ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: TOÁN – LỚP 6 – Thời gian: 90 phútỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

PHÒNG GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO

           

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề có 01 trang

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: TOÁN – LỚP 6 – Thời gian:  90 phút

 (Không kể thời gian giao đề)Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:  

a)   5. 24 + 32

b)  64 – 32 : 23 . 6 + 20200 

c)  47 + 49 + 51 + . . . + 109

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết: 

a)  32 – (x – 3)  = 12

b)  3x + 119  = 52. 23  

c)  x12 ;  x15; x18 và  500 < x < 600  

Bài 3: (2 điểm) 

Trường muốn chia 200 quyển vở, 140 quyển sách và 100 cây viết thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng và mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, quyển sách, cây viết ?

Bài 4: (1 điểm)  

Một lớp học có 45 học sinh. Trong đó có 32 em giỏi Toán, 20 em giỏi Văn, 5 học sinh giỏi môn học khác. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả Văn và Toán?  

Bài 5: (1 điểm)

Bạn An có ngày sinh là số nguyên tố lớn nhất nhưng nhỏ hơn 30. 

Tháng sinh của bạn là số nguyên tố nhỏ nhất. 

Năm sinh là số có dạng , chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 3. 

Đố em tìm được ngày, tháng, năm sinh của bạn An? 

Nếu mỗi năm bạn An đều được tổ chức sinh nhật thì có thể tổ chức đúng ngày sinh của mình không? Vì sao?

Bài 6: (2 điểm) 

Trên tia Ox xác định 2 điểm C và D sao cho OC = 3cm, OD = 7cm. 

  1. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

  2. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

  3. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm N sao cho O là trung điểm NC. Tính ND.


---Hết---HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: TOÁN – Lớp 6


Bài 1: (2đ)   

a)   5.24 + 32 = 5.16 + 9 = 80 + 9 = 89

b)  64 – 32 : 23 . 6 + 20200   = 64 – 32 : 8 . 6 + 1  =  64 – 24 + 1 = 41

     c)  47 + 49 + 51 + . . . + 109

Số số hạng : (109 – 47) : 2 + 1 = 32 (số hạng)

Tổng trên là : (47 + 109). 32 : 2 = 2496.


Bài 2: (2đ)   

             a)  32 – (x – 3)  = 12 b)  3x + 119 = 52.23  

                 x – 3 = 32 – 12                                    3x + 119 = 25.8  

                 x – 3 = 20                                                     3x = 200 – 119 

                     x   =  20 + 3                                              3x = 81 = 34      

                      x  =  23                                                       x = 4                                                                                                       

  1. x12 ;  x15; x18 và  500< x <600        

x BC(12,15,18)                                                      

            Ta có: 12 = 22.3 ;  15 = 3.5 , 18 = 2.32                       

 BCNN(12,15,18) = 22. 32.5 = 180                                             

  BC(12,15,18) = B(180) = {0; 180; 360; 540; 720; ...}                 

              Mà  500 < x < 600                                                                       

             x = 540                                                                                                                                                                                         


Bài 3 :  (2đ) 

             Gọi số phần thưởng nhiều nhất có thể chia được là a. (a

Ta có:  200a; 140a; 100a và  a là lớn nhất

              a là ƯCLN (200,140,100)

             200 = 23. 52 ;  140 = 22. 5.7;   100 = 22.52  

             ƯCLN (200,140,100) = 22.5 = 20

             Vậy : Có thể chia được nhiều nhất thành 20 phần thưởng.

             Khi đó, mỗi phần thưởng có:

              200 : 20 = 10 (quyển vở)

              140 : 20 = 7 (quyển sách)

              100 : 20 = 5 (cây viết)

 

Bài 4 : (1đ) 

     Số học sinh có giỏi Văn, Toán  là  : 45 – 5 = 40 (HS)

     Số học sinh giỏi cả 2 môn Văn và Toán là: (32 + 20) – 40 = 12 (HS)


Bài 5: (1đ)

Số nguyên tố lớn nhất nhưng nhỏ hơn 30 là 29. 

Số nguyên tố nhỏ nhất là 2. 

Số chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 3 là 2008. 

Vậy: Bạn An sinh ngày 29 tháng 2 năm 2008. 

Năm nhuận mới có ngày 29/2, các năm khác tháng 2 chỉ có 28 ngày và 4 năm mới nhuận 1 lần vào những năm chia hết cho 4 như 2008, 2012, 2016, 2020… Vậy nếu mỗi năm bạn An đều tổ chức sinh nhật thì không thể tổ chức đúng ngày sinh của mình mà 4 năm mới quay lại ngày 29/2. 

Bài 6:  (2đ)      

  1. Trên tia Ox có OC < OD (3cm < 7cm) nên điểm C nằm giữa 2 điểm O và D, 

ta có:

                 OC + CD = OD

                     3 + CD = 7 

                           CD = 7 – 3 = 4 (cm)

  1. Tính OM: 

           Điểm M là trung điểm CD nên ta có: CM = MD = CD = 4 = 2cm

               Điểm C nằm giữa 2 điểm O và M nên ta có:

                 OC + CM = OM

                       3 + 2    = OM

                           OM = 5 (cm)

  1.  Tính ND

   O là trung điểm NC nên ON = OC = 3cm

         Điểm O nằm giữa N điểm D ta có:

                 ON + OD = ND

                       3 + 7    = ND

                           ND = 10 (cm)


      

        (Bài 6 học sinh không vẽ hình thì không chấm, HS không cần lý luận điểm nằm giữa) 


0,5 +0,25

0,5 +0,25


0,25

0,25
0,50,25

0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

0,250, 5

0,50,25

0,25

0,25
0,25

Vẽ hình :

0,25đ
0,25


0,25


0,250,25


0,250,250,25

HS giải cách khác chính xác cho trọn số điểm.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 6
Tên chủ đề             Cấp độ

(nội dung,chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1) Thực hiện phép tính


Số câu: 

Số điểm   Tỉ lệ 

câu 1a

điểm 0,75đ

câu 1b

điểm 0,75đ

câu 1c

điểm 0,5đ


Số câu 3

 2 điểm, 20%

2) Tìm x


Số câu: 

Số điểm, Tỉ lệ %

câu 2a

điểm 0,75đ

câu 2b

điểm 0,75đ

câu 2c

điểm 0,5đ


Số câu 3

2 điểm, 20%

3) Toán thực tế


Số câu 

Số điểm Tỉ lệ %


câu 4

điểm 1đ

Câu 3 

điểm 2đ

Câu 5

điểm 1đ

Số câu 3

4 điểm, 40 %

4) Hình học (Đoạn thẳng)


Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu  6a

Số điểm 0,75đ

Số câu 6b

Số điểm 0,75đ

Số câu 6c

Số điểm 0,5đ


Số câu 3

2điểm; 20 %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 3

TS điểm 2,25đ

22,5%

Số câu 4

TS điểm 3,25đ

32,5%

Số câu 5

Số điểm 4,5đ

45%

Số câu 12

Số điểm 10


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu