ĐỀ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 


   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 ĐỀ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                   CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

                                                        NĂM HỌC 2017 – 2018       MÔN: HÓA  – KHỐI: 9

  Ngày kiểm tra: 29 tháng 12 năm 2017

    Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (5,0 điểm)

1.1 Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:

FeS  +  H2SO4 (loãng)    khí A  +  …

KClO3    khí B  +  …

Cu  +  H2SO4 (đặc)    khí C  +  …

Cho các khí A, B, C tác dụng với nhau từng đôi một. Viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).

1.2 Viết phương trình phản ứng xảy ra khi sục khí CO2 vào: 

  - dung dịch NaOH dư;        - dung dịch chứa BaCO3;   

- dung dịch Ca(OH)2 dư;  - dung dịch Na2ZnO2

1.3 Để tách và giữ nguyên được lượng bạc kim loại có trong hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag có thể dùng dung dịch nào? Giải thích và viết các PTHH.

Câu 2: (5,5 điểm)

2.1 Có 5 lọ không nhãn, biết 4 lọ đựng các dung dịch sau có cùng nồng độ mol/lít: NaOH, NaCl, NaHSO4; BaCl2 và nước. Chỉ dùng thêm 1 thuốc thử duy nhất là dung dịch phenoltalein; hãy trình bày cách nhận biết từng lọ.

2.2 Cho từ từ 1 mol HCl vào dung dịch chứa 0.3 mol NaHCO3 và x mol Na2CO3. Sau phản ứng, thu được 0.4 mol khí cacbonic. Tìm x.

2.3 Cho m gam hỗn hợp Ba, BaO, Al vào nước dư, đợi đến khi phản ứng kết thúc, ta thu được 3.024 lít khí (đktc), dung dịch A và 0.54 gam rắn không tan. Cho 110 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A, ta thu được 5.46 gam kết tủa. Tìm m.       

Câu 3: (5,5 điểm) 

3.1 Dẫn 0,672 lit hỗn hợp khí gồm CO và H2 qua m (g) hỗn hợp rắn A gồm Zn, CuO, MgO đun nóng, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp rắn X và thoát ra hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn Y vào bình đựng NaOH dư, thu được 0,448 lít hỗn hợp khí B (đkc). Hòa tan hỗn hợp rắn X vào 149,1 gam dung dịch HNO3 60%, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chứa hỗn hợp 3 muối và thoát ra 1,792 lit hỗn hợp khí T (đkc) gồm NO2 và N2O, biết tỷ khối hỗn hợp khí T so với CO là 1,625. Cô cạn dung dịch Z thu được hỗn hợp muối khan (trong đó N chiếm 16,185% về khối lượng). Mặt khác dung dịch Z tác dụng hoàn toàn với 760ml dung dịch KOH 2M. Tính thành phần % CuO trong hỗn hợp X.

3.2 Khử hoàn toàn mg MxOy cần 8,96 lít khí CO (đkc) thu được ag kim loại M. Hòa tan ag kim loại M bằng H2SO4 đặc, nóng dư thu được 10,08 lít khí SO2 sản phẩm khí duy nhất (đkc). Xác định công thức MxOy. Biết m+a = 80.

Câu 4: (4,0 điểm)  

Hỗn hợp A gồm Fe và Mg có khối lượng 2,72g được chia thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho vào 400ml dung dịch CuSO4  a(M) chờ cho phản ứng xong thu được 1,84g chất rắn B và dung dịch C. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch C thu được kết tủa. Sấy nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi cân được 1,2g chất rắn D.

Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và trị số a?

Phần 2: Cho tác dụng với V (ml) dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn E có khối lượng 3,36g. Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong chất rắn E? Tính V?

Học sinh không sử dụng bảng tính tan và bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH

Cho: Na=23 Cl=35.5 Br=80 Ag=108 N=14 O=16 C=12 K=39 Ba=137 H=1 Ca=40 S=32 Cu=64 Fe=56 Mg=24 Zn=65 Al=27              – HẾT –

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu