẢM ƠN NHIỀU. GHI PTHH ĐẦY ĐỦ RÕ RÀNG NHA.?Đem đun 16,12g chất béo B có công thức (RCOO)3C3H5 với 25ml dd NaOH 4M để phản ứng hoàn toàn thu được dd D. Để trung hoà dd D cần dùng 20ml dd HCl 2M. 
a- Hỏi thu được mấy g muối và mấy g glixerol? 
b- Tìm Công thức của B biết R- là gốc hiđrocacbon no
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu