BÀI KIỂM TRA CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI KIỂM TRA CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI

Năm học: 2015 – 2016

Môn: Hóa học – Khối 9

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)


Bài 1: 4đ

1.1 Trình bày phương pháp hóa học tinh chế Ag ra khỏi hỗn hợp chứa Ag, Fe, Cu ( với khối lượng Ag không đổi)

1.2 Nhận biết 6 dung dịch không màu trong 6 lọ riêng biệt là: MgCl2; FeCl2; NH4Cl; (NH4)2SO4; AlCl3; FeCl3.

Bài 2: 6đ

2.1 Một hỗn hợp gồm hai muối Na2SO4 và K2SO4 được trộn với nhau theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Hòa tan hỗn hợp hai muối vào 200 gam nước được dung dịch A. Cho 468 g dung dịch BaCl2 40% vào dung dịch A. Thu được dung dịch B và kết tủa C. Lọc bỏ kết tủa rồi thêm dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch B thu được 46,6 gam kết tủa. Xác định nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch A? dung dịch B?

2.2 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 5.6 g Fe và 3.2 g Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0.2M và HCl 0.8M; thu được khí NO và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m g chất rắn. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất trong các phản ứng. Tìm m.

Bài 3: 6đ

3.1 Có hai dung dịch Na2CO3 (dung dịch 1 và dung dịch 2). Trộn 100 gam dung dịch 1 với 150 gam dung dịch 2 được dung dịch A, cho dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 thu được 3,92 lít khí (đktc).

Nếu trộn 150 gam dung dịch 1 với 100 gam dung dịch 2 được dung dịch B, đem dung dịch B tiến hành thí nghiệm như trên thì thu được 3,08 lít khí (đktc).

1/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch 1, dung dịch 2, dung dịch A, dung dịch B.

2/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Na2SO4 thu được khi cho dung dịch 2 tác dụng với dung dịch H2SO4 20% theo tỉ lệ số mol Na2CO3: H2SO4  là 1:1

3.2 Hỗn hợp X gồm C2H4 và CxHy (x<6 và y số chẳn) có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn X, cho sản phẩm cháy qua bình 1 chứa P2O5 dư, rồi cho qua bình 2 chứa 2,5 lít Ca(OH)2 0,02M, khối lượng bình 1 tăng 0,54g, còn bình 2 xuất hiện 4g kết tủa. Xác định CT CxHy  và vẽ CTCT. Tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp X. 

Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 57.6 gam hoh A: các oxit sắt và Fe trong dung dịch HCl cần dùng 360 g dd HCl 18.25% để tác dụng vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí H2 và dd B.

Cho toàn bộ khí H2 sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở đk nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn Cu và CuO có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 3.2 g.

a/ Nếu cô cạn dd B được bao nhiêu gam muối khan.

b/ Hỗn hợp X cũng chứa các oxit sắt và Fe. Nếu dùng 100 g X cho tác dụng với 2lít dd HCl 2M. Chứng minh rằng hỗn hợp X tan hết.


--------------------------------------- Hết --------------------------------------------------------------------

Học sinh không sử dụng bảng tính tan và bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH.

Cho: H=1 Cl=35.5 O=16 Fe=56 Cu=64 C=12 N=14 Mg=24 Ca=40 Na=23 S=32 K=39 Ba=137 S=32 Ag=108 P=31

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu